Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam

51.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam

Add your review

Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam

Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam

fff

Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam

fff

Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam

fff

Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam

fff

Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam

fff

Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam

fff

MỤC LỤC

<<<123>>>

Trang

DANH MỤC BẢNG, BIÉU

LỜI MỞ ĐÂU

1

1. Sự cẩn thiết của đe tài nghiên cứu

1

2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

2

3. Kct cấu cùa luận văn

2

CHƯƠNG I: cơ SỞ LÝ LUẬN VẺ DÔ THỊ HỢẢ VÀ TÁC 3 BÔNG

CỦA DÔ

TIIỊ IIOẢ BEN PHẢT TRIỂN BỀN VƯNG

1.1 BÔ Till IIOẢ

3

1.1.1. Khái niệm đô ihị hoá

3

1.1.2. Dặc diem cua đô thị hoá

3

1.2.3. Dô thị hoá khu vực và the giới là xu the tay yếu

5

1.2 .MỘT SÓ VẢN Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam BỀ VỀ PHÁT TRIẾN BỀN V ƯNG 7 TRONG Ql Á TRÌNH BÔ THỊ IIOÁ

<<<123>>>

1.2.1 Phát triển ben vừng trong quả ninh dò thị hóa

1.2.2 Phát triền ben vững về môi trường trong quả ninh 10 dô thị hoá

1.3 TẢC DỌNG CUA DÔ THỊ HOẢ TỚI PHẢT TRIẺN 11 BỀN V ƯNG VỀ MÔI I RƯỜNG


 • 1.3.4.  Ô nhiễm không khí Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển

bền vững về môi trường ở việt nam đô thị

nhiễm tiếng ồn đô thị

1.3.6. Chất thài ran và chất thai nguy hại                             22

<<<123>>>

1.4 KINH NGHIỆM CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG 23 VIỆCGIẢI Ql YỀT VẢN BỀ MÔI TRI ỜNG TRONG

QUẢ TRÌNH DÔ THỊ HÓA

 • 1.4.1.  Kinh nghiệm của Singapore

 • 1.4.2.  Kinh nghiệm của úc trong xây dựng dò thị sinh thái 26 Christie

  |Walk9____________________________________________________________

  CHƯƠNG II: TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HOÁ TỚI PHÁT 28 TRIỀN BẼN VƯNG VẺ’ .MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

  2.1 THỰC Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về


môi trường ở việt nam TRẠNG PHẤT TRIỂN ĐỎ THỊ Ờ VIỆT NAM

 • 2.1.1. Quá trinh dỏ thị hoá ở Việt Nam trong thời gian qua 28

phát triền đô thị

 • 2.1.1.6  Van dề dân Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển

bền vững về môi trường ở việt nam so dỏ thị

ớ Việt Nam

 • 2.1.3.1

Các lựi the

Việt Nam

2.2 TÁC DỘNG CỦA HÔ THỊ IIOÁ TỚI PHÁ I TRIÉN 38 BÈN VỮNG VẺ MÔI TRƯỜNG CỬA MẸT NAM TRONG THỜI GIAN QUA

2.2.1.

Cây xanh đỏ thị không được quan Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền


vững về môi trường ở việt nam tâm đúng mức

 • 2.2.4.  Thu gom vận chuyển, xư lý và quàn lý chai thai ran 55

2.3 DANH GIÁ CHUNG HIẸN TRẠNG Ổ NHIÊM MÔI 64 TRUÔNG DƯỚI TÁC DỘNG CÙA DÔ iTiỊ HOẤ

CHƯƠNG III: CẤC GIẢI PHẤP NHẢM TI lực HIỆN ĐÔ THỊ 67 HÓA GẮN

Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam VỚI PHẤT TRIẺN BÈN VỮNG VỀ MÔÌ TRƯỜNG Ở MẸT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

 • 3.1 QUI HOẠCH TÒNG THẺ PHẤT TRIẺN ĐÔ THỊ          67

MỆT NAM

 • 3.1.1.  Quan điểm và mục tiêu phát triển                           67

 • 3.1.2.  Các nội dung chính của chiên lược phát triền dỏ thị 68 Việt Nam đen năm 2020

 • 3.2 NHỮNG YÊU CÀU cụ THẺ TRONG QUÁ TRÌNH 72 DÔ THỊ HOÁ

Ớ VIẸT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

 • 3.2.2.  Vân đê quan lý Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam dân sô và phát tricn nguồn nhân lực 73

 • 3.2.4.  Xây dựng chính sách quàn lý môi trường các đô thị 74 lớn

 • 3.3 CÁC GIẢI PHÁP NHAM TI lực HIÊN «() THỊ IIOẤ 76 GẢN VÓI PHÁT TRIỀN BỀN VỬNG ví: MÔI TlủrỜNG

TRONG THỜI GLN TỚI

 • 3.3.1.  Đoi vởi những dô thị sap xảy dựng

Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam 77

 • 3.3.1.1.  Xây dựng đô thị sinh thái (đô thị thán thiện với

môi trường)

 • 3.3.1.2.  Thực hiện long ghép các nội dung phát triền bên 79 vững vào qui hoạch xây dựng dô thị

 • 3.3.2.  Đoi     vởi     các     khu     dô     thị     hiện     có

<82

 • 3.3.2.1.  Xây dựng mục tiêu phát triển ben vững trong <82 quá trinh dô thị hoá

 • 3.3.2.2.

(‘ác giải pháp thực hiện                                            83

 • 3.4 KIỀN NGHỊ                                        87

KÉT LUẶN

TÀI LIẸU THAM KHẢO

CẤC PHỤ LỤC

Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam LỜI MỞ ĐẦU

 • 1. Sự CẲN THIẺT CỦA DÈ TÀI NGHIÊN cửu

Đò thị hoá và phát triển dô thị trên thế giới và khu vực là một dộng lực phát triển quan trọng trong lịch sù. hiện tại cũng như trong tương lai. Sự phát triền đó đà đóng góp râl to lớn về phát triển kinh te xà hội và đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc công nghiệp hoả, hiện dại hoá cúa mồi quốc gia, mồi vùng lành thổ.

ơ Việt Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam Nam, trong giai đoạn hiện nay quá trinh dô thị hoá cũng dang phát triền rai nhanh và rộng khắp Iren phạm vi ca nước. Dò thị hoá và phái triền dô thị không chi thúc day tăng trường kinh tể mà còn góp phan tích cực cai thiện đời sòng cùa dân cư đô ihị và các vùng làn cận. Thực te nhờ lốc độ tăng trường kinh te cao mả tại các dô thị lớn dà tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dàn. góp phan Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam quan trọng vào việc nâng cao ihư nhập cùa dân cư dô thị. Bên cạnh dó, toe dộ dỏ thị hoá nhanh cùng với việc gia tăng tỳ lệ dân so đô thị đà gầy áp lực rai lớn đen môi trường đồ thị đó là linh trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, sự thoái hoá dất dai, chat thài vã tiếng on đô ihị… đang là mòi quan lâm cua moi quốc gia. Neu không có các giai pháp bao vệ mòi trường thi Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam đô thị SC không thê phái triên bên vừng, đi ngược lại với mục tiêu phát triển ben vừng mà (‘hình phủ mồi quốc gia dà cam kết.

Van de cấp thiết đặt ra ớ đây là việc nghiên cứu quá trinh đô thị hoá và nhũng tác dộng cúa nỏ gây ra doi với mỏi trường dè các nhà quân lý dô thị lim ra mô hình và nhùng giai pháp thích hợp mà trong đó việc xây dựng các dò thị dược tiên hành một cách toàn diện, Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam cân doi vả vừng chác trên cơ sỡ phát triền kinh tê, duy trì và phát huy những hicu bict về văn hoá xà hội, có ý thức tiết kiệm việc sử dụng nguồn tâi nguyên thiên nhiên và có thái dộ đúng đan hừu hiệu với công tác quán lý và bao vệ môi trường.

Xuất phát từ nhưng van đề nêu trên đề tài “Tác động cùa đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ó- Việt Nam” sẽ giúp cho các nhà Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam quân lỷ đô thị, các chuyên gia thiết ke qui hoạch đô thị có một cái nhìn lông quan trong việc lựa chọn mò hình phát triển dô thị trong tương lai, giảm thiêu những tác động den mỏi trường do quá trình dô thị hoá dưa lại.

 • 2. PHẠM VI NGHIÊN cửu CÙA ĐẺ TÀI

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết và thực tiền quá trình dô thị hoá và tác động cua đô thị hoá đen môi trường sinh thái. Trên cư sứ đó đe Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam xuất nhùng giải pháp hạn che tảc dộng den môi trường trong quá trinh dô thị hoá ờ Việt Nam trong thời gian lứi.

Phạm rỉ nghiên cứu cùa dề tài:

 •  Xem xét lính lâl yếu cùa quá trinh đồ thị hoá – thực trạng quá trinh đò thị hoá ỡ Việt Nam thời gian qua

 • –  Dánli giá lác động cua quá trinh đồ ihị hoá lới phái triên bên vừng về môi trường dô thị ớ Việt Nam vã dưa ra kết quà nghiên cứu.

 • 3. KÉT CẤU Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam CỦA LƯẠN VÃN

Ngoài phan mớ dầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận vãn bao gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ* sơ- lý luận về Đô thị hơá và tác động của Đô thị hơá tứi phát triên bền vừng về môi trường

(‘hương II: l ác động của Đô thị hơá tói phát triền bền vững về mơi trường ừ Việt Nam.

( hương HI: Giãi pháp nhằm thực hiện Đô thị hơá gắn với phát Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam triển ben vừng về môi trường ừ V iệt Nam trong thời gian tứi

CHƯƠNGI

Cơ SỜ LÝ LUẬN VẺ ĐÔ THỊ HOÁ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ IIOẤ 1 Óì PHẤT TRIỂN BÈN VỮNG VẺ MÔI TRƯỜNG

 • 1.1 ĐÔ THỊ 1IOẤ

 • 1.1.1 Khái niêm dô thi hoá

Nghiên cứu quá trinh đô thị hoá có rat nhiêu quan diem được đưa ra về khái niệm dô thị hoá. Có quan diêm cho rang: Đô thị hoá là quá trinh tập trung dân số vào các đô Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam thị. là sự hình thành nhanh chóng các diem dàn cư đô thị trên cơ sở phát triển sàn xuất và dời song. Nhưng cùng cỏ quan diem cho rang Dô thị hoá là quá trình dịch cư từ lình V ực nông nghiệp sang phi nông nghiệp với biêu hiện bên ngoài lả sự tăng trướng tý lệ dân so dô thị, sự nâng cao mức độ trang bị kỳ thuật dô thị. Một quan diem khác cùng cho ràng Dò thị hoá là quá trình biến chuyên Kinh tể Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam – Xà hội – vãn hoả và không gian lành thô, gan lien với nhùng tiến bộ về khoa học kỹ thuật cua xà hội loài người, trong dỏ diễn ra sự phát triển nghe nghiệp mới, sự chuyên dịch cơ cấu lao động, sự chuyển dôi lối sống, sự mớ rộng không gian thành hệ thong song song với việc to chức bộ máy hành chính – chính trị – quân sự.

Iheo quan diem của tác già: Đô thị hoả dó là quá trinh biến Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam dôi sâu sẩc về cư câu san xuất, cư cấu nghe nghiệp, cư cấu tô chức xà hội. cư cấu tò chức không gian kiến trúc xây dựng từ nông thôn sang thành thị tạo nên những trung lâm vãn hoá, kinh te, chinh trị cùa khu vực.

Việc phát triền dô thị có thế dược thực hiện bang hai cách, một là cãi tạo và mở rộng đô thị hiện có cho phù hợp với ycu cầu phát triển mới; hai là qui hoạch xây Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam dựng dô thị mới ờ những địa diêm mới nhằm hồ trợ cho dô thị cù đong thời xây dựng nhùng tiền đề mới cho phát triền.

 • 1.1.2 Đặc diêm của Dô thi hoá

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam
Luận văn tác động của đô thị hoá tới phát triển bền vững về môi trường ở việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart