Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế

54.000

Category:

Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế

Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế

fff

Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế

fff

Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế

fff

Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế

fff

Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế

fff

7422 LV. ThS

TẦNG CƯỜNG QUẢN LÝ sử DỤNG VỐN TRÁI PHIÊU CHÍNH PHỦ CHO PHÁT TRIỂN Y TÊ

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

IIÀ A’ỘL 2012

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu cùa tôi, có sự hỗ trợ từ Giáo viên hướng dần. Các nội dung nghiên cứu và kết quà ưong đề Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào.

Hà Nội, ngày 01 thảng 11 năm 2012

Tác giả

Trần Thị Hà Phương

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIẺU, HÌNH VẼ

TÓM TẤT LUẬN VĂN

PHÀN MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRONG ĐÀU TƯ

CÔNG CHO PHÁT TRIÊN Y TÉ

 • 1.1. Một số khái niệm về Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính

phủ cho phát triển y tế đầu tư công và trái phiếu Chính phủ

 • 1.2.1.1.  Đặc Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát

triển y tế điểm các lĩnh vực được đầu tư băng trái phiếu Chính phù

1.2.2.1……………………………………………………………………………………………….

Đặc điềm của ngành y tế

 • 1.2.2.2. ………………………………………………………………………………………………

Dặc điềm trái phiếu Chính phủ đầu tư cho phát triền y tế

 • 1.2.3.  Sự cần thiết phài tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

đầu tư cho phát triển Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế y tế

 • 1.3. Nội dung quản lý sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho phát

triển y tế

 • 1.4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho phát triển y tế 19

 • 1.4.3.  Có sự tham gia20 Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG QUẢN LÝ sử DỤNG VÓN TRÁI PHIÉU

CHÍNH PHỦ CHO PHÁT TRIÈN Y TÉ

2.1.1

thế đầu tư cho mạng lưới y tế trong thời gian qua

 • 2.1.3.1.  Cơ cấu vốn Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ

cho phát triển y tế TPCP đầu tư cho phát triển y tế

 • 2.2.1.  Một số nội dung về sự điều hành của Chính phù đối với vốn TPCP y tế

giai đoạn 2008-2012

 • 2.2.2.3.  Sự tham gia Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ

cho phát triển y tế

 • 2.3.  Đánh giá về tình hình quản lý sử dụng vốn TPCP đầu tư cho phát

triển y tế

 • 2.3.1.  Kết quà đạt được trong việc thay đồi cơ chế quàn lý sử dụng vốn TPCP

đầu tư cho phát triển y tế

 • 2.33.4.   về hệ Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát

triển y tế thống tổ chức và đội ngũ cán bộ ngành kế hoạch

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TÂNG CƯỜNG QƯẢN LÝ sử DỤNG VÓN

TRÁI PHIÉƯ CHÍNH PHỦ CHO PHÁT TRIÈN Y TÉ

Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế 3.1.13.

Nhu cầu đầu tư cho phát triển y tế đến năm 2020

 • 3.1.2.  Quan điểm về việc duy trì nguồn vốn TPCP cho phát triền y tế đến năm 2020..65

 • 3.1.2.1.  Von TPCP là vốn đi vay với lãi suất cao nên việc sử dụng không

hiệu quả nguồn vốn này sẽ dẫn đén nhừng gánh nặng cho nền kinh tế

 • 3.1.2.2.  vẫn cần phài tiếp tục bố trí vốn TPCP cho phát triển y tế trong giai

đoạn tới Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế 66

 • 3.1.2.3.  Cần sử dụng hiệu quà vốn TPCP trong mối quan hệ tưomg tác với

các nguồn vốn khác

 • 3.2.  Các giải pháp tăng cường quản lý sừ dụng vốn trái phiếu Chính phủ cho

phát triển y tế

 • 3.2.4.  Từng bước nâng cao hiệu quà công tác giám Luận văn tăng cường quản lý sử dụng

vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế sát và đánh giá

KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế
Luận văn tăng cường quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho phát triển y tế
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart