Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh

52.000

Category:

Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh

Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh

fff

Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh

fff

Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh

fff

Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh

fff

Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh

fff

Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

PHẠM ĐÌNH THANH

QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY ĐÓI VÓI CÁC Dự ÁN ĐẤU Tư PHÁT TRIÉN KÉT CÁU HẠ TÀNG XÃ HỘI CŨA QUỸ ĐẦU TU PHÁT TR1ẺN HÀ TĨNH

CHUYÊN NGÀNH: KINH TÉ PHÁT TRIEN

MÀ NGÀNH: CH270962

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh Phát tRiẻn

NGUÔI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYeN THỊ THANH HUYeN

Hà Nội -2020

LÒI C AM ĐOAN

TÔI dà dọc và hiếu về các hành VI VI phạm sụ trung thục trong học thuật. TÔI cam kêt bảng danh dự cá nhàn rang nghiên cứu nãy này do lôi tự thực hiện và không VI phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

.•Vgộy thủng nám 2020

l ác già

Phạm Dinh Thanh

LỜI C ẤM ON

Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh Luận văn: “Quàn lý rủi ro cho vay đổi với các i)ự án đầu tư phát triền kết cấu hạ tầng xã hội cùa Quỹ Đầu tư phát triền Ilà Tĩnh” dược hoàn thành tại Trường Dại học Kinh tể Quốc dân. rác giá xin bày tó lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới các thầy, cố giáo đà trực tiếp giảng dạy, truyền đạt nhùng kiến thúc Chuyên ngành Kinh tề phát triển.

rác giá xin bày lò lòng biết on chân Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh thành và sầu sắc tói I S Nguyen I hi Thanh Huyền- người hướng dần khoa học dà tận thúi trực tiếp giúp dờ tác giã với nhừng ý kiến dỏng góp quỷ giá. trực tiếp chinh sữa trong suốt quá trình triền khai, nghiên cửu và hoàn thành luận án.

l ác giá xin được chần thành cám on l(‘n các anh chị cán bộ nhân vicn lại Quỳ Đầu tư phát triển Ilà Tĩnlivà bạn bè. dồng nghiệp dà tạo mọi diều kiện giúp dờ Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh . động viên lác giã trong suôi quá trình học lập. nghiên cứu đề hoàn thành luận án.

Bèn cạnh dỏ. tác già cùng vô cùng cam ơn sự quan tàm. chia se cùa gia dinh, người thân và bạn bè cùng cơ quan đà giúp lác già có thời gian nghiên cứu, và hoàn thành luận án.

l ôi xin chân thành câm em!

l ác già

Phạm Đình Thanh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ON

Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh DANH MỤC CẤC CIIƯ VIÉT TẤT DANH MỤC BẢNG, so ĐỎ

TÓM TẤT LUẬN VĂN THẠC sĩ

MÒ DẤU

CHƯƠNG LKIIUNC LÝ THUYÉT VÈ QUÂN LÝ RỦI RO CHO VAY ĐOI VÓÌ CẤC Dự ÁN DẢU TƯ PHÁI TRIỂN KÉT CẤU HẠ I ẢNG XÃ HỘI CỦA QUỸ ĐÀU Tư PHẤT TRIẺN

 • 1.1.2.  Các Dự án đâu lư phái Iricn kèl câu hạ lâng xà hội và nhùng ycu ló

rủi ro trong vay vốn dầu tư

 • 1.1.3.  Riu ro cho vay các Dự án đâu lư phái Iricn kcl cầu hạ lâng xà hội

cùa quỳ dầu tư phát triển

 • 1.2. Quán lý nii ro cho vay cùa Quỹ dầu tư phát tricn cấp tỉnh dối vói các

Dự án đầu lư phái triền kết cấu hạ Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh tầng xà hội

 • 1.2.1. Quỳ đâu lư phát tri en và chúc nâng cho vay đôi vói các Dự án đâu

tư phát triển kết cấu hạ tầng xà hội

 • 1.2.2.  Quán lý rủi ro cho vay đôi vói các Dự án đâu tư phát Iricn kết câu

hạ tầng xà hội của quỹ dầu tư phát triển cẩp tinh

 • 1.2.3. Nội dung quân lý rủi ro cho vay đòi với các Dự án đâu lư phái Iriên kết cẩu hạ tầng xà hội của quỳ Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự

án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh dầu

tư phát triển cấp tinh…………………………………………………………………………18

 • 1.2.4. Nhùng yêu cầu và liêu chí đánh giá quân lý rủi ro cho vay đối vói các Dự án đầu tư phát triển kết cầu hạ tằng xà hội………………………………..26

 • 1.2.5. Các nhân tố ành hướng đến quán lý rui ro cho vay cùa quỳ đầu tư phát triền địa phương đối vói các Dự án đầu tư phát triền kết cấu hạ tầng 29

CHƯƠNG 2:1 Hực TRẠNG QUẤN LÝ RỦI Rơ CHƠ VAY ĐỚI VỚI CÁC Dự ẤN ĐÂU Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh Tư PHẤT TRIẺN KÉT CẢU IIẠ TẢNG

XÃ HỢI XẢ HỢI TẠI QUỲ ĐÀU TU’ PHÁT TRIẺN HÀ TÌNH

2.1.1……………………………………………………………………………………..

Lịch sứ hình thành và phát triền

 • 2.1.3.  Tinh hình hoạt dộng kinh doanh cùa Quỳ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh

giai đoạn 2017 -2019

 • 2.2. Nhận diện các loại rùi ro cho vay và nguyên nhân phát sinh rùi ro cho

vay dối Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh vói các Dự án dầu tir phát triển kết cấu hạ tầng xã hội tại Quỹ Đầu lư phát triên Hã l ình………………………………..41

 • 2.2.1.  Các Dự án dầu ur phát triển kết cấu hạ tầng xã hội vay vốn cùa Quỹ

Đẩu tư phát triền Ilà Tình

 • 2.2.2.  Các loại nìi ro cho vay dối với các Dự án dầu ttr phát triền kết cấu

hạ lâng xà hội

 • 2.2.3.  Bộ máy quan lỷ nil ro cho vay dối với các Dự án dầu rư phát triển Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh

kêl câu hạ tâng xà hội của Quỷ đâu lư phát tricn Hà l ình

 • 2.3. Nội dung quàn lý rủi ro cho vay đồi vứi các Dự án đáu lư phát triển kêl

Cấu hạ tầng xã hội cùa Quỹ Đầu tư phát tricn Ilà Tĩnh

 • 2.3.1.  Thực trạng thực hiện quan lý nú ro cho vay các Dự án dầu tư phát

tricn kêl câu hạ tâng xà hội cùa Quỹ Dâu lư phát triền Hà I ình……………….49

 • 2.3.2.  Thực trạng bao dam yêu Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh cầu quan lý nu ro cho vay các Dự án dầu tư phái iricn kêl càu hạ làng xà hội cùa Quỳ Dâu lư phái triên Hà l ĩnh .. 70

 • 2.4.1.  Thành lựu đạt được trong quàn lý rũi ro cho vay đoi với các Dự án dầu

tư phát triển kết Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh cầu hạ tằng xà hội tại Quỳ Đằu tư phát triển Hà Tình

 • 2.4.2.  Hạn chế trong quàn lý rìu ro cho vay đối VÓI các Dự án đầu tu phát

triển kết cấu hạ tầng xà hội tại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh

 • 2.4.3.  Nguyên nhân dần đen nhùng hạn chế trong quán lý rủi ro cho vay

đối với các Dự án dầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội tại Quỹ Đầu tư phát triền Hà rình

CHƯƠNG 3 Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh : GIÃI PHÁP HOÀN TIIIẸN QUẤN LÝ RỦI RO CHO VAY ĐÔI VỞI CÁC DỤ’ ÁN DẢI TƯ PHÁ I TRIỀN

KÉT CÁU HẠ TẢNG XẲ HỘI

TẠI QUỸ ĐẤU TƯ PHẤT TRIẺN IIÀ TĨNH

 • 3.1. Dinh hướng về hoàn thiện quàn lý rùi ro cho vay đối với các Dự án đầu

tu phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của Quỹ Đầu tư phát triền Ilà Tĩnh

nr phát triền kết cấu hạ tầng xà hội cùa Quỳ Đầu tư phát triền Hà Tĩnh.. 82

 • 3.2. Các giai pháp nhàm hoàn thiện quán K rủi ro cho vay dối vói các Dự án dầu

lư phát triên kết câu hạ láng xà hội lại Quỳ Dâu tư phát triền Hã l ình

 • 3.3. .Một số kiến Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh nghị đổi vứi I BM) tình Hã l ình và các Sừ ban ngành có

liên quan

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh
Luận văn quản lý rủi ro cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội của quỹ đầu tư phát triển hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart