Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

51.000

Category:

Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

LỜI CAM ĐOAN

Luận vãn thạc sì kinh tế VỚI đề tãi “Tàng cường huy dộng vồn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phái iriên Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh" là kết quá quá trinh nghiên cứu dộc lập cua ban thân tôi dưới sụ hướng dần cua GS.TS Ngô Thắng Lợi.

Tôi xin cam đoan vê các sô liệu, thông tin sử dụng trong Luận vân đà được chi rò nguồn trích dần trong tài liệu tham Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh khảo. Kết qua nghiên cứu nãy không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật vã chưa dược công bố trong bầt kỳ còng trinh nghiên cứu nào.

Tôi xin chân thành cam on sự hướng dần tận tình cua GS.TS Ngô Thẳng Lợi cùng vói sự giúp đờ cứa Ban lành đạo và cán bộ B1DV Hà lình đà giúp đờ tôi hoàn thành Luận vãn này.

NGƯỜI Tllực IIIẸN

Lê Thị Phương Thanh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển

việt nam chi nhánh hà tĩnh LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TÁ I

DANH MỤC BÁNG VÀ IIÌMI TÓM TẤT LUẬN VÀN

LỜI MỚ ĐÂU

CHƯƠNG 1: KHUNG LÝ THUYẾT VÈ HUY DỘNG VÓN CÙA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI

 • 1.1. Ngán hãng thưưng mại vã hoạt động CO’ bàn cùa Ngán hãng thưong mại. 6

 • 1.2. Huy dộng Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và

phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh vốn cún Ngân hnng thương mại

 • 1.2.1.  Khái niệm, vai trò. nguyên tắc huy dộng vốn cua Ngàn hãng thương mại ….9

 • 1.3.  Các nhân tố ảnh hiróng den huy dộng vốn của Ngân hàng tirong mại . .24

 • 1.3.1.  Mòi trường pháp lý và chinh sách cùa Chính phu. Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam

 • 1.3.2.  Môi trường kinh te – xà hội Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng

tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

1.3.7………………………………………………………………………………………………..

Nhân tố thuộc về ngân hàng

CHƯƠNG 2: I Hực TRẠNG HUY DỘNG VÓN TẠI NGẤN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHẤT TRIẺN VIỆT NAM – CHI NHẢNH IIÀ TĨNH

 • 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Dẩu Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh tư và Phát triển Việt

Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh

 • 2.2.1.  Quy mô. lôc độ lâng trường và tý lệ hoàn thành kè hoạch huy động vôn …35

 • 2.2.3.  Sự phù hợp giừa huy dộng vốn vã sir dụng vốn Luận văn tăng cường huy động

vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

 • 2.2.4.  Sự hợp lý giừa lài suâl huy động vôn bình quân và lài suâl cho vay binh

quân

 • 2.3. Đánh giá các nhân tố ánh hưởng dến huy dộng vốn cùa Ngân hàng

T.MCP Dầu tư và Phát triền Việt Xam – Chi nhánh Hà l ình

 • 2.3.1.  Các chinh sách cua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân háng

IMCP Dầu tư và Phái men việt Nam Irong giai đoạn 2012-2016

 • 2.3.2.  ì inh hĩnh phái triền Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu

tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh kinh lê – xà hội cúa linh Hà l ĩnh

 • 2.3.4.  Các dối thu cạnh tranh trong huy dộng vốn cua Ngân hàng TMCP Đầu

lư và Phái Iriên Việt Nam (‘hi nhánh Hà l ĩnh

 • 2.3.7.  Các nhân tố thuộc về Ngân hàng TMCP Đẩu tư vả Phát triển Việt Nam Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

(’hi nhánh Hà l ĩnh

 • 2.4. Đánh giá thực trạng huy dộng vốn cũa Ngân hàng TMCP Đầu tu và

Phát triên Việt Nam – Chi nhánh Hà I ình

 • 2.4.3.  Nguyên nhàn

  CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIÃI PHÁP TÂNG CƯỜNG III Y ĐỌNG VỎN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẤU TƯ VÀ PHẤT TRIÉN VIẸT NAM – CHI NHÁNH HÀ TÌNH………………………………………………………………………………………………..69

  3.1. Định hướng tăng cuông huy động vốn tại Ngân Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh hàng


TMCP Đầu tu và

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh

 • 3.1.2.  Quan diêm và đinh hướng tàng cường huy động vốn của Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ilà Tĩnh

 • 3.2. Giải pháp tảng cường huy động vốn cùa Ngân hàng TMCP Dầu tư vã

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ilà Tĩnh

 • 3.2.2.  Da dạng hóa Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và

phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh các hình thức huy động vốn

.3.2.5. (‘hú trọng tăng cường công lác Marketing

 • 3.2.7.  Áp dụng cơ chế chi trã thu nhập cho cán bộ bân hàng theo hệ thống do

lường và dãnli giá hiệu Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh qua còng việc dược thế hiện qua sỗ liệu, chi tiêu

dịnh lượng ( KPI)

 • 3.2.8. Chi nhánh hồ trợ chu tri tố chức Hội nghị “Các chính sách và giai pháp hồ

trọ doanh nghiệp phát tricn ben Vừng trong bồi cành hội nhập" lại Hà l ình

3.3. Một sổ kiến nghị

Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIEU THAM KHAO

DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẮT

<<<123>>>

ATM

Máy rút tiên tự động

Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phái triền nông thôn Việt Nam

VCB

Ngân hàng Thương mại cô phân Ngoại thương Việt Nam

Vietinbnak

Ngân hàng Thương mại cố phân Công thương Việt Nam

BIDV

Ngàn hãng 1 MCP Dau lư và Phái triền Việt Nam

B1DV Hà lình

Ngàn hàng Thưomg Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh mại cô

– Chi nhánh Ilà Tình

BIDV Kỳ Anh

Ngàn hãng Thương mại cô phân Dâu lư và Phái niên Việt Nam – Chi nhánh Kỹ Anh

DNNVV

Doanh nghiệp nhó và vừa

GDP

ròng sân phàm quốc nội

NIINN

Ngân hàng Nhà nước

NIITM

Ngàn hàng thương mại

POS

Máy châp nhận ihanh toán

TCKT

Tố chức Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh kinh tể

TCTC

Tố chức tài chinh

TCTD

rô chức Ún dụng

TDII

Tning dài hạn

TMCP

Thương mại cồ phần

USD

Dó la My

VND

Việt Nam đồng

WTO

Tố chức thương mại thế giới

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH

Bâng 2.1: Tinh hinh hoại động kinh doanh của BIDV Hà l ình

Báng 2.2: Quỵ mò vốn huy dộng hãng Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh năm cùa BIDV Hà Tĩnh

Bâng 2.3: Tốc độ tăng trưởng quy mô vòn huy động hàng năm

Bang 2.4: Ty lệ hoãn thánh kế hoạch huy dộng vồn cua BIDV I là Tình

Báng 2.5: Kêt quã huy động vòn theo kỳ hạn

Bàng 2.6: Kết quà huy dộng vốn theo dổi tượng

Báng 2.7: Kêl quã huy động vòn theo loại liên .. Luận văn tăng cường huy động vốn tại

hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh 42

Bang 2.8: Kết quà huy dộng vốn theo san phàm huy dộng

Ilinh 2.1: Cơ cấu tố chức cùa BIDV Ilã Tĩnh

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh
Luận văn tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart