Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình

55.000

Category:

Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình

Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình

fff

Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình

fff

Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình

fff

Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình

fff

Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ’ Quốc DÂN

TRƯƠNG AN NINH

TĂNG CƯỜNG NÂNG Lực QUẢN LÝ CÁC Dự ÁN ĐẦU Tư Cơ SỎ HẠ TẦNG sử DỤNG NGUỒN VỐN ODA TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH QUẢNG BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

HÀ NỘI -2006

DANH MỤC CÁC TÙ VIẾT TẮT

<<<123>>>

UBND

: ưỷ ban nhân dân

QLDA

: Quản lý dự án

ODA

: Hồ trự phái triển chính thức

CSHT

: Cơ sở hạ tầng

XDCB

: Xây dựng cơ bản

HCSN

: Hành chính sự nghiệp

ADB

: Ngân Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa

WB

bàn tỉnh quảng bình hàng phát triển Châu Á

IFAD

: Ngân hàng The giới

JBIC

: Quỹ quốc tế phát triển nông nghiệp

GTZ

: Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản

DPPR

: Cơ quan hợp tác kỹ thuật Đức

: Dự án phân cấp giảm nghèo

MỤC LỤC

Trang

PHẢN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. NỘI DUNG VÀ CÁC NHÂN Tố ẢNH HƯỞNG ĐẾN NÀNG Lực

QUẢN LÝ CÁC Dự ÁN ODA ĐẦU Tư cơ SỞ HẠ TÂNG

 • 1.1.4. Các nguyên tắc cơ bản trong việc thu hút, quản lý và sử dụng vốn

ODA

 • 1.1.5.1………………………………………………………………………………..

Đối với các nhà tài trợ

Ị. ỉ. 5.2. Dối với quốc gia tiếp nhận viện Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng

bình trợ

 • 1.2.2. Sử dụng nguồn vốn ODA (triển khai thực hiộn) Luận văn tăng cường

năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình

l .2.2.1. Cồng tác quy hoạch, lập kế hoạch tài chính cho dự án

ỉ. 2.2.2. Các vấn đề về thủ tục chuẩn bị đầu tư, thẩm định, giám sát, quản

lý các dự án thành phần

1.3. NỘI DUNG NĂNG LỤC QUẢN LÝ VÀ CÁC NHÂN Tố ẢNH HUỞNG Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình

ĐẾN NĂNG LỤC QUÀN LÝ Dự ÁN SỬDỤNG VỐN ODA

 • 1.3.1. Tăng cường năng lực và các yêu cầu đặt ra đối với hoạt động hợp

tác phát triển

 • 1.3.2. Các vấn đề về thể chế liên quan đến năng lực quản lý dự án sử

dụng ODA

 • 1.3.3. Các yếu lố ảnh hưởng đến nãng lực quản lý và thực hiện các dự án

ODA

ỉ 33.2. Chủ Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình dự án và các cơ quan

quản lý nhà nước:

Ì333. Các tổ chức quần chúng xã hội trong việc giám sát hoạt dộng: .. 27

 • 1.4.3. Mô hình áp dụng cho các dự án tín dụng sử dụng nguồn vốn ODA

cho vay lại Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình 36

CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ NĂNG Lực QUẢN LÝ CÁC Dự ÁN ODA ĐẨU TƯ cơ SỎ HẠ TẢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

2.1.2

trạng phát triển kinh tế – xã hội

 • 2.2. MÔ HINH QUẢN LÝ Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình CÁC DựÁN ODA ĐAU TƯCƠ SỜ HẠ TẦNG

TẠI QUẢNG BÌNH

 • 2.3. ĐÁNH GIÁ CHƯNG VỀ TÌNH HÌNH THựC HIỆN CÁC DựÁN ODA

TRONG THỜI GIAN QUA

 • 2.4.1

bị dự án

 • 2.4.1.1.  Công Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình tác xác định và vận động dự án 54

2.4.1.3

đinh và phê duyệt

Công tác quy hoạch, lập kế hoạch tài chính

Ban QLDA và cơ chế quân ỉ ý các Ban QLDA

 • 2.4.2.3. Các vấn đề vé’ thủ tục chuẩn bị đầu tư, thẩm dịnh, giám sút Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình,

quản lý các dự án thành phần

2.5. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN DẪN TỚI NHŨNG HẠN CHÊTRONG QUẢN

LÝ DỰÁN ODA đầu Tưcơ SỞ HẠ TẦNG CỦA QUẢNG BÌNH

 • 2.5.2.  Thiết kế các dự án chua tốt dẫn đến khó khăn trong quá trình triển

khai thực hiện

 • 2.5.4.  Cơ cấu tổ chức và hoạt dộng của các Ban Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình QLDA đã hộc lộ những

yếu kém và bất cập

 • 2.5.5.  Việc lồng ghép các chương trình dự ấn, theo dõi giám sát thực hiện

chưa chặt chẽ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình
Luận văn tăng cường năng lực quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn oda trên địa bàn tỉnh quảng bình
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart