Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam

48.000

Category:

Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam

Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam

fff

Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam

fff

Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam

fff

Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam

fff

Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam

fff

Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam

fff

1

LỜI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiếu về các hãnh vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tòi cam kết băng danh dự cá nhân răng nghiên cửu này do tòi thục hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngây tháng năm Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam 20 ỉ 6

Tác gia luận văn

Phùng Thị Huệ

LỜI CẢM ƠN

Luận văn nảy không thể hoàn thành nếu không có sự giúp đờ cũa nhiều người. Trước hết, cho phép tác giã bày tõ sự biết ơn sâu sẩc đối với thầy giáo hướng dẫn khoa học PGS.TS. Vũ Cương. Nhờ sự hướng dẫn tận tình; chia sé kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn. thái độ làm việc nghiêm túc: cùng như những phân biện và bày tô Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam những lo ngại theo lối thuyết phục và tôn trọng đà giúp tôi vượt qua giới hạn cùa bán thân và hoàn thiện công trình nghiên cứu này.

Đồng thời, tòi xin gửi lời cam ơn chân thành tới các lãnh dạo, cán bộ chuyên môn của Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề, Tồng cục dạy nghề: các chuyên gia cúa Hội dạy nghề Việt Nam; đại diện các Công ty; dại diện các trường Cao đẳng nghề. Tiling cấp nghềđà giúp đờ tôi trong Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam quá trinhthực hiện nghiên cứu đề tài.

Cuối củng, xin bày tó lòng biết ơn chân thành tới quý Thầy, Cô trường Đại học Kinh tế Quốc dân đà cung cấp. chia sẽ, bồi đắp các kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình học tập giúp tôi có khá năng chuyên môn để thực hiện đề tài nghiên cứu này.

Do giới hạn về thời gian nghiên cứu. kha năng tiếp xúc thực tế dối với các doanh nghiệp và trường nghề so với tống Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam phạm vi nghiên cứu cũng như kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cua bán thân nên Luận văn không thể tránh khói nhùng thiếu sót nhất định. Tác giã rất mong được sự góp ý cùa quý Thầy, Cô để đề tài nghiên cứu dược hoàn chinh hơn.

Hà Nội, ngày tháng năm 20ỉ 6

Tác giã luận văn

Phùng Thị Huệ

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

D ANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỨ MÉT TÁT Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam

DANH -MỤC HÌNH, BÀNG, HỌP

LỜIMỜĐÀƯ

CHƯƠNG 1: Cơ SÒ LÝ LUẬN VẺ DOANH NGHIỆP THAM GLẤ VÀO

GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆP

 • 1.1.1.  Khái niệm và vị trí cùa giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục

quốcdân

 • 1.2.1. Khái niệm và vai Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam trò sự tham gia của doanh nghiệp ttong phát triền hoạt động

giáo dục nghề nghiệp

 • 1.2.1.1 ………………………………………………………………………………………….

Khái niệm

trô sự tham gia cúa doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp

 • 1.2.2.  Các khía cạnh đánh giá sự tham gia cùa doanh nghiệp xào giáo dục nghề

nghiệp

 • 1.2.2.1. Các mỏ hình giáo dục nghề nghiệp có sự tham gia của doanh nghiệp …21

 • 1.2.2.2 ………………………………………………………………………………………….

Hĩnh thức tham gia cùa doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp

Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam

 • 1.2.2.3. Nội dung của việc Doanh nghiệp tham gia vào Giáo dục nghề nghiệp..25

 • 1.2.3.1………………………………………………………………………………………….

Đánh giá việc doanh nghiệp thành Lập cơ sờ giáo dục nghề nghiệp

 • 1.2.3.2.  Đánh giá mức độ Doanh nghiệp tham gia hồ trợ giáng dạy và quan lý

chất lượng với cơ sờ giáo dục nghề nghiệp…………………………………………………..29

 • 1.2.3.3.  E)ánh giá mức độ tài trợ cùa doanh nghiệp cho hệ thống giáo dục nghề Luận

văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam

nghiệp…………………………………………………………………………………………………..31

 • 1.2.3.4.  Đánh giá việc doanh nghiệp hồ ượ giải quyết việc làm cho sinh viên học nghề 31

 • 1.2.4. Các nhân tố anh hường đến sự tham gia cùa doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp 31

nhân tố thuộc về nhà nước

nhân tố thuộc về cơ sờ đào tạo

nhân tố thuôc về người học

 • 1.3.2 ……………………………………………………………………………………………….

Giáo dục nghề nghiệp tại Nhật Bân

 • 1.3.3 ……………………………………………………………………………………………….

Giáo dục nghề nghiệp tại Hàn Quốc

 • 1.3.4

học nít ra cho Việt Nam

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG sự THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP VÀO GLÁO DỤC NGHÉ NGHIỆP TẠI MỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2009-2015

 • 2.1. Khái quát Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam về hệ thống giáo dục nghề nghiệp và chu trương thu hút sự

tham gia cùa doanh nghiệp Việt Nam

 • 2.1.2.  Chu trương thu hút sự tham gia cùa doanh nghiệp vào hệ thống giáo dục nghề

nghiệp

 • 2.2.  Thực trạng sự tham gia cùa doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại

Việt Nam

 • 2.2.1 ……………………………………………………………………………………………….

Doanh nghiệp thành lập cơ sớ giáo dục nghề nghiệp

 • 2.2.2.  Doanh nghiệp tham Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo

dục nghề nghiệp tại việt nam gia hồ ữợ các cơ sỡ giáo dục nghề nghiệp

 • 2.2.2.1.  Tham gia xây dựng mục liêu, nội dung, chương trinh, giáo trình dâo lạo

của các cơ sớ Giáo dục nghề nghiệp

2.2.23. Tham gia đánh giá. kiểm định chấi lượng đào tạo nghề nghiệp

 • 2.2.3.  Doanh nghiệp tham gia tài trợ cho hệ thống giáo dục nghề Luận văn tăng cường

sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam nghiệp

 • 2.3. Đánh giá các nhân tố ành hường đến sự tham gia của doanh nghiệp vào

giáo dục nghề nghiệp

 • 2.3.1 ………………………………………………………………………………………………..

Các nhàn tố thuộc về Nhà nước

Kết luậnchưong 2……………………………………………………………………………………

Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại

việt nam 70

CHƯƠNG 3: GIÃI PHÁP TĂNG CƯỜNG sự THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP VÀO HOẠT ĐỌNG GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆP

 • 3.1. Bối cành kinh tế xả hội có ành hướng đến hoạt động Giáo dục nghề

nghiệpgiai đoạn 2016 – 2020

 • 3.1.1.1…………………………………………………………………………………………..

Hĩnh thành cộng đồng kinh tế Asean (AEC)

 • 3.1.2

cành trong nước Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam

hội và thách thức đặt ra đối với hoạt động GDNN tại Việt Nam

 • 3.2. DỊnh hướng và quan diêm về thu hút sự tham gia cùa doanh nghiệp vào

giáo dục nghề nghiệp

 • 3.2.1.1.  Định hướng chung phát triên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020

75

 • 3.2.1.2.  Định hướng sự tham gia cứa doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp đến

năm 2020

 • 3.2.2. Quan diêm về tliu hút Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào

giáo dục nghề nghiệp tại việt nam sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp

 • 3.3. Giải pháp tảng cường sự tham gia cùa doanh nghiệp vào giáo dục nghề

nghiệp

Kết luận chương 3

KÉT LUẶN

PHỊ Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam LỤC 1 PHIẾU PHÒNG VÁN SÂU

PHỤ LỤC 2 KHẢO SẤT RÀO CẢN CÁ NHÂN

PHỤ LỤC 3 CÁC KỸ NÀNG TÔI THIÊU CÙA CÔNG NHÂN THẺ KÌ XXL83

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam
Luận văn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp tại việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart