Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh

55.000

Category:

Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh

Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh

fff

Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh

fff

Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh

fff

Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh

fff

Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh

fff

Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh

fff

ĩn               20i:ỉ


8

< >

Ịw*i

O

a ffi ịaùí e5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÃN

■ ■

P0 00 o G8 G8

ĐẠI HỌC K.T.Ọ.D

TT. THÔNG TIN THƯVIỆN

PHÒNG LUẬN ÁN-TưLIỆU

NGUYỄN TUẤN HÙNG

w                                  ~          _ r                ?          r

TĂNG CƯỜNG CÔNG TẤC QUẢN LÝ THU THUÊ

TẠI CHI CỤC Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh THUÊ THÀNH PHÔ VINH

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TR1ÊN

LUẬN VÀN THẠC SỸ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học:

TS. BÙI ĐỨC TUÂN

HÀ NỘI, NĂM 2013

LÒĨ CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan dây là công trình nghicn cứu của riêng tôi. Các số liệu dần ra trong luận văn có nguồn gốc đầy đù và tning thực, kết quả dóng góp của luận văn là mới và chưa từng dược ai công bố trong bất cứ công Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh trình nào khác.

Hà Nội, ngày 7 ũ thảng 01 năm 2014

Tác giả

7 ũ thảng

Nguyễn Tuấn Hùng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẤT

DANH MỤC Sơ ĐÕ, BÁNG BIÉU

TÓM TẤT LUẬN VÀN

MỞ DÂU

CHƯƠNG 1: Cơ SÒ LÝ LUẠN VÈ QUẢN LÝ THU THUÉ

 • 1.2. Quản Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố

vinh lý thu thuế (lối vói Doanh nghiệp:

 • 1.2.7. Tổ chức quàn lý thu Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi

cục thuế thành phố vinh thuế:

Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh

nghiệp trong giai đoạn từ 2010 dên 2012:

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG QƯẤN LÝ THƯ THUẾ TẠI CHI cục THUÊ THÀNH

PHÓ VINH

 • 2.1.2.  Chức năng nhiệm vụ cúa các đội thuế trong Chi cục Thuế thành phổ

Vinh:

 • 2.2.  Khái quát về tình hình thu thuế trên địa bàn Thành phố Vinh từ năm

2010-đến năm 2012 Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh :

 • 2.3.  Thực trạng công tác quản lý thu thuế tại Chi cục Thuế thành phố Vinh:…35

 • 2.3.3.  Quy trình quản lý thu thúc thông qua áp dụng các Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh biện pháp cường chế

doi với Doanh nghiệp nợ thuế tại Chi cục Thuế thành phố Vinh:

 • 2.3.5.  Ưng dụng công nghệ tin học trong quản lý thu thuế đối với doanh

nghiệp:

 • 2.4.  Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế tại Chi cục Thuế thành

phố Vinh:

 • 2.4.2.1.  Hạn chế Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh : 52

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TÀNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU

THUÊ TẠI CHI CỤC THUÊ TP VINH GIAI ĐOẠN 2013-2015

 • 3.1. Định hướng mục tiêu của Chi cục Thuế thành phố Vinh trong giai đoạn

2013-2015:

 • 3.1.3. Mục tiêu và nhiệm Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh vụ cúa Chi cục Thuế thành phố Vinh giai đoạn 2013

2015:

 • 3.2.5.  Tăng cường công tác quản lý Luận văn tăng cường công tác quản lý thu

thuế tại chi cục thuế thành phố vinh trên máy tính:

 • 3.3.1.  Góp phẩn hoàn thiện Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi

cục thuế thành phố vinh luật thuế:

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÁO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh
Luận văn tăng cường công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart