Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình

54.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình

Add your review

Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình

Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình

fff

Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình

fff

Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình

fff

Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình

fff

Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình

fff

DHKTQD


r…….  ■■■’…………………….’■ 1   ■ …


Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HOC KINH TẾ QUỐC DÂN ■/7>

PHẠM THỊ THANH TRANG

TÂNG CƯỜNG Sự THAM GIA CỦA CỘNG BỖNG ỉ VÀO QUẢN LÝ HỆ THỐNG CÔNG THỈNH THỦY LỢI HỐ DẦM Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình BÀI TỈNH HOÀ BÌNH

LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH TẾ

HÀ NỘI, 2006

■£ời câm Oft!

Lời cảm ơn đầu tiên. xin bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất den thầy PGỎ.TÔ. Phạm Văn Vận, người dă dành nhiều thời gian, tám huyết hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này.

Tác giă xin chán thành câm ơn các thẩy cô giáo trong khoa ổau Dại Học. các thấy cỏ giáo trong Khoa Ké hoạch và Phát Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình triển của Tnídng Dại Học Kinh tế Quốc dân đà tận tinh giúp dõ và truycn dạt kiến thức trong suốt thời gian Lôi học cao học cũng như trong quá trình thực hiện luận văn này.

Tác già chân thành cảm ơn cóc thầy cô giáo thuộc bộ môn Kinh tế cơ sỏ- Khoa Kỉnh tế (.rường Dại học Thủy lợi – nơi tôi dang cóng tác dã tạo mọi điểu kiên thuận lợi dể tôi dược theo học tại trường Dại học Kinh tẻ’ Quốc dán và giúp dõ Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình rát nhiểu trong suốt thời gian học tập và thực hiện luận văn này.

Lòi cảm ơn sau cùng muốn xin được gừi tỏi cha, mẹ, anh chị vả bạn bè dà dộng viên về tinh than và vặt chất dể tác gia dạt. được kết quả hóm nay.

LVCH Khoá I ỉ ■ ĐHKTQD. HN

DANH MỤC CÁC CỤM TÍf VIÊT TT

<<<123>>>

PĨM

Q U à n ] ý tưới có sự tham gia của cộng đóng hưởng lợi

1MT

Chuyến giao quàn lý tưới

ADB

Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hê thống công trình thuv lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình Ngân

BCR

Chỉ tiẻu tỳ lê lợi ích – Chi phí

IRR

Chi tiêu lý lẽ nội hoàn

WB

Ngân Ị Ị ang Thê giáị__________________________________

FAO

Tổ chức nòng lương quốc tế

WUA

Tổ chức dùng nườc______________

Bó NN&PTNT

Bộ Nòng nghiệp và Phát triển nông thôn________________

KTCTTL

Công ty khai thác cõng trình thúy lơi

IITXDV

Hơp lác xà dịch Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hê thống công trình thuv lợi hồ đầm bài tỉnh

TCDN

Tổ chức dùng nước

HTXNN

Hơp tác xã nóng nghiệp

1 HTX DV NN

Hợp tác xà dịch vụ nông nghiêp

MỤC LỤC

Trang bìa

Lời cảm ơn

Danh mục các cụm từ viết tắt

Mục lục

MỎ ĐẦU

  • III        Đối tượng vã phạm vi nghiên Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng

vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình cứu

(‘hương I

Cơ SỜ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH T HỦY LƠI sự 6 THAM GIA CỦA CỘNG ĐồNG

  • 1.2       Quản hệ thống côngtrinh Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng

vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình thủy lợi

1-2.1       Mục tiêu quản lý hệ thống cổng trinh thuỷ lợi

trinh thủy lợi

  • 1.3.1      Sự tham gia cùa cộng đổng

  • 1.3.2      Sự cấn thiết tham gia cộng đổng vao quản lý hệ thống thuỷ lợi 22 Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình

  • 1.4       Kinh nghiệm của nước ngoái vé sự tham gia cùa cõng dóng váo

quản lý hệ thống công trinh Thủy lợi va bái học kinh nghiệm cho 24 Việt Nam

1.4. ỉ Kinh nghiệm của nước ngoài vé sự tham gia của cộng đóng vâo quản lý hệ thõng

<<<123>>>

cõng

trình                 Thùy                 lợi

1/10

Rni knn Izink nnkiAm nkn /ỈAI Mnm

01

Chương II

34

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÚY LỢI Hồ ĐẦM BÀI

34

ILL

Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình

thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình Giới thiệu vé cóng trinh

34

II.    1.1

Điéu kiện tự nhién – kinh tế – xa hộivùng dự án

34

II.    1.2

Cổng trinh thủy lợi Hó Đấm Bãi

37

II.    1.3

Mục tiêu – nhiệm vụ của hệ thống

40

IL2

Hiện trạng quản lý hệ thống công trinhhổ Đắm Bai

40

11.2.1

Hiện trạng vé cơ chế chính sách

40

11.2.2

Hiên trạng tổ chức quản lý

42

11.3

Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình

thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình Đả giá hiệu quả của cổng trinh

50

n.3.1

Hiệu quả kinh tế

50

11.3.2

Hiệu quả xã hội do cõng trinh mang lại

51

11.3.3

Tình hình thu thủy lợi phí

52

11.4

Đánh giá chung

54

Chương III

GIÀ1 PHÁP TANG CUỒNG sự THAM GIA CỦA CỘNG ĐồNG VÀO QUẢN LÝ HỆ THỐNG CÔNG

TRÌNH THUY LỢl HÓ ĐÂM BÀI

III. 1 Cơ sở khoa học đé xuất mõ hình PIM

III. 1.1 Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình Xu thế quản lý thủy nông trên thế giới

III. 1.2 Chuyển giao quân lý tưới vá bản chất tham gia củacộng đồng

III. 1.3 lch lợi và các tác dộng trong việc tãng cường sự tham giacuà cộng 61 đóng trong quản lý tưới – mỏ hình PIM

III. 1.4 Sự cán thiết phải chuyển giao hệ thống thúy lợi hổ Đầm Bãi

III.      2Đé xuất mỏ hình quản Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào

quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình lý cho hẽ thống cỏng trinh thủy lợi Đấm Bái 70

Đầm Bài

  • 111.3.2  Giai đoạn chuyển Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý

hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình giao (Giai đoan 2)

II 1.3.3 Giai đoạn kiểm tra, đành giá vá điéu chỉnh hoạt động (Giai đoan 3)

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình
Luận văn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi hồ đầm bài tỉnh hoà bình
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart