Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf

48.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf

Add your review

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan, Luận vãn với dề tài: “Tạo động lực cho người lao động tại công ty liên doanh vận chuyên quốc te Hái Văn” lã công trinh nghiên cứu cùa riêng (ôi, dưới sự hướng dan cua PGS.TS Nguyen Nam Phương. »w-

Các thông tin. sô liệu, ket qua nghiên cứu trong luận văn là trung thực vá chưa từng dược ai công bo trong bat kỳ một luận vãn nào trước dây.

Học viên:

Nguyên Thị Uyên

LỜI CẤM ƠN

Sau một thời gian học tập vã nghiên cửu, tác giã đà hoàn thành luận văn thạc sỳ với đe tài “Tạo động lực cho người Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf lao động tại công ty Liên (loanh vận chuyên quốc tê Hài Vân Dê hoàn thành luận văn này, tác già đà dược sự giúp dờ tận tình và tạo diều kiện của các giáo sư. phó giáo sư. tiến sỳ, các thay, cô giáo cùa Dại học Kinh tế Quốc Dân và các đông nghiệp cùng công ty’.

Tác gia xin gửi lời cam ơn chân thành và sâu sac đen các thây cô giáo của khoa Kinh tề và Quân lý nguồn nhân lực , Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf dặc biệt lã PGS.TS. Nguyền Nam Phương đà lận linh hướng dan. giúp đừ tác gia trong suốt thời gian qua.

Xin cam ơn Ban lành đạo và các đong nghiệp trong Công ly liên doanh vận chuyên quoc te I lãi Vân dà tạo mọi diều kiện giúp dờ cho tác giả thu thập lài liệu, khao sát và hoàn thành đề lài nghiên cứu này.

l ác giả luận vãn

Nguyền Thị l yên

MỤC LỤC

LỜI CAM DO AN

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf LỜI CẢM ON

DANH MỤC CẤC CHỪ MET TAT

DANH MỤC BẢNG BIÊU. HÌNH VẼ, so DÒ

TÓM TẤT LUẬN VẢN

LỜI MỞ DẤU

I . l inh cắp thiết của dề tải

ó.Điềm mới của luận Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty

Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf vãn

7. kết cấu dề tài

CHƯƠNG 1: C ơ SỞ LÝ LƯẠN VẺ TẠO DỌNG Lực C HO NGƯỜI

LAO Í)ỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

♦ •

 • 1.1.2 ………………………………………………………………………………………..

Động cơ, dộng lực vã tạo dộng lực

 • 1.2.1  .Đoi vời người lao Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại

Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf dộng

 • 1.2.2 ………………………………………………………………………………………..

Dối với doanh nghiệp

 • 1.2.3 ………………………………………………………………………………………..

Đoi với xà hội

 • 1.4.2.  ‘l ạo dộng lực Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công

Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf bang biện pháp kích thích phi vật chất

 • 1.6. Kinh nghiệm về lạo động lực cho người lao động ớ một sò doanh

nghiệp

 • 1.6.1.  Một so kinh nghiệm lạo động Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao

Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf lực

 • 1.6.2.  Bài học kinh nghiệm về tạo dộng lực rút ra cho công ty Liên

Doanh Vận Chuyên Quốc Tê Hai Vân

CHƯƠNG 2: Tllực TRẠNG VỀ HOẠT DỌNG TẠO DÕNG Lực

TẠI C ÔNG TY LIÊN DOANH VẶN c HCYẺNỌUỎC TÉ HÃI VÂN.. 37

 • 2.1.3…………………………………………………………………………………………….

Ket quá hoạt dộng sản xuất kinh doanh38 Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf

 • 2.2.  Thực trạng về hoạt động lạo động lực tại công ty Liên Doanh Vận

(’huyên Quốc Te Hải Vân

 • 2.3.  Một số yếu tố ánh hường đến tạo động lực cho người lao dộng tại

công ty. Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh

Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf 87

 • 2.3.1………………………………………………………………………………………..

Đặc diêm về người lao dộng tại công ty

 • 2.4.  Đánh giá ưu, nhược diem về tạo dộng lực cho người lao dộng tại

công ty

CHƯƠNG 3: MỌT SÓ GIẢI PHÁP NHÀM HOÀN THIỆN HOẠT DỌNG TẠO DỌNG Lực C HO NGƯỜI LAO DỌNG TẠI C ÔNG TY LIÊN DOANH VẠN CHUYÊN ỌUÓC Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf TÉ H.Ú VÂN……….95

 • 3.1.  Định hướng phát then và phưong hướng hoạt dộng của công ty I -ièn

doanh vận chuyên quốc lê Hai Vân giai đoạn 2016-2021

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIẸU THAM KHAO

CẤC PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIET TAT

LDVCQT Hài Vân: Công ty Liên Doanh Vận Chuyên Quốc Te Hai Vân

Hái Vân: Công ty Liên Doanh Vận (‘huyền Quốc Te Hái Vân

BHXH: Bào hiềm xã hội

CBCNV: (‘án bộ công nhân viên

NSLD: Năng suất lao động

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf DGKQTHCV: Dánli giá kết quà thục hiện công việc

I.X: Lái xe

NVBV: Nhân viên bán vé

NVPV: Nhàn viên phục vụ (Phụ xe)

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf
Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart