Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang

55.000

Category:

Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang

Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang

fff

Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang

fff

Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang

fff

Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang

fff

Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang

fff

Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang

fff

LỜI CAM ĐOAN

rỏi đà dọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam két bang danh dự cá nhân rang nghiên cứu này do lôi lự thực hiện và không vi phạm yêu cẩu về sự tiling thực trong học thuật.

I lọ và tên Học viên

ỉ rần l iến liinig

LỜI C ẢM ON

Đê hoàn thành khóa học và để tài nghiên cứu tỏi đà nhận dược sự quan làm và giúp đờ cua quý thầy cô trong Ban Giám hiệu nhà trường, Viện Dào tạo sau Đại học. Khoa Bat động sân vã Kinh te tài nguyên, xin gửi tời thay cỏ lòng Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang bicl ơn chân thành và linh cam quý men nhai.

rỏi xin bày tó lòng biết om den thầy giáo PGS.TS Phạm Vãn Khôi, người hướng dan khoa học, Thây đà nhiệt tinh hướng dan lòi trong suốt quá trình hoãn thiện luận vãn.

Tôi xin chân thành cam om lập the lànli đạo và đông nghiệp thuộc Ban quán lý các dự án Nông nghiệp dà giúp dờ tận tinh, tạo diều kiện de tôi hoãn thành đe tài này.

MỤC LỤC

Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ON

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC CHƯ MÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG V.À HÌNH VÊ

TÓM TẤT LUẬN VÃN THẠC SỸ

MỞ ĐẤU

CHƯƠNG 1: co SỞ LÝ LUẬN VÀ THỤC HÈN VÈ

TẤC ĐỌNG CỦA Dự ẤN PHÁT TRIEN cơ SỞ IIẠ TẤNG ĐẺN SINH KE NGƯỜI

DÂN TRÊN ĐỊA BÀN IIUYẸN

1.1 Co- sớ lý luận về tác động ciía dự án phát triền co Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang – sớ hạ tầng đến sinh kế 7

sờ lý luận về dự án phát triền cơ sờ hạ tầng

dộng cúa dự án phát triển cơ sớ hạ tầng den sinh ke

 • 1.1.4.  Khai thác tảc dộng của dự án phát triển cơ sớ hạ tầng dến sinh kế 24

 • 1.1.5.  Phương pháp đánh giá lác động cùa dự án phái triền cơ sớ hạ lang

den sinh kể

 • 1.2.1.  Cơ sờ hình thành các chương trinh, dự án dầu tư của Nhã nước trên

địa bàn vùng dân lộc thiêu sơ

 • 1.2.2.  Kinh nghiệm từ dự án phát triển cơ sờ hạ tang các tinh mien 1 rung

và Tây Nguycn den sinh ke người dân

CHƯƠNG II: Tllực TRẠNG TẤC ĐỌNG CỦA Dự ÁN PHẤT TRIEN cơ SỚ HẠ TÁNG ĐẺN SINH KÉ NGƯỜI DÂN XÂ LŨNG PIIÌN, III ’YEN DỎNG VĂN, TÌNH HÀ GIANG Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang ………………………………………………36

 • 2.1. Giới thiệu chung về dự án phát triển cơ sờ hạ tầng và hợp phần dự án xã Lũng Phin

36

 • 2.1.1.  Giới thiệu chung về dụ án phát triển cư sớ hạ tầng 15 tinh mien núi

phía Bắc……………………………………………………………………………………………36

 • 2.1.2.  Giới thiệu về hựp phan dự án phát triền CƯ sỡ hạ lâng xà Lùng Phin,

huyện Đồng Vãn, tinh Hà Giang……………………………………………………………39

 • 2.2. Dặc điểm địa bàn thực hiện dự án tại Huyện Dồng Văn, 1 ình Hà Giang42

  • 2.2.1. Dặc Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang điềm tự nhiên, kinh te và xã hội huyện Bồng Vãn, tinh llã

Giang

 • 2.2.2.  Dặc diem diều kiện tự nhiên, kinh te – xà hội xà Lũng Phin, huyện

Dòng Vãn

 • 2.2.3.  Anh hưởng cua địa bàn dự án đen sinh ke và khai thác các lác động

dự án phát triển cơ sỡ hạ tang den sinh kế

23. Thực trạng tác dộng cùa dự án phát triển cư sừ hạ tang den sinh ke người dân xã Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang Lũng Phin, Huyện Bồng Văn, l ính Hà Giang

 • 2.3.4.  Ihay doi phương thức khai thác tác dộng den mục tiêu nâng cao sán

xuất, cai thiện mức song người dân

 • 2.4. Ket quả, hạn che và nguyên nhân từ quá trình thực hiện dự án phát

triển CO’sỏ’ hạ tầng Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế

người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang

CHƯƠNG III: MỌT SỠ GUI PHÁP NÂNG CAO IIIẸU QUẢ TẤC ĐỌNG CỦA Dự ẤN PHÁT TRIÉN cơ SỞ IIẠ TẤNG ĐÉN SINH KÉ NGƯỜI DÂN HUYỆN DỎNG VĂN

 • 3.1. Quan diêm về tác dộng cùa dự án phát triền cư sừ hạ tang den sinh ke cúa người

dân Huyện Dồng Văn

 • 3.1.1.  Quan diêm về tác động cua dự án phát triển cơ sờ hạ tầng đến sinh kế người dân 73

 • 3.1.2.  Mục tiêu nâng cao hiệu quà tác dộng cùa dự án Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang phát triền cơ sớ hạ

tầng dển sinh kế người dân huyện Đồng Văn

 • 3.2.  Một số giài pháp nham nâng cao hiệu quà tác động của dự án phát triển CO’sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn, Tình Hà GiangSl

KÉT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIẸU THAM KHAO

DANH MỤC CÁC CHƯ VIÉT TẤT

<<<123>>>

ADB

Ngân Luận văn tác động của dự án phát triến cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang hàng nhát triển___

CARE

Hợp lác xà cho việc gưi hàng cua Mỳ sang châu Ău

CEMA

ủy ban Dân lộc

CPRGS

Chien lược Toàn diện về Tăng trưởng và Xóa đói Giam nghco

CSHT

Cư sờ hạ lang

DFID

IFAD

GDP

JICA

KT-XH

MPI

Bộ Phát triến quốc le Anh

Quỳ phái triền nồng nghiệp quốc le

Tông sân phàm quốc nội

Cư quan Hựp lác quốc le Nhật Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ. tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà. Kinh lể – xà hội

Bộ Ke hoạch và Dâu lư

NN&PTNT

Nông nghiệp Và Phát Irièn Nông thôn

NT

Nông thôn

ODA

1 lồ trợ phát triền chính thúc

OXFAM

RTD

Chicn lược phát triền giao thông nông thôn

KWSS

(‘ấp nước và vệ sinh nông thôn

Sl’DPs

Ke hoạch phát triền kinh te xà hội

UK’S Luận văn tác động của–

Trung học cơ sớ

UBND

Uy Ban Nhân Dàn

UNDP

Chương trinh Phát triền Liên 1 lợp Quốc

WB

Ngân hàng Thế giới

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang
Luận văn tác động của dự án phát triển cơ sở hạ tầng đến sinh kế người dân huyện đồng văn tỉnh hà giang
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart