Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ

50.000

Category:

Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ

Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ

fff

Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ

fff

Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ

fff

Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ

fff

Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ

fff

Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ

fff

o ? 9.

S3BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NANG


Luận văn quản trị chi phí t khu vực duyên hải nam trung b


ĐÀO GIA PHÚ


: khấu thuỷ sản


QUÁN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XUAT KHAU THÚY


SAN

KHU VỰC DUYÊN HẲl NAM TRUNG BỘ


LUẬN VÁN THẠC sĩ


ĐÀ NẮNG 2002


BỘ GIÁO DỤC VÀ DAO TẠO

ĐẠI nọc DÀ NANG

ĐÀO GIA PI lú

QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỸ SẲN KHU Vực DUYÊN HÃI NAM TRUNG BỘ • ♦

Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã sô : 5,02,05

” ĐẠI HỌC KĩộÕ| TRUNG TÂM’

THÒNG

LUẬN VĂN Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ THẠC sĩ

Người hướng dân khoa học : TS.

tRươNG Bá thanh

Dà năng – Năm 2002

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.

Các số liệu, két quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

rác giả luận vãn

Đào Gia Phú

CÁC TÙ’VIET TAT

BH

BHXH BHYT BP BQ

Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực   duyên

hải nam trung bộ CB CNTT CPBH CPQLDN DK DT DM DP HSL

KPCĐ LĐTT NVL NVLC NVLTT PX PXCB PXNĐ QLDN ST . sxc


Bán hàng

Bad hiểm xã hội

Bảo hiểm Y tế

Bien phí

Bình quân

Chế biến

Công nhân trực tiếp

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Dự kiến

Dự toán

Định mức

Định phí

I lệ số lương

Kinh phí công đoàn

Lao động Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ trực tiêp

Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu chính Nguyên vật liệu trực tiểp Phân xưỏng

Phân xưỏng ché biến

Phan xưỏng nước đá

Quản lý doanh nghiệp

Sản phẩm

Sản xuất chung

MỤC LỤC

.                                                                     Trang

MỞ DẦU

CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN BẤN VẾ QUÀN TRỊ ( III PI lí TRONG DOANH NGHIỆP XUẨr

KHẨU THỦY SÀN

LI. DẠC ĐIỂM cúA QUÁN 1R Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ | CHI PHÍ

hải nam trung bộ ưị chi phi

Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ

CHƯƠNG 2 : THựC TRẠNG vfc QUÂN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XUAT

KllẤUTHUỶSÂN

 • 2.2.  GIỚI THIỆU CHUNG vè CẤC DOANH NGHIỆP CHẾ BIÊN XUAT KHAU KHU vực DUYÊN HẢI NAM TRUNG Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ

Bộ

2.2.4.1 .Cơ cảu tổ chi’fc bộ máy quán lý ó công ty Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ

 • 2.3.   Nội DUNG VÃ DẶCD1ỂM CHI PHỈ HOẠT DỎNG SẤN XUẤT KINH DOANH TẠI xí NGHIỆP CHẾ BIẺN IUUÝ

DẠCSẤNSÓIO

phỉ nguyên liệu chỉnh

 • 2.3.5.     Chi phí quản lý (loanh nghiệp Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ 38.

 • 2.5.   ĐÁNH GIÁ CÔNG Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CẤC DOANH NgHiệP xUấTKIIẰU ĨIIUỶ s’AN KHU vực

DUYÊN HÁI NAM TRUNG BỘ

CHƯƠNG 3 : HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUÀN TRỊ ( III PHÍ TRONG ( Ác DOANH NGIlự.p XUẤT KllẨUTHUỲ SÀN KI iu vực DUYÊN HÀI NAM TRUNG BỘ

 • 3.1.   XẢY DỰNG MỎ HỈNH QUÁN TR Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ | CHI PHÌ TRONG CÁC DOANH NGHIỆp XUẤ I KHAU THUỶ SÁN 52

 • 3.2.1.1.

dự toán doanh thu cho từng sán phẩm

 • 3.2.1.2.

Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ Lặp dự toán doanh thu cho hai phân xưdng

 • 3.2.2.2.

dự toán chi phi nhân công

 • 3.2.2.3.

dự loan clũ plũ sán xuất chung

 • 3.3.   HOÀN THIỆN vè TỔ CHỨC THựCHIÊN Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực

duyên hải nam trung bộ QUÁN TR| CHI PHÍ

 • 3.5.   HOÃN HIỆN VẾ VIỆC RA QUYẾT D|NH86 Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ

KÊT LUẬN VÀ KIỀN NGHỊ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ
Luận văn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản khu vực duyên hải nam trung bộ
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart