Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng

52.000

Category:

Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng

Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng

fff

Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng

fff

Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng

fff

Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng

fff

Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng

fff

6262 LV . ThS ĐHKTQD

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng, luận văn thạc sĩ kinh tế “Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quả trình hiện đại hoá ngành Hải Quan tại Cục Hải quan TP Hải Phòng” là công trình nghiên cứu của riêng tôi.

Những sô liệu, kêt quà nêu trong luận văn là trung thực. Ket quả nghiên cứu này chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng khác.

Hải Phòng, ngày 05 thảng 12 năm 20 ỉ ỉ

Người Viết

Trần Mạnh Cường

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CÁC CHŨ’ VIÉT TẤT

DANH MỤC BẢNG BIÉU, HÌNH VẼ

TÓM TÁT LUẬN VÀN

PHÀN MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: KHUNG LÝ THUYÉT VÈ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC

KIÈM TRA SAU THÔNG QUAN TRONG QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI

HOẤ NGÀNH HẢI QUAN

 • 1.1.    Tổng quan về ngành Hải Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng quan

5

 • 1.2.2    Hiện đại hoá ngành Hải quan và sự cằn thiết tăng cường công tác

kiểm tra sau thông quan

 • 1.2.3.   Nội dung và yêu cầu của công tác Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng kiểm

tra sau thông quan

 • 1.3.1    Số vụ kiềm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hài quan và trụ sờ

doanh nghiệp

 • 1.3.2    Số vụ vi phạm pháp luật được phát hiện và số thuế truy thu từ hoạt

động Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng kiểm tra sau thông quan

1.4     Kinh nghiệm triển khai công tác kiêm tra sau thông quan cúa

một số nước trên thế giói

 • 1.4.1    Mô hình Kiềm tra sau thông quan cùa Hải quan Nhật Bản35 Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG TRIÉN KHAI CÔNG TÁC KIẾM TRA

SAƯ THÔNG QƯAN TẠI cục HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG

 • 2.1.3    Sô thu thuế từ hàng hoá xuất khâu, nhập Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng khâu cùa Cục Hải Quan TP

Hải Phòng trong giai đoạn 2001- 2010

 • 2.2     Những kết quả chủ yếu đạt đưọc trong quá trình hiện đại hoá

ngành Hài quan

 • 2.3     Thực trạng công tác Kiếm tra sau thông quan tại cục Hải quan

TP Hải Phòng

 • 2.3.1    Mô hình tổ chức của chi cục Kiểm tra sau thông quan- Cục Hài quan

TP Hải Phòng

 • 2.3.2    Chức năng nhiệm vụ và yêu cẩu đặt ra của Chi cục Kiềm tra Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng sau

thông quan – Cục Hài quan Thành phố Hài Phòng

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIẾM TRA SAƯ

THÔNG QUAN TẠI cục HẢI QUAN THÀNH PHÓ HẢI PHÒNG

 • 3.1.     Phương hướng, mục tiêu tăng cường công tác kiêm tra sau thông

quan ở Cục Hải quan TP Hải Phòng

 • 3.1.2 Quan điểm, phương hướng và mục tiêu tăng cường công tác kiểm tra sau thông

quan tại Cục Hài quan TP Hải Phòng

 • 3.2      Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan tại cục

Hải quan TP Hải Phòng

 • 3.2.3 Hiện đại hoá trang thiết bị, phương tiện, hệ thống thông tin, Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại

cục hải quan hải phòng cơ sở dừ liệu

 • 3.2.5    Thực hiện chuyểtt đồi căn bàn phương thức quản lý từ kiểm ưa trong

thông quan sang kiềm tra sau thông quan

 • 3.2.6    ‘l ăng cường hoạt động kiềm ưa sau thông quan – Các chỉ tiêu phấn đấu .. 95

 • 3.2.7    Tăng cường đạo đức nghề nghiệp, cải thiện chế dộ dài ngộ dọi với

cán bộ, công chức kiểm tra sau thông quan 96 Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải

phòng

3.2.8 răng cường kiềm tra giám sát hoạt động kiềm tra sau thông quan…………….97

KÉT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ…………………………………………………………98


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………….100

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng
Luận văn tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan tại cục hải quan hải phòng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart