Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an

52.000

Category:

Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an

Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN =—(□===

NGƯYẺN THỊ XUÂN ANH

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÓI VỚI ĐÀO TẠO NGHÈ Ỏ TỈNH NGHỆ AN

CHUYÊN NGÀNH: KINH TÉ PHÁT TRIẺN

LUẬN VÀN THẠC sĩ KINH TÉ

Người hưởng dẫn khoa học:

PGS.TS. NGUYEN TIEN DŨNG

HÀ NỘI, NĂM 2013

lí——-==—————————————__ [ĩ

LỜI CAM ĐOAN

Tôi Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu cùa riêng tòi. Các thòng tin và kết quà nghiên cứu trong luận văn là do tòi tự tim hièu. đúc kết và phàn tích một cách trung thực, phù hợp với tình hình thực tế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 20 ỉ 3

Học viên

Nguyễn Thị Xuân Anh

LỜI CẤM ƠN

Đê hoàn thành được còng trinh nghiên cứu này, ngoài sự nỗ lực của bân thân, tác già còn Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an nhận được sự giúp đ ờ rất lớn từ PGS TS Nguyền Tiến Dùng. người đà luôn quan tâm , trách nhiêm và nhiệt tinh hướng dẫn . giúp đờ. động viên tác gia trong quá trình thực hiện nghiên cứu cua mình . Tác giã xin gưi lời câm ơn chân thành tới PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng.

Tác giá cũng xin trần trọng cám ơn các t hầy. cô trong Khoa Ke hoạch và Phát triên. Viện Đào tạo Sau đại học, các cán bộ Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an Phòng Đảo tạo nghề – Sở Lao động. Thương binh và Xà hội tinh Nghệ An đà giúp đở tác gia trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu luận văn của mình.

Đê đạt được những k ết quà nghiên cứu tốt hon trong tương lai , tác giã r at mong tiếp tục nh ận được sự hướng dẫn. giúp đờ của các nhà chuyên mòn. của các thầy cô trong Khoa Ke hoạch và Phát triển. Viện Đào tạo Sau đại hoc về phương pháp luận Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an , cách thức tiếp cận khoa học và hợp lý.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 20 ỉ 3

Học viên

Nguyễn Thị Xuân Anh

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CHƯ VIẾT TẤT

DANH MỤC SO ĐÓ BANG BIẺƯ

DANH MỤC HỌP

TÓM TẮT LUẬN VÃN

LỜI MỜ ĐÀU

Chương 1. LÝ LUẬN VẺ ĐÀO TẠO NGHÊ VÀ QUẤN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ

ĐÀO TẠO NGHÉ

 • 1.1.1.   Khái niệm Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh

nghệ an và đặc điểm

 • 1.2.2.   QLNN về đào Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở

tỉnh nghệ an tạo nghề cấp tinh

Chương 2. THựC TRẠNG QUÀN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ DÀO TẠO NGHE Ờ

NGHẸ AN TƯ 2008 ĐÉN 2012

 • 2.1.3.   Các điều kiện kinh tế – xâ hội tác động đến Luận văn tăng cường quản lý nhà

nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an đào tạo nghề ở Nghệ An

 • 2.3.    QLNN về đào tạo nghề ở tinh Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với

đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an Nghệ An

 • 2.3.2.1. Xây dựng và tô chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trinh, dự án. chính sách phát triển đào tạo nghề trên địa bàn tinh nham tạo

ra hành lang pháp lý cho đào tạo nghề phát triển

 • 2.3.2.2. Xây dưng bộ máy quán lý. đào tạo và bồi dường cán bộ. giáo viên

đào Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an tạo nghề; cung cấp thòng tin thi trường lao động

 • 2.3.2.3. Huy động, quan lý và sừ dụng các nguồn lực phát triển về đào tạo

nghề; hợp tác quốc tế đối với đào tạo nghề

 • 2.3.2.4.  Tô chức thực hiện việc kiêm định chát lượng về đào tạo nghề và

đánh giá, cấp chứng chi kỳ năng nghề quốc gia

 • 2.3.2.5.  Thanh ưa. kiêm tra việc chap hành pháp luật, các chính sách, chương

trinh đào tạo dối Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an vói các ngành, các cơ quan tô chức và sử dụng lao dộng nghề

Chương 3. GIẢI PHÁP TẢNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÉ ĐÀO

TẠO NGHE Ờ TỈNH NGHẸ AN

 • 3.1.     Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an

Quan điểm và mục tiêu tâng cường QLNN về đào tạo nghề ờ Nghệ

An

3.2.    Một số giài pháp tăng cường QLNN về đào tạo nghề ớ Nghệ An

 • 3.2.1.   Tảng cường quàn lý theo quy hoạch, kế hoạch phát tnên đảo tạo nghề

văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an 83

 • 3.2.2.   Tiếp tục hoàn thiện cơ che. chính sách tạo điều kiện phát triển đâo

tạo nghe

 • 3.2.3.  Nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước cho đào

tạo nghe

 • 3.2.5.   Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức to«ãn xẵ hội về

đào tạo nghề

 • 3.2.7.   Hoàn Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an thiện cơ cấu tố chức vả nâng cao năng lực bô máy QLNN về

đào tạo nghề

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÁO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an
Luận văn tăng cường quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề ở tỉnh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart