Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf

51.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf

Add your review

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf

fff

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ ỌUÓC DÂN ————————–cgQho————

NGITYẺN THÚY THÈN

TẠO DỌNG Lực CHO CÁN BỌ VIÊN CHỨC TẠI VIỆN ĐÀO TẠO Y HỌC Dự PHÒNG VÀ Y TÉ CÔNG CÔNG

Chuyên ngành : Quàn trị nhân lực (ứng dụng) Mả ngành          : 8340404

LUẬN VÃN THẠC sĩ QUẢN TRị NHÂN LỤC

Người hướng dần khoa học: PGS. TS. Vũ Hoàng Ngân

Hà Nội, 2020

LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự tiling thực trong học thuật Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf . Tôi cam kết bàng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tói thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Há Nội, ngày tháng năm 2020

Tác già

Nguyền Thúy Hiền

LÒI CẢM ƠN

Đế hoãn thành Luận văn Thạc sì này, tòi đà nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, giúp đờ từ gia đinh, thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp.

Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời câm Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf on chân thành và sự biết on sâu sắc nhất tới giang viên hướng dẫn khoa học. PGS. TS. Vũ Hoàng Ngàn. Trường khoa Kinh tế và Quăn lý nguồn nhàn lực, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đà tận tinh hướng dẫn và hồ trợ. dành nhiều tâm huyết cũng như nhừng góp ý quý báu trong suốt thời gian làm luận văn.

Tôi cùng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong Khoa Kinh tế và Quan lý nguồn Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf nhàn lực. Viện Đào tạo Sau Đại học đà cho tôi kiến thức bố ích và các thông tin hữu ích trong quá trinh học tập.

Tiếp theo tôi xin trân trọng cam ơn Ban lành đạo Viện Đào tạo Y học dự phông và Y tế công cộng, dồng nghiệp và các bạn bè đà tạo những diều kiện tốt nhất để tói có thè tham gia nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Cuối củng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến nhũng người thân Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf yêu trong gia đinh của tôi đà luôn động viên vã là diêm tựa vừng chắc cho tôi trong suốt chặng đường vừa qua.

Trân trọng cám ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Tác gia

Nguyền Thúy Hiền

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC MÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG BIẾU, sơ DỠ

TÓM TẤT LUÂN VÃN THẠC sĩ

PHẢN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: Cơ SỎ LÝ Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Cong Cộng.pdf LUậN vè tạo ĐọNg Lực CHOCÁN BỌ MéN

CHỨC

1.2.1

thống nhu cầu cúa Maslow

 • 1.2.4. Mô hình đặc diêm công việc của Hackman và Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf Oldham 16

 • 1.4. Các yếu tố ành hường tạo động lực làm việc của người Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Cong

Cộng.pdf lao động

 • 1.5.3. Bải học kinh nghiệm rút ra cho Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf tế công

cộng

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG TẠO ĐỌNG Lực CHO CẢN BỌ MÊN CHỨC TẠI VIỆN ĐÀO TẠO Y HỌC Dự PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỌNG

 • 2.1.4. Một số kết quá Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện

Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf đạt dược trong quá trình xây dựng vã phát triền

 • 2.2. Thực trạng tạo động lực làm việc cho cán bộ viên chức tại Vỉện Dào tạo Y

học dự phòng và Y tế công cộng

 • 2.2.1. Xác định nhu cầu cua cán bộ viên chức lại Viện Dào lạo YHDP &.

YTCC54

 • 2.3. Một số chi tiêu phàn ánh Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf hiệu quà tạo động lực tại Viện Dào tạo Y học dự

phòng và Y tế công cộng

 • 2.4. Phân tích các yếu tố anh hướng đến tạo động lực làm việc tại Mên Đào tạo

Y học dự phòng và Y tể công cộng

 • 2.5. Nhận xét thực Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện

Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf trạng tạo động lực tại Viện Dào tạo YHDP & YTCC

CHƯƠNG 3: MỌT SÓ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG Lực CHO CÁN BỌ MÊN ( Hức TẠI VIỆN ĐÀO TẠO Y IKK Dự PHÒNG VÀ Y TÉ CÔNG CỌNG104

 • 3.1. Phương hướng và mục tiêu chiến lược cua Viện Đào tạo Y học dụ phòng

và Y tế công cộng

 • 3.1.2. Mục tiêu chiến lược 104 Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf

 • 3.2. Một số giái pháp nhẩm tạo động lực làm việc cho người lao động tại Viện

Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng

YTCC 115

3.2.7. Rã soát thường xuyên Quy chế đánh giá hiệu quà công việc

KÉT LƯẶN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÃO1

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf
Luận Văn Tạo Động Lực Cho Cán Bộ Viên Chức Tại Viện Đào Tạo Y Học Dự Phòng Và Y Tế Công Cộng.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart