Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf

50.000

Category:

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf

fff

12329

LV.ThS

ĐHKTQD


2 í

Uh

I


LỜI CAM ĐOAN

Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cả nhân rằng nghiên cứu này này do tôi tự Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf thực hiện và không vì phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

lỉà Nội, ngày Jữ thảng / 2- năm 2016

Tác giả


Vũ Minh Ngọc


YỀV CÀV CỦA HỘI ĐÒNG CHÂM LUẬN VÃN THẠC sĩ VẺ Nhừng đièm cằn sừn chừa bồ sung trước khi nộp luận văn chính thức cho Viện đào tạo SĐH


Chủ tịch Hội đồng


Cam kết của Học viên

.CồAỉ.


(Ký và ghi rõ họ tên) ‘^uCu *r.


Học viên

(Kỳ và ghi rò họ tên)’ bU‘u hợc xièti cô trách nhiệm Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf chình sửa theo yêu cầu cùa Hội đồng chAm luận vãn. Trong trưởng họp không chỉnh sừa sẠ khẻỉtg đuọc công nhẶn kêt quả bào vệ                                            Inrt khỉ nôn chn viễn ĐT SĐH

NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ

 • – Đe tài : "Tạo động lực cho người lao động thông qua thù lao tài chính tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam"

 • – Học viên cao học: Vũ Minh Ngọc

 • – Mã học viên: CH230889

 • – Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Hoàng Ngân

Sau khi đọc xong Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf luận văn dài 96 trang A4 (kể cà 10 phụ lục) với 3 chương 9 tiết có 1 hình, 3 sơ đồ, 18 bàng số liệu tôi có nhận xét sau:

 • 1. Tính cấp thiết của đề tài:

Tạo động lực lao động được hiểu là tất cả các biện pháp của các nhà quàn lý áp dụng vào người lao động nhằm tạo ra động lực làm việc cho người lao động.

Nhiệm vụ của các nhà quàn lý là bằng những công cụ nhất Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf định tạo môi trường để người lao dộng có động lực cao ưong hoạt dộng.

Là một chuyên viên Ban đau tư xây dựng của Vinachem học viên cao học Vũ Minh Ngọc nhận thấy việc tạo động lực cho người lao động thông qua thù lao tài chính là cần thiết cho sự phát triền của Tập đoàn.

Với nhận thức như vậy học viên Vũ Minh Ngọc đã chọn và thực hiện đê tì trên là đúng hướng và có ý nghĩa cả về lý luận cũng như thực Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf tiễn.

 • 2. Kết quả nghiên cứu đã đạt được

Học viên đã hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đó là:

 • – Hệ thống hóa một số lí luận cơ bản về động lực lao động và tạo động lực lao động thông qua thù lao tài chính trong doanh nghiệp.

 • – Phân tích, đánh giá thực trạng từ đó tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của chúng trong hoạt động tạo động lực cho người lao động thông qua thù lao tài chính tại Tập Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf đoàn Hóa chất Việt Nam.

 • – Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tạo động lực lao động.

 • 3. Hạn chế cần đưọc sửa chữa trước khi nộp luận văn chính thức

 • (1) Lời cam đoan chưa có ngày, tháng và chữ ký của tác giả luận văn.

 • (2)  Trong lời nói đầu:

 • a) Tên đề tài ở trang 1 cần ghi chính xác và thống nhất với tên ở bìa, ở quyết định số 2478 ngày 9/12/2016 của Nhà trường.

 • b)  Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf Chưa có tồng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài.

 • c) Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

+ Đối tượng: Nói cho rõ chỉ nghiên cứu ở khối văn phòng của rập đoàn Hóa chất Việt Nam (Cồng ty Mẹ) chứ không phải nghiên cứu trong doanh nghiệp nói chung (tr2) & và các công ty con (chi nhánh) của Tập đoàn Vinachem trên lãnh thổ Việt Nam.

+ về thời gian: Tr 2 luận văn ghi: Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf dừ liệu được phân tích chủ yếu trong khoảng thời gian từ 6/2014 đến 6/2016 là chưa phù hợp về thời gian nghiên cứu: phải có số liệu theo chuỗi thời gian từ 3A-5 năm.

Đồng thời trong luận văn hầu hết các bảng số liệu phân tích dựa vào kết quả khảo sát (có lẽ từ tháng 6 đến tháng 8/2016) theo thời điểm.

+ Cũng nói luôn về phiếu khảo sát:

 • – Mới có mẫu phiếu khảo Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf sát chưa có bảng tổng họp kết quả khảo sát.

 • – Chưa lý giải tại sao chỉ khảo sát có 55 người (trong tồng số cơ quan có 163 người năm 2016).

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf
Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Thông Qua Thù Lao Tài Chính Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart