Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã

Add your review

Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã

Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã

fff

Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã

fff

Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã

fff

Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã

fff

Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã

fff

Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã

fff

LỜI C AM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng dây lã công trình nghiên cửu khoa học cua tôi, cò sự hỗ trợ từ PGS.TS NGUYEN NGỌC SƠN hướng dần. Các nội dung nghiên cứu vã kết qua thẻ hiện trong Luận vãn này là trung thực và chưa từng dược công bó trong bai kỳ công trình nào.

Hà Nội, ngày ihủng nârn 2015

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

NGUYÊN THÙY LINH

LỜI C ẤM ON

Trước hết tác già xin được bày lõ lòng biết ơn sâu sác tới thầy giáo PGS Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã .TS NGUYÊN NGỌC SƠN, người hướng dẫn khoa học đà tận tinh hướng dẫn, giúp đờ tác giâ trong suốt quá trình thực hiện luận văn.

1 ác gia xin trân trọng cam on các thấy, các cô trong Khoa Kế hoạch Phát triển, các thầy cô trong trường Dại học Kinh le Quốc dân Hà Nội về nhùng ý kiến dõng góp hết sức quý bâu dê tác gia hoàn thiện luận văn.

l ác gia xin dược bày tó lòng biết om đến Viện Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã Đào tạo sau dại học -Trường Dại học Kinh le Quốc dân Hà Nội và Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bao tồn thiên nhiên Việt Nam dã tạo diều kiện thuận lợi cho tác gia trong thời gian học tập và nghiên cứu đe hoàn ihành chương trình đào tạo thạc sĩ.

l ác gia xin gưi lời cám ơn sâu sẳc tới gia dinh, dồng nghiệp vã bạn bè dà tạo điều kiện giúp đờ. động viên tác giá vượt qua khỏ khăn đê hoàn thành khóa Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã học.

Cuối cùng, tác giá xin gữi lời kính chúc sức khóc, hạnh phúc, thành đạt tới cảc thầy cò cùng toàn thê quý vị và các bạn.

Xin trân trọng câm ơn!

Hà Nội, ngày’ tháng năm 20i 5

TẤC GLi LUẬN VÁN

NGUYÊN THÌ Y LINH

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC VIÉT TẤT

DANH MỤC BÁNG BIẺU, IIINII VẺ

TÓM TẤT LUẠN VĂN

Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã PHẪ.N MỜ DÀƯ

CHƯƠNG 1: KHUNG LÝ THUYẾT VÈ CHIA SÈ LỢI ÍCH TRONG PHÁI TRIỀN BÈN VƯNG RƯNG DẠC DỤNG

 • 1.2.1.  Tông quan VC chia sc lợi Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát

triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã ích

 • 1.2.2.  Các nhân to ánh hường den chia sé lợi ích trong phát triển ben

vững rừng đặc dụng

 • 1.2.3.  Tiêu chi đánh giá kct quà thực hiện chia sè lợi ích trong mô hình

PTBVRĐI) có sự tham gia cúa cộng dồng

CHƯƠNG 2: THỰC trạng chia sè lợi ích trong phả I TRIỀN BÈN VỪNG RƯNG DẠC DỤNG TẠI VQG BẠCH MÀ

Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã

 • 2.1.2.  Hiện trạng tài nguyên vùng chia sẻ lợi ích của Vườn quốc gia

Bạch Mã

 • 2.2.  Đánh giá các nhân tố ảnh hưóng đến chia sẻ lọi ích trong phát

triển bền vững rùng dạc dụng Vườn quốc gia Bạch Mã

2.2.1 .(‘ác bên tham gia chia sé lợi ích trong phát triển bền vững rừng dặc dụng

Vườn quốc gia Bạch Mà

 • 2.2.2.  Mô hình, cách thức tô chức thực hiện chia sẻ lợi ích trong phát

Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã triền ben vững rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bạch Mà

 • 2.2.3.  CƯ chế, chính sách pháp luật cùa Nhà nước tác động đen chia se lợi ích

trong phát tricn ben V ừng rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bạch Mà 45

 • 2.3. Hiện trạng chia sè lợi ích trong mô hình quàn lý bên vừng rừng

đặc dụng có sự tham gia của cộng đồng trong phát triển bền vững rừng đặc dụng tại

VQG Bạch Mã

 • 2.3.2.   Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng

vườn quốc gia bạch mã Phàn chia lợi ích trong khai thác LSNG

 • 2.3.4.  Thực trạng khai thác và sứ dụng tài nguyên lại xà Thượng Nhật. 53

 • 2.4.  Dánh giá thực hiện chia sè lựi ích trong phát triên bền vừng rừng

đặc dụng tại VQG Bạch Mã

Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã 66

 • 2.5.  Dánh giá chung VC chia sè lọi ích trong phát tricn bền vTrng rừng

dạc dụng tại VỌG Bạch Mà

CHƯƠNG 3: GIAI PHÁP TĂNG CƯỜNG CHIA SẺ LỢI ÍCII trong PILÝT TRIEN BÉN VtNG RƯNG ĐẠC DỤNG VƯỜN ỌVỎC GL BẠCH MẢ

 • 3.1.  Quan điểm định hướng về chia sẻ lọi ích trong mô hình quản lý rừng cộng đồng trong phát triền Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã bền vững rừng đặc dụng Vưòn quốc gia Bach Mà

77

 • 3.1.1.  Quan điểm tăng cưỡng về phát triền bền vừng rừng dặc dụng Vườn quốc

gia Bạch Mà

 • 3.1.2.  Quan điểm tảng cường về chia sê lợi ích trong mô hình quân lý

rừng cộng đong trong phát triền ben vừng rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bạch Mã

 • 3.2.  Giãi pháp tăng cường chia sè lọi ích trong phát triền bên vừng rừng dặc dụng

tại VỌG Bạch Mà

3.2.1 Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã Âìiái pháp về cơ chế, chinh sách

 • 3.2.2.  Dam bao đâu ra cho lượng LSNG mà cộng đông dân cư khai thác… 82

 • 3.2.3.  Tâng cường nhận thức và kiên thức cũa cộng đông dân cư VC thực thiện chia sẻ lọi ích trong phát triền ben vừng rừng dặc dụng tại VQG Bạch Mà 83

 • 3.2.4.  Tăng cường năng lực cùa cán bộ quan lý Cư quan quàn lý Nhà nước. 84

 • 3.2.5.  Da dạng hóa phương thức chia sc lợi ích trong phát tricn ben ừng

Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn


DANH MỤC VIÉT TẤT

<<<123>>>

Ki hiệu viết tat

Giải nghía

BV&PTR

Dao vệ và phát triển rừng

CSLI

Chia sẻ lợi ích

ĐDSII

Đa dạng sinh học

LSNG

ỉ .âm sân ngoài gổ Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã

RDI)

Rùng đặc dụng

PTBVRDD

Phát tricn bên V ừng rừng đặc dụng

VQG

Vườn quốc gia

TK

Tiểu khu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã
Luận văn tăng cường chia sẻ lợi ích trong phát triển bền vững đặc dụng vườn quốc gia bạch mã
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart