Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an

50.000

Category:

Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an

Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

LỜI CAM DOAN

Tác giả xin cam đoan Luận vân này là công trình nghiên cứu của riêng lác giã. Luận vãn dược thực hiện dưới sự hướng dần tận tinh cua PTS.TS Nguyền Ngọc Son. Nhùng kêt quá đạt được trong quá trinh thực hiện Luận văn là hoàn loàn trưng thực vã có dược từ nhưng nghiên cứu, tim hiểu và thu thập thực tế mà úc gia dà tiến hành trong thời gian qua.

Nêu có gì sai sót. lác giã xin hoàn loàn chịu trách nhiệm.

Tác giá

Ngujền Xuân Hiệp

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà


nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an TỪ MÉT TẢT

DANH MỤC BẢNG BIẺU

DANH MỤC BÁNG BIẺU, IIÌMI

TÓM TẢT LVẠN VÀN……………………………………..Error! Bookmark      not

defined.

MÒ DẪU

CHƯƠNG 1: cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XI YÊN

NGẢN SÁCH NHÀ NƯỚC

 • 1.2.   Ngân Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước

của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an sách Nhà mróc cấp tinh và chi thiròug xuyên ngân sách cấp tinh

 • 1.2.2. Khái niệm, vai Lrò, nội dung chi thường xuyên ngân sách Nhà nước càp

tinh

 • 1.3.3. Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an Quy trình quan lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước tại Sờ Tài

cùa Sờ Tài chinh

chính…………………………………………………………………………………………….17

 • 1.3.4. Phương thức quan lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước………………….25

 • 1.3.5. Các nhân tố tác động tới quán lý chi thường xuycn ngân sách Nhà nước

( HUONG 2: THựC TRẠNG QUÀN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CƯA SỞ TÀI CHÍNH NGHẸ AN GIAI ĐOẠN 2011- 2014

 • 2.1.1.  Điều kiện tự Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an nhiên – xà hội trên địa bản tinh Nghệ An 31

 • 2.1.3.  Tinh hình thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tinh Nghệ An giai

đoạn 2011 – 2014

 • 2.2. I hực trạng quàn lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cùa Sừ

Tài chính tính Nghe An giai đoạn 2011 – 2014

 • 2.2.1.  Lập dự toán chi thường xuyên ngàn sách Nhà nước tinh Nghệ An………….

Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an 38

 • 2.2.2.  Châp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước linh Nghệ An.. .46

 • 2.2.3.  Thực trạng công tác quan lý quyết toán chi thường xuyên ngàn sách Nhà

nước linh Nghệ An

 • 2.2.4.  Thực trạng công tác thanh tra quyết toán chi thường xuyên ngân sách

Nhà nước tinh Nghệ An

 • 2.3. Các nhân tố ành hưừng đến công lác quàn lý chi thướng xuyên ngân

sách Nhà nude tại sỏ- Tài chíuh tỉnh Nghệ An

 • 2.3.1. Nhàn tố khách Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà

nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an quan

 • 2.4.2.  Hạn chế và nguyên nhân trong quá trinh quàn lý chi thường xuyên ngân

CHƯƠNG 3: GIẢI PHẤP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHITHƯỜNG XUYÊN NGẤN SÁCH NHÀ NƯỚC CÙA SỎ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHẸ AN

 • 3.1.   Quan điêm và định hướng tâng cưỡng quàn lý chi Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an ngân sách nhã

nước cua tinh Nghệ An dến nã 111 2020

 • 3.1.2.  Định hưởng quàn lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước tại sớ l ài

chính

 • 3.2.   Các giái pháp tăng cường sự quán lý chi thường xuyên ngân sách

Nhã nước cùa Sừ l ài chính trén địa bàn tình Nghệ An

 • 3.2.1.  l âng cường sự quán lý cùa các phòng han liên quan trong từng khâu cúa

quy trinh quan lý chi thường Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an xuyên ngân sách Nhà nước

 • 3.2.2. Nàng cao năng lực, trình độ. phàm chài cúa đội ngũ cán bộ quàn lý chi

thường xuyên ngân sách Nhà nước

 • 3.2.3. Dây mạnh úng dụng khoa học công nghệ trong quán lý chi thường

xuyên ngân sách Nhà nước

 • 3.3. Một số kiến nghị đe tãng cường quán lý chi thường xuyên ngán sách

Nhà Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an nước cùa Sừ l ài chinh trén địa hàn tình

Nghệ An

KÉT LƯẶN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÙ MÉT TÁT

HĐND : Hội dồng nhân dân

KT – XII: Kinh tế xà hội

NSDP : Ngân sách địa phương NSNN : Ngân sách nhà nước NSTW :

Ngàn sách Trung ương UBNI) : Uy ban nhản dân

DANH MỤC BẢNG BIỂU

BĂNG

Bàng 2.1: Cơ cấu chi ngân sách tinh Nghệ An Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an giai đoạn 2011 –

2014

Bâng 2.2:  Định mức phân hô chi quán lý hành chính Nhà nước

Bàng 2.3:  Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục. dào tạo. dạy nghề

Báng 2.4:  Định mức phân hô chi sự nghiệp y tê

Bâng 2.5: Định mức phân bố chi các sự nghiệp vãn hoã thòng tin. thế dục thê

Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an thao, đâm báo xà hội, sự nghiệp kinh

le

Báng 2.6: Tinh hình dự toán chi thường xuyên NSNN tình Nghệ An giai doạn 2011 – 2014

Bang 2.7: Tinh hĩnh chấp hành dự toán chi thường xuyên NSNN tinh Nghệ An giai đoạn 2011 -2014

Bang 2.8: So sánh kết qua dự toán vã quyết toán

Báng 2.9: Kiel! nghị ihu hồi về lài Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an khoăn lạm giừ chờ xử lý

của linh

Bang 2.10: Thu hồi các cấp ngân sách bằng hình thức giam cấp phát

HÌNH

Hình 1.1:  Quy trinh hướng dan và lập phân hồ dự toán các đon vị dự toán

Ilinli 2.1:  Sơ dồ bộ máy tồ chức Sớ Tài chính Nghệ An

Hình 2.2: rinh lình ihư chi NSNN linh Nghệ An giai đoạn Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ

an 2011 – 2014                                         36

IIÍ11112.3: Dự toán và Quyết toán chi thường xuyên NSNN tinh Nghệ An nam 2011

2014 (đon vị: triệu đồng)……………………………………………………………49

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an
Luận văn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của sở tài chính trên địa bàn tỉnh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart