Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf

53.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf

Add your review

Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf

Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf

fff

Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf

fff

Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf

fff

Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf

fff

Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf

fff

Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf

fff

LÒI C AM ĐOAN

ròi đà đọc và hicu vê các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. I ôi cam kết bằng danh dự cá nhân lẳng nghiên cứu này này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu câu vê sự trung thực trong học thuật.

Tòi xin cam doan luận vãn nãy là còng trinh nghiên cứu cùa liêng tôi. chưa còng bó tại bẩt cứ nơi nào. Mọi số liệu sứ dụng trong Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf luận văn là nhùng thông tin xác thực.

I ôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan cùa mình.

Tác giã luận vãn

Trần Thanh Mai

LÒI CẢM ƠN

LỜI đầu tiên cho tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thê Ban Giám hiệu nhà trường, các thày cô giáo trong khoa Kinh tế & Quân lý Nguồn nhân lực của trường Đại học Kinh tế quốc dân đà tạo điểu kiện để tỏi đươc làm luận vãn tốt nghiệp này. Tôi xin Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf gữi lời câm ơn chân thành và sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Vĩnh Giang trong thời gian qua đà tận tinh hướng dần và giúp đờ tôi hoàn thành luận vãn này.

Tôi xin gửi lời câm ơn tới Ban Giám đốc Còng ty cô phần cỏn Rượu Hà Nội. các anh chị trong phòng Tố chức Lao động Tiền lương, nhùng người đà hướng dần. chi bão cũng như giúp đỡ tôi trong việc cung cấp thông tin. tài liệu đê tòi hoàn thành luận văn Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf này.

Mặc dù đà có nhiều cố gắng, nhưng do thời gian có hạn. khả năng và trình độ ban thân còn nhiều hạn chế. do đó luận văn không thê tránh khoi sai sót, tôi rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét phê binh của quý thày cô.

Tôi xin chân thành cam ơn

MỤC LỤC

LÒI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỮ MÉT TẤT

DANH MỤC Sơ ĐÒ BÀNG BIẺU

TÓM TẤT LUẬN Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf VÃN

LỜI MỞ ĐẤU

CHƯƠNG 1. Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ QUY CHẺ TRÀ LƯƠNG TRONG

DOANH NGHIỆP……………..’

 • 1.1. Khái niệm, căn cử và nguyên tăc Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty

Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf xây dựng quy che trã lương

1 1.2. Càn cứ xây dựng quy che trà lương

1.2.2

với người lao động

Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf 1.3.2

Quỳ tiền lương và sứ dung quỳ tiền lương

 • 1.5.2. Các nhân tố bên trong Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần

Cồn Rượu Hà Nội.pdf doanh nghiệp

 • 1.6.1. Kinh nghiệm về việc xây dựng và lố chức thực hiện quv chế Irá lưomg ớ

rông công ly cô phân Bia Rượu Nước giãi khái Sài Gòn

 • 1.6.2. Kinh nghiệm về việc xây dựng và lố chức thực hiộn quy chế Irá lương ớ

Còng ty cố phần Hương Vang

 • 1.6.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho việc Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf xây dựng và tò chức thực hiện quy

che irá lương có thề áp dụng cho (‘ông ly cồ phần (‘ồn Rượu Hà Nội

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH Tllực TRANG QUY CHÉ TRÃ LƯƠNG TẠI

CÒNG TY Cơ PHẤN CỎN RƯỢI’ Hà NỢI… ‘………………………………..’.

 • 2.1.3. Sử mệnh và mục tiêu cúa Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ

Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf Công ty

 • 2.2. Phàn lích các nhân lỗ ãnh hường đến Quy chế trã lương lại Công ty co phần

Cồn Rượu Hà Nội

nhân tố bên ngoài Công ty

 • 2.3. Phàn tích thực trạng quy chế tra lương tại Công ty cô phần cồn Rượu Ilà NỘÍ40

 • 2.3.1

cữ. cơ sờ xây dựng

 • 2.3.2. Đối tượng và phạm vi Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần

Cồn Rượu Hà Nội.pdf áp dụng

2.3.9 Phân phối tiền lương đến người lao động

 • 2.3.11. Nhận xét chung về quá trình xây dựng Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf và tố chức thực hiện quỵ chế trà

lương tại Công tỵ cỗ phan cồn Rượu Hà NỘI

CHƯƠNG 3. GIẢI PHẤP HOÀN THIỆN QUY C HÉ TRẤ LƯƠNG TẠI CÔNG

TY CÒ PHẤN CÒN RƯỢI HÀ NÔI…?.’……………………………………………..‘.

 • 3.1. Phương hướng hoạt động của Công ty cô phần cồn Rượu Hà Nội trong thời

gian tới

 • 3.2. Quan điểm hoàn thiên quy chế tra lương tại Công ty cổ phần cồn Rươu Hà

Nội trong thời gian tới

 • 3.3. Các giãi Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf pháp hoàn thiện Quy chế trá lương tại Còng ty cô phần cồn Rượu

Hà Nội….’………………..  ..

 • 3.3.2. Xác định rò mục tiêu và nguyên tắc xây dựng Quy chế tra lương phù hợp

từng thời kỳ

 • 3.3.3. Nguồn hình thành và sử dung Quỳ lương hợp lý trên cơ sờ xác định đơn

giá tiền lương chính xác

 • 3.3.4. Điều chinh lại kết Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf cấu tiền lương của người lao động thuộc khối gián tiếp

và khối trực tiếp sàn xuất

3.3.7. Tiến hành phân tích còng việc cho từng vị trí còng việc làm cơ sờ đế xây dựng hệ thống thang bâng lương

 • 3.3.9. Hoàn thiện hệ Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn

Rượu Hà Nội.pdf thống đánh giá két quà hoàn thành công việc

3.3.11

trinh xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế trá lương

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆl THAM KHÁO

PHỤ LỤC

D ANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẤT

<<<123>>>

BHXH

BHYT

Bào hiềm xà hội

Bão hiểm y tế

BHTN

Bào hiếm thất nghiệp

CBCNV

Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại oUhk /-ồ- ……. ….     _Jf

ĐL

KTTC

KPI

Đại lý

Ke toán tài chính

Chi số đo lường kết quá hoạt động

KH

Ke hoạch

HĐLĐ

HALICO

Hợp đông lao đông

Còng ty Cổ phần cồn Rượu Hà Nội

HĐQT

MTV

NPP

HỘI đồng quan tụ

Một thành viên

Nhà phân phối

NSLĐ

Năng suất lao động

PTTT

Phát triển thị trường Luận Văn Quy Chế Trả L -r–. T-;.Cô-~ T Cổ Phầ..

SXKD

Sân xuất kinh doanh

TNHH

TCLĐTL

Trách nhiệm hừu hạn Tò chức lao động tiền lương

XNK

Xuất nhập khau

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf
Luận Văn Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart