Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội

52.000

Category:

Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội

Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội

fff

Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội

fff

Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội

fff

Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội

fff

Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội

fff

hV-ITÌỈS

DHKTQD


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀG TẠO TRƯỜNG ĐẠI HOC KĨNỈĨ TẾ QUỐC DiÂa

‘ N í?ứcA

– u ÁN ĩ RỊ HẬU CẦN VẬ Ị’ ■ ù •: HO s ÁN XUẤT r DCÁ •!- . CÒNG TY XẢY DỰNG số 2 "ổNC CÔ; G ĨY XÂY DỰNG HÀ NỘỈ

LUẬN VẤN THẠC SỸ QUẢN TtỊ KINH DOANH

HÀ NỘI-20ÍH

Luận vân Thạc sỹ

Trần Đức Anh


LỜI CÁM ƠN

Luận vãn này là kết quả đánh giá quá trình học tập của tôi trong giai đoạng học ở bậc cao học tại Trường Đại học Kinh lố Quốc dân. Trước hết cho phép lôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sác tới thầy giáo PGS- TS Nguyễn Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội Thừa Lộc đã lận tình giúp dỡ lòi trong suôi quá trình thực hiện luận văn này. Những chi dạo, hướng dẫn cùa thầy không những đà làm cho luận vãn hoàn thiện mà ý nghĩa thực tiễn trong công việc của tôi.

Tiếp theo tôi chân thành cảm ơn đến các thầy, cô trong trường Đại học Kinh tẽ’ Quốc dân, dậc biệt là các thầy cô trong khoa ‘Ihương mại và khoa Sau Đại học dã dạy hảo, giúp dỡ và tạo diều kiện cho lôi Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội trong suốt quá trình học lập và viết luận vãn. Nhân dây lôi cũng gửi lời câm ơn tới tất cả bạn học cùng lớp quân trị kinh doanh thương mại dã có những ý kiến dóng góp khi tôi viết luân văn.

Qua dây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn lới các cô, chú và các bạn dồng nghiệp trong cóng ly xây dựng số 2 dã tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và lài liệu để tỏi hoàn thành luận vãn.

Xin chán thành Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội cảm ơn!

MỤC LỤC

PHẤN MỞ ĐẦU

Chương 1: Lý luận chung về quán trị hậu cân vật tư cho sản . " .

…..x . ….  ______-■-••.•….^•.•….•.••.••.•..i.^.^;. 3.

xuât kinh (loanh cua (loanh nghiệp (rong co chê thị trường

/./. Bản chất kinh tẽ và vai trò của công tác quản trị hậu cần

vật tư đối với hoạt dộng sản xuất kinh doanh của Doanh 3 nghiệp

 • 1.1.1.  Khái niệm và phân loại vật Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất

kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội tư kỹ thuật trong sản xuất kinh                                                        3

doanh

 • 1.1.2.  ‘lĩnh tất yếu khách quan của công tác quân trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh

 • 1.1.3.  Vai trò của việc dâm bào vật tư cho sàn xuất kinh doanh

‘ Ễ .                   …                                                                                                               8

cua doanh nghiệp

 • 7.2. Những nội dung co bàn của công tác quản trị hậu cần vật

tư cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong co che thị 10 trường

1.2.1 Lập kế hoạch Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội bảo đảm vật tư cho sản xuất

12

 • 1.2.2.  Tổ chức thực hiện kế hoạch hàu cần vật tư cho sân xuất              16

 • 1.2.3.  Quân lý sử dụng và diều chinh cồng lác hậu cần vật tư cho

30 sân xuất.

 • 7.3.   Những nhàn tò co bân (inh hưởng dến công tác quản trị

36 hậu căn vật tư cho sàn xuất kình doanh

Chương 2 : Phàn tích thực trạng công tác quân trị hậu cần

…     .    .      .               .        ■ X °        .       ,        /…* ..   .      .     ,38

vật tư Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuât kinh doanh của công ty xây dựng ‘sô 2 tổng công ty /ây dựng hà nội cho sán xuât kinh (loanh của công ty xây dựng Sổ 2

2.7. Dặc diểnt hoạt dộng san xuất của công ty có ảnh hưởng “ … / 38 đền quản trị hậu cán vật tư

 • 2.1.2.  Đặc điểm hoại động sản xuất của công ty có ảnh hưởng đốn quản trị hậu cấn vật tư

  • 2.2.    Thực trạng của quản trị hậu cấn vật tư cho sân xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 – Tổng còng ty xây dựng Hà 46 Nội

   • 2.2.1. Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội Một số đặc điểm chung về công lác quản trị hậu cần vật tư

. .              «

ờ Công ty xây dựng số 2

 • 2.2.2.  Thực trạng quản trị hậu cần vật tư của Công ly trong một

■                      …

số năm gần đây

 • 2.2.3.  Những đóng góp của quản trị hậu cần vật tư dối với kẻì quả

■>   ‘

sản xuất kinh doanh trong công ly

 • 2.3.    Những kềt luận và vân dẻ dặt ra cho công tác Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội quân trị hậu cần vật

86 tư dôi vói hoạt dộng sản xuất kình doanh ở Còng ty xây dựng số 2

 • 2.3.1.  Điểm mạnh, điểm yếu trong còng tác quản trị hậu cần vật

86 tư cho sản xuất kinh doanh ờ Công ty

 • 2.3.2.  Một số vấn dề dật ra về quàn trị hâu cần vật tư cho hoạt

,        “ y "                                           ’  88

động sản xuất kinh doanh trong công ty hiện nay

Chương 3 : Phương hướng và giải pháp hoàn thiện Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội quản trị hậu cân vật tư chơ sán xuất kinh doanh ờ công ty xây dựng sô 91 2

 • 3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Còng ty xây dựng sỏ 2

 • 3.2. Các giải pháp hoàn thiện quân trị hậu can vật tư cho sán xuất kinh doanh ồ Còng ty xây dựng số 2

 • 3.2.1.  Đổi mới tổ chức bộ máy quản trị hậu cần vật tư                    92

 • 3.2.2.  Đổi mới còng tác nghiên cứu tt và lập kế hoạch mua sắm 95

 • 3.2.3. Đa dạng hoá nguồn vật tư Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội và khai thác hiệu quả các nguồn vật tư

3.2.4 Thực hiện phân cấp lại về công tác quàn trị hậu cần vật tư trong còng ty

3.2 5 Hoàn thiện phương pháp xây dựng kế hoạch và theo dõi thường xuyên tình hình thực hiện kế hoạch hậu cần vật tư kỹ 103 thuật

 • 3.2.6  Cái lien công tác cấp phát và thanh quyết toán vật tư                 105

 • 3.2.7  Tổ chức thực hiện một cách thống nhất , dồng hộ các công

việc bốc Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội xếp ,nhập, xuất kho và bào quân các chúng loại vật tư ở 108 lất cả các dơn vị trực thuộc Công ty.

 • 3.2.8  Thường xuyên tổ chức đánh giá công tác quản trị hậu cần

1

vật tư.

 • 3.3. Thiết lập mòi trường và diều kiện dè thực hiện các phương hướng và biện pháp đề xuất

 • 3.3.2.  Đổi mới cơ chế quân lý tài chính, áp dụng hạch (oán vật Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội lư trong cơ chế thị trường ở Công ly

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội
Luận văn quản trị hậu cần vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 2 tổng công ty xây dựng hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart