Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an

55.000

Category:

Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an

Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an

fff

Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an

fff

Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an

fff

Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an

fff

Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an

fff

Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an

fff

MỤC LỤC

D ANH MỤC TỨ VIẾT TAT

DANH MỤC BÀNG BIỂU

TÓM TẤT LUẬN VẤN

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: NHƯNG VÁN ĐẺ Cơ BẤN YÌ: TÁNG CƯỜNG CHO VAY KHAI THÁC

THÌ Y HÀI SẢN CÙA NGÂN HẢNG THƯƠNG .MẠI

ì. ì. 3 (’ác sân phàm dịch vụ của ngàn hàng.

ỉ. 2. ì. Khái niệm cho vay và vai trò của cho Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an vay khai thác thủy hãi sàn

 • 1.3. Các tiên chi dánh giả và nhân tổ anh hương dến cho vay khai thác thùy hãi san….14

 • 7.5.7.  (’ác tiêu chỉ đánh giá cho vạy khai thác thúy hãi sán. Error! Bookmark not defined.

ỉ. 3.2. Những nhãn to ánh hưởng đen cho vạy khai thác thúy hái sán……………… 18 CHƯƠNG

2: I Hực TRẠNG HOẠ I Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an DỘNG CHO VAY KH AI I HÁC THÈY IIÃI SÁN TẠI NGÂN nÀNG TMC p C ÔNG THƯƠNG- c N BẤC NGHẸ AN .23

 • 2.1. Giới thiệu vê Ngần hàng TMCP (‘ông Thương Việt Nam- (’hi nhánh Bác Nghệ An 23

 • 2.7.7.  Quá trình hình thành và phát triển của Ngàn hàng TMCP (’ông Thưong

Việt Nam- Chi nhảnh Bắc Nghệ An

2. ỉ. 3. Cơ cầu tò chức và hộ máy hoạt động Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an của Ngàn hàng TMCP (’ông

Thương Việt Nam- (’hi nhánh Bắc Nghệ An

 • 2.2. Tình hình hoạt động giai đoạn 201 1 đèn nay cúa Ngân hàng TMCP (‘ông

Thương Việt Nam- Chi nhánh Bấc Nghệ An

Nghệ An ỉ ừ năm 201 ỉ đền nay

 • 2.3.  Thực trạng hoạt động cho Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân

hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an vay khai thác thủy hài san tại Ngân hàng TMCP Còng Thương- CN Bấc Nghệ An trong giai đoạn tử 2011 đến nay

 • 2.4.  rinh hình hoạt động cho vay khai thác thủy hài sán cúa các ngân hàng trên địa

bân

 • 2.5. Đánh giá cho vay khai thác thúy hai sán cùa Ngân hàng TMCP Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an Công Thương-

CN Bắc Nghệ An lừ phía người vay

 • 2.6. Đánh giá hoại động cho vay khai ihác ihiiy hái sân lại Ngân hàng 1’MCP còng

Thương- CN Bắc Nghệ An

CHƯƠNG 3: GIAI PHÁP TÁNG CƯỜNG CHO VAY KHAI THÁC THÚY II.Ù SÁN

TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÓNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BẤC NGHỆ AN

 • 3.1. Quan diêm và dinh Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an hướng tăng cường cho vay khai thác thủy hai san

68

thác thúy hãi sản lại ngủn hàng TMCP (‘ừng thương Việt Nam (’In nhánh Bắc Nghệ An .71

 • 3.3.4.  Giãi pháp về hình thức cho vay da dạng hóa sân phàm cho vay khai thác thúy

hái sán

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KIIẤO….

DANH MỤC TỨ VIẾT TAT

<<<123>>>

CN

: Chi nhánh

HCNC

: Hậu cận nghề cá

IIĐND

: Hội dồng nhân dân

KHDN

: Khách hàng Doanh nghiệp

KT

: Khai thác

NI) 67

: Nghị định 67/2014 ND-CP.

NIINN

: Ngàn Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an hãng

NH IM

: Ngàn hàng ihưimg mại

PGD

: Phông giao dịch

TCTD

: Tô chức tín dụng

TIIS

: Thúy hai san

TMCP

: Thương mại cồ phân

TNini

: Trách nhiệm hữu hạn

l.iBNÌ)

: Uy ban nhàn dân

VIETINBANK           : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Ngần hàng TM(’P (‘ông Thương Việl Nam- ( Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an ‘hi nhánh Bắc Nghệ An: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Dắc Nghệ An.

DANH MỤC BÀNG BIẺl

Hình 2. 1: Sơ đồ tồ chúc của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh

Bắc Nghệ An

Hình 2. 2: Biếu dồ cơ cấu nguồn vốn theo dối tượng gửi

Hình 2. 3: Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn

Hình 2. 4: Cơ cẩu Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an giừa nguồn vốn huy động và dư nợ

Hình 2. 5: Cơ câu tín dụng theo kỳ hạn

Hình 2.6: Bicu đô lợi nhuận của các năm gần đây

Bâng 2.1: Nguồn vốn huy dộng cùa chi nhánh

Bâng 2.2: Báng lông nguồn vòn huy động và dư nợ cho vay

Báng 2.3: I inh hình du nợ cho vay của Ngân hàng IX4CP (‘ông Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an Thương việt Nam- chi nhánh Bắc Nghệ An

Bâng 2.4: I .ợi nhuận cùa của chi nhánh lừ năm 2011 -nay

Bâng 2.5: Dư nợ cho vay khai thác thúy hái sân của (’hi nhánh lừ 2011 đên nay. ..45 Bang 2.6: số lượng khách hãng vay khai thác thuy hai sản; Dư nợ binh quân một

khách hãng

Bang 2.7. Tý lệ tăng Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an trưởng dư nợ cùa chi nhánh trong giai doạn 2011 dến nay ……………………………………………………………………………………………………………………….48 Bang 2.8. Dư nợ cho vay vốn lưu dộng khai thác tliuy hải san cua chi nhánhtrong giai đoạn 2011 đến nay………………………………………………………………………………………………………49

Báng 2.9. Dư nợ cho vay vốn ihco Nghị định 67 2014. ND-CP

Bâng 2.10. Kcl quá triền khai cho vay đóng lâu theo ND 67 đền nay

Báng 2.11. Dư nợ cho vay Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an hậu cân nghê cá khác

Bâng 2.12: Cơ câu dư nợ cho vay khai thác thúy hái sân       phàn ihco thin gian

Bâng 2.13. Cơ càu dư nợ cho vay khai thác thúy hãi sân       phân theo địa bàn

Bang 2.14: Cơ cấu dư nợ cho vay khai thác thủy hai san phàn theo hĩnh thức

bao dam

Bang 2.15. Dư nợ cho vay khai thác Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an thủy hai san một số ngân hàng trên dịa bàn thời điếm tháng 9 năm 2016…………………………………………………………………………….61

Bâng 2 16. Sô lượng phiêu kháo sál ý kiên khách hàng đà vay vòn nhăm mục đích khai thác thủy hãi sân tại Ngân hàng TMCP Công Thương- CN Bae Nghệ An…………………………….62

Băng 3.1. Giá trị khai thác thủy hãi sán tinh Nghệ An trong giai đoạàOlO- 2014 theo giá hiện hành………………………………………………………………………………………………………………….40

TÓM TÁT LUẬN VĂN

Khai thác thủy hãi sân là Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an một trong các hoạ t dộng kinh tế quan trọng nhất của tinh Nghệ An. Trong nhùng nãm qua, hoạt động khai thác thúy hãi sãn trên địa bàn tinh Nghệ An diễn ra SÔI dộng , hiệu quã và ngày càng phát triển . Có thế nói rằng , hoạt động khai thác thủ y hãi sân đà và đang đóng góp một phân vào sụ thành công và phát triền cua nền kinh tế tinh Nghệ An.

I ren địa bàn phía Bắc Nghệ An gồm các huyện như Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an Quỳnh I .ULI, Diễn Châu, Thị xà I loãng Mai. ngành thúy hai sán là một trong nhừng ngành kinh tế tiềm năng. Với bờ bícn trái dài cùng nhiêu của lạch, hộ thống hồ, đằm tập trung, người dân mũ dây dà và dang tập trung vốn dê dầu nr cơ sở hạ tầng theo dinh hướng phát triển loàn diện kinh tè thủy hãi sân trên ba mủi: khai thác, nuôi trông và sán xuầl giông. Do dô nhu cẩu vay vốn Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an dế khai thác thúy hãi san trên dịa bân Là rất lớn.

(‘ho vay khai thác thúy hái sán đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đây hoạt dộng khai thác thúy hái san dược diễn ra mạnh mê và thuận lợi hon . Chinh vi vậy, lăng cường cho vay khai thác thúy hãi sán cùng có nghĩa là đang đầy mạnh phát triển kinh tế cùa tình. Ban lãnh dạo ngàn hàng TMCP còng thương Việt Nam – chi nhánh Bae Nghệ An đà nhận thức được Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an đicu đó , cùng với li nh thần trách nhiệmtrước sự phát triển kinh tế chung cua tinh , chi nhánh Bắc Nghệ An luôn luôn COI nhiệm vụ làng cường cho vay khai thác thúy hái sán là một trong nhùng nhiệm vụ hàng dầu .VỚI li do dó. Tòi dà lựa chọn dề tài ‘ Tăng cường cho vay khai thác thùy hài sàn tại Ngân hãng T.MCP (‘ông Thương – CN Bae Nghệ An" làm đê tài nghiên cửu Luận vãn tốt nghiệp cua minh. Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an

Ngoài phân mờ đâu. kèl luận, phụ lục. danh mục lài liệu tham kháo, luận văn gồm có 3 chương VỚI nội dung như sau:

Chương 1 luận van đưa ra những vân đê cơ bàn vê tảng cường cho vay khai thác thủy hải san. Cho vay khai thác thúy hải sàn Là một hĩnh thức cho vay trong dó mục đích sữ dụng von cũa người đi vay là đè phục vụ cho hoạt động khai thác thủy hải san cua khách hãng.

Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an Các hình thức cho vay khai thác thúy hãi sàn:

(1) Xét theo thời hạn cho vay có 3 hĩnh thức đó lã: Cho vay ngắn hạn; Cho vay

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an
Luận văn tăng cường cho vay khai thác thủy hải sản tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh bắc nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart