Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf

53.000

Category:

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf

fff

LỜI CAM ĐOAN

1 ôi cam đoan nội dung Irong bài vièt này là của lôi nghiên cứu. không sao chép bắt ki tài liệu nào mà không ghi rò nguồn trích dần. TÔI cam đoan số liệu trong bài viềt là thực, được lây lừ các vân bàn. nội quy, sô theo dỏi… cùa còng ly, và dựa trên cuộc diều tra tôi thục hiện với công nhân san xuất, dưới sự dồng và cho phép cúa Phòng Nhân sự và Quán đôc các phân xưởng. Nêu sai lôi xin chịu trách Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf nhiệm với khoa, nhà tnrờng.

Hà nội, tháng 12 năm 2012

IIọc viên

Nguyen I hi Thoa

LỜI CẢM ƠN

Tòi xin bày to lòng kinh trọng và biết ơn sâu sắc dến PGS .TS Nguyễn Nam Phương đà lận lình hướng díiHỊÌúp đờ lôi Irong SUÔI quá trình hoàn thành luận văn này

TÒI xin trân trọng cam ơn các thầy cỏ trong Khoa Kinh tế và Quan lý nguồn nhân lực, cùng với các thây cô , cán bộ của Viện sau Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf đại học , Dại học Kinh te quốc dân về những ý kiến đón g góp quý báu và sir hồ trợ nhiệt tình dể tôi có thè hoàn ihành nhiệm vụ nghiên cứu cùa mình.

Tòi cùng xin giri lời cam ơn chân thành dến các cán bộ , nhân viên cua Phòng Nhân sự, (‘ông ly TNHH Denso việt Nam đà giúp đờ và lạo điều kiện lốt nhầl cho tôi trong quá trinh thực hiện luận vãn.

ròi xin chân íhành cam (fn!

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf TÁC GIÃ LUẬN VăN

Nguyên Thị Thon

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

TÓM TẢT LUẬN VÀN

LỜI MỚ ĐẢU

CHƯƠNG 1: co SỜ LÝ LLẬN VẺ VÁN DÈ TẠO DỌNG Lực TRONG TỎ

CHỨC

  • 1.2.1  Nhóm yếu tố thuộc về to Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại

Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf chúc

  • 1.2.2 ……………………………………………………………………………………………………

Nhóm yếu lô thuộc vê người lao động

  • 1.3.1

c thuyết nhu cầu cùa Maslow

  • 1.4.2 ……………………………………………………………………………………………………

Khuyến khích tinh thần

  • 1.5 Sự cần Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty

Tnhh Denso Việt Nam.pdf thiết phái tạo ĐLLĐ cho CNSX tại công ty TNIIII Dcnso Việt Nam

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TẠO ĐỌNG Lực CIIO CÔNG NHÂN SẢN XUÁT TẠI CÔNG TY TNHH DENSO VIỆT NAM

  • 2.1.2

chức bộ máy

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf 2.2 Thực trạng tạo động lực lao động cho CNSX tại công ty TNHH Denso

Việt Nam

2.Ò Dánh giá công tác tạo động lực lao động cho CNSX tại công ty TNHH

Dcnso Việt Nam

CHƯƠNG 3 GIÀI PHÁP TẠO DỘNG Lực CHO CÔNG NHẤN SẤN XI ÁT TẠI CÔNG TY TNTIII DENSO VIẸT Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf NAM

  • 3.2 Một số giai pháp tăng cường ĐLLĐ cho CNSX tại công ty TNIIII Dcnso

Việt Nam

3.2.2. Hoàn thiện các biện pháp kích thích tinh thần

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PIIỤ LỤC

DANH MỤC BẢNG BIÉƯ, so ĐÒ

Bàng biêu:

Bàng 2.1 Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf Cơ cầu nhân lực theo chúc năng

Báng 2.2 Cơ câu nhân lực theo trình độ chuyên mòn

Bàng 2.3 Cơ cầu nhân lực theo giới tính

Báng 2.4 Cơ câu nhân lực theo tuôi

Bàng 2.5 Một số chi tiêu tài chinh

Bâng 2.6 Một sô chi tiêu đánh giá hiệu quả lài chính cứa công ty

Bang 2.7 Tiền lương cho vị tri Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf CNSX ơ một số công ty tại KCN Thăng Long

Bâng 2.8 Dánh giã cứa CNSX VC múc độ công băng cùa liên lương

Bang 2.9 Mức dộ hài lòng với tiền lương nhận dược cùa CNSX

Báng 2.10: Dành giá cùa CNSX VC sự hấp dàn của các loại phụ cấp

Bang 2.11 Phụ cấp cho vị tri CNSX tại một số công ty tại KCN Thăng Long

Báng 2 Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf . 12: Dánh giá cùa CNSX VC điêu kiện hưởng các khoán phụ câp

Bang 2.13 Tiền thương cua vị tri CNSX tại một số còng ty ớ KCN Thăng Long….45 Bâng 2.14: Dánh giá cùa CNSX ve mức thường

Bang 2.15: Đánh giá cua CN SX về sự còng bang cùa tiền thương

Bâng 2.16 Dành giá của CNSX ve chat lượng bừa ãn tại Cănglin

Báng 2.17 Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt

Nam.pdf : Cam nhận cua CNSX về các chương trình vãn nghệ, thể thao

Bâng 2.18: Mức độ hài lòng cùa CNSX với điểu kiện làm việc tại công ty

Bâng 2.19: Yếu tố khiến CNSX cam thấy khỏ chịu nhất

Bâng 2.20: Dánh giá cùa CNSX ve thời gian nghĩ giừa ca

Bàng 2.21 Đánh giá cua CNSX về cách cư xử cùa cấp trên

Bâng 2. Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf 22 (‘ám nhận của CNSX về áp lực từ phía cấp trên

Bàng 2.23 Đánh giá cua CNSX về mối quan hệ với dồng nghiệp

Bâng 2.24: Đánh giá của CNSX về chương trình đào tạo ban đầu

Bàng 2.25: Hiệu quả của chương trình dào tạo nghiệp vụ

Bâng 2.26 Độ chính xác cúa kết quà đánh giá thực hiện công việc

Sư dỗ:

Sơ đồ Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf 1.1 Mối quan hệ giữa dộng lực vã tạo động lực

Sơ đồ 2.1: Cơ cầu tô chức của công ty TNHH Denso Việt Nam

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf
Luận Văn Tạo Động Lực Cho Công Nhân Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Denso Việt Nam.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart