Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an

53.000

Category:

Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an

Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an

fff

TRƯỜNG DẠI HỌC b

<<<123>>>

24. Đặng Thị Thanh Nga

Điện thoại

:01675656159

Ngày sinh

: 21/10/1983 •

Ma HV

: CH230118

Lớp

23HT

5

DĂNG THỊ THANH NGA

TÀNG CƯỜNG CHO VAY GIẢI QU Y Ế. f VIỆC LÀM

CỦA NGÂN HÀNG CHỈNH SÁCH XÀ HỘI

HUYỆN HƯNG NGUYÊN -TỈNH NGHỆ AN      I;

LUẬN VÀN THẠC sĩ KÌNH TÉ


2;

li


Is


I-

ỉ:


ỉiÀNỘI -201


LÒI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an hành vi vi phạm sự trung thực ưong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này là do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà nội, ngày 16 tháng 03 Năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VÀN

Đặng Thị Thanh Nga

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và chân thành cảm ơn tới: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Đào tạo Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an sau Đại học, Khoa Ke hoạch và phát triển, Ngân hàng chính sách huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An đã tạo điêu kiện giúp đờ để tôi hoàn thành luận văn này.

Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, giúp dờ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn này.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân và các anh ( Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an chị) cán bộ NHCSXH huyện Hưng Nguyên đà giúp đờ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình, bạn bè trong quá trình học tập và hoàn thiện luận văn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nghệ An, ngày 16 thảng 03 nủm 2017

Tác giả

Đặng Thị Thanh Nga

YẺƯ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC sỉ Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an VÈ

Những điểm cần sửa chữa bổ sung trước khi nộp luận văn chính thức cho Viện đào tạo SĐII

. ..ƠV.JL. SXÀÙ………….. J.

…Qtoí Jlahy… .CÍQ…b.azA…2..r7j.A….C»/…/bQA .cán…

…vỉcẳ’…..CÊ>y..biìẫ……..

._<…         …r^.. UỈK…Èf>ẪfìL..aiữ. Luận văn tăng cường cho vay giải

quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an ũ

CẲXkL. ,/2aíft… J&i. ..CmÍ.

Chủ tịch Hội dồng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cam kết của Học viên’ PV. ..ữsn. Ị&ỈI’..

Học viên


(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ Qưổc DÂN CỘNG HÒA XÃ IIỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KẺ HOẠCH VÀ PlIẢTTR1ÉN

Dôc lâp – Ttr (lo – Hạnh phúc


NHẬN XÉT LUẬN Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an VÀN THẠC sĩ KINH TẾ

Chuyên ngành: Kình tế Phát triển

Cao học viên: Đặng Thị Thanh Nga

Đề tài: Tàng cường cho vay giải quyết việc lãm của ngân hãng chính sách xã hội huyện Hưng Nguyên, tình Nghệ An

1. Tinh cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Giải quyết việc làm cho người lao dộng luôn là một vấn đề khó và càng trở lên khó khản khi thị trường lao động ngày càng cạnh tranh và có nhùng sự thay đổi cấu trúc Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an thị trưởng. Đối với huyện Hưng Nguyen, giải quyết việc làm cho lao dộng địa phương ngày càng khó khăn bởi việc chuyền đôi cơ câu kinh tế đã dẫn tới sụ dôi dư lao động ở khu vục nông nghiệp, nòng thôn. Giải quyết việc làm cho đối tượng này đòi hôi chi phí chuyển đổi nghề. Đó lại là một vấn đề lớn đối với người dân ở 1 lung Nguyên.

Giãi quyết vấn đề này, NHCSXH huyện Hung Nguyên tiến hành cung cấp các Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an khoản tín dụng nhăm giài quyết việc làm của người lao dộng trên địa bàn huyện. Vê cơ bàn các khoản cho vay này đã giúp giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao dộng trên địa bàn huyện Hung Nguyên và có nhừng kêt quà bước đầu. Tăng cưởng hoạt dộng cho vay giải quyết việc làm trên dịa bàn huyện sẽ có ý nghĩa đối với cả người dân và ngân hàng, đóng góp cho phát triền kinh tế xà hội trên địa bàn. Tôi cho ràng lựa Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an chọn phù hợp của cao học viên.

2. Những thành công đạt dược cũa luận vãn

Luận văn có sự gắn bó nhất định giữa các nội dung, thể hiện được năng lực của học viên trong việc giải quyết van đề nghiên cứu; số liệu sừ dụng đa dạng cho phép phân tích nhiều khía cạnh cho vay giải quyết việc làm ở HNCSXH huyện Hưng Nguyên và giúp trà lòi một cách hữu hiệu các câu hòi nghiên cứu.

Luận văn có mục tiêu và câu hỏi Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an nghiên cứu rõ ràng và thiết kế cùa luận vãn hướng tới mục tiêu nghiên cứugiúp dần dát và giài quyết vấn dề nghiên cứu một cách tương đổi hiệu quả;

Chương 1 cùa luận ván đã làm rõ được các vấn đề liên quan tới cho vay giải quyết việc làm và các nội dung cho vay giải quyết việc làm được ùy thác tại NHSCX. Cụ thể, chương này đã làm rõ đôi tượng đặc diêm, điêu kiện, mục tiêu cho vay giài quyết việc làm; Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an các tiêu chí sừ dụng đánh giá cho vay giải quyêt việc làm, và các yếu tố ảnh hưởng tới việc cho vay giải quyết việc làm. Sự thiết kế nội dung nghiên cứu như vậy ở chương 1 là phù họp và mang tính dẫn dắt cho việc triển khai nghiền cứu ở các chương tiêp theo sau trong luận văn.

Chương 2 dã đi vào trà lời 2 câu hôi nghiên cứu liên quan tới thực trạng cho vay giãi quyết việc làm, các yêu tô ánh hường Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an tới cho vay giải quyết việc làm tại HNCSXH huyện Hưng Nguyên, luận ván dã chì ra được các kêt quà đạt được và chưa được, nguyên nhân,… trong cho vay giải

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
Luận văn tăng cường cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart