Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an

50.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an

Add your review

Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an

Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an

fff

LỜI C AM ĐOAN

rói xin cam đoan đê lài "Tăng cường Giải quyết việc làm qua kênh xuất khấu ìao dộng ĩại huyện Nam Dàn, rinh Nghệ An ” lã nghiên cứu cua tòi với sự hướng dần của giáng vicn l ien sì Bùi Đức l uân.

Các nội dung dược dúc kết trong quã trinh học tập. các số liệu về dể tài dược thực nghiệm thực hiện trung thục, chính xác. đúng logic khoa học.

Luận vãn này chưa dược còng bố trên bất kỷ công trinh nghiên cứu nào.

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Tác giã

Nguyền Huy Linh

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các Quý Thầy Cô giáo đã trang bị Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an cho tòi nhùng kiến thức cùa chương trình cao học trong 2 năm qua. giúp tôi hoàn thiện luận văn này;

Tôi xin chân thành cám ơn tới giảng viên Tiến sì BÙI Đức Tuân – người hướng dần khoa học cùa luận văn đã tận tinh truyền đạt kiến thức, trực tiếp hướng dần đê tôi có thê hoàn thành luân văn "Tăng cường Giải quyết việc ìànt qua kênh xuất khâu ì ao động ỉại huyện Nam Đàn. tinh Nghệ An "

Tôi cám ơn gia Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an đình, cám ơn các bạn trong lớp Cao học CH22L đà giúp đờ tôi trong quá trinh học tập và nghiên cửu đề tài.

Tôi cũng xin chân thành câm ơn các đong nghiệp trong cơ quan đà hồ trợ. đóng góp lời khuyên giúp tòi hoàn thành luận văn này.

Do thời gian nghiên cứu và năng lưc cùa bán thân nên luận vãn còn có nhùng hạn chế nhất định. Với tinh thần cầu thị. luôn học hói. tòi rat mong muốn nhận được Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an sự tham gia góp ỷ. giúp đờ cùa các Thầy – Cô giáo, các đồng nghiệp đê luân vãn được hoàn thiện và mang tinh thực tiễn trong triển khai thực hiện.

Xin trân trọng câm ơn !

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Tác giá

Nguyền Huy Linh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC VIÉTTÁT

DANH MỤC BẢNG

TÓM TẢT LUẬN VÃN……………………………………..Error’ Bookmark not defined.

LỜI NÓI ĐẢU……………………………………………………………………………………….

Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an 1

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VẺ GIẢI QUYẾT VIỆC LẤM QUA KÊNH

XUẤT KHẨU LAO ĐỌNG

 • 1.3. Kinh nghiệm về giải quyết việc làm thông qua xuất khâu lao Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an động tại

một số địa phưo-ng

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG GIÃI QUYẾT VIỆC LÀM QUA KÊNH XUẢT

KHÁU LAO ĐỌNG Ở HUYỆN NAM ĐÀN, NGHẸ AN

 • 2.1. Khái quát về huyện Nam Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an Đàn tỉnh Nghệ An . 32

 • 2.2. Thực trạng việc làm tại huyện Nam Đàn, tinh Nghệ An giai đoạn 2011 –

2014

 • 2.3.1. Kết qua giái quyết việc làm qua kênli XKLĐ Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an 42

 • 2.3. Các nhân tổ ành hường đến giài quyết việc làm thông qua XKl.l) cho

ngưữi dân huyện Nam Dàn tình Nghệ An

 • 2.4. Dánh giá chung vẻ giài quyết việc lãm qua kênh xuất khâu lao động lại

huyện Nam Dàn, Nghệ An

CHƯƠNG 3: MỌT SÓ GIAI PHÁP Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an GIẤI QIYET VIẸC LÀM ỌUAKÊNII

XI ẤT KHẨU LAO DỘNG TRÊN ĐỊA BÀNHl YỆ.N NAM DÃN TÌNH

NGHẸ AN

 • 3.1 (‘ác bối cành (đặc biệt trong thừi gian tứi) ành hường đến giài quyết việc làm

thông qua XKLĐ

 • 3.2. Định hướng giãi quyết việc làm thông qua XKLĐ cùa tinh Nghệ An và

huyện Nam Đàn

 • 3.3. Nhóm giãi pháp giài quyết việc lãm thông Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an qua xuất khâu lao động tại

huyện Nam Dàn

 • 3.3.2. (‘hũ động nguôn lao động cung ứng cho thị trường XK1.1) khi cân …. 63

XKLĐ…………………………………………………………………………………………….65

 • 3.3.6.  Quan Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an lý người lao dộng trong thời gian làm việc tại nước ngoài

66

 • 3.3.7. Tăng cường các chinh sách hồ trợ người lao dộng sau khi kết thúc hợp

dồng XKLĐ

3.4. Một sổ kiến nghị

KÉT ITẬN

TÀI LIỆU THAM KHAO

DANH MỤC VIÉT TẲT

<<<123>>>

STT

Ký hiệu viết tát

Nghĩa viết tắt

1

XKLĐ

Xuất khâu lao động

2

ƯBND

ủy Ban Nhân Dân

Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh

xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an

DANH MỤC BÀNG

Bâng 2.1. Lực lượng lao động chia theo giới tính

Báng 2.2: Giá tn sàn xuất các ngành kinh tế cua huyên năm 2013 -2014 (Tính theo giá trị so sánh)

Bâng 2.3 Tinh trạng việc làm cúa huyện Nam Đàn từ nãm 2010 – 2014

Bảng 2.4: Dư nọ cho vay XKLĐ huyện Nam Đàn năm 20011 – 2014

Báng 2.5 Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an : Thu nhập cúa lao động XKLĐ

Bâng 2.6: Mức độ hải lòng cúa lao dộng xuất khấu đối vói chính sách hậu XKLĐ 45 của huyện

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an
Luận văn tăng cường giải quyết việc làm qua kênh xuất khẩu lao động tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart