Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf

55.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf

Add your review

Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf

Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf

fff

B() GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NGUYÊN THỊ TIIÙY

TẠO ĐỘNG Lực LÀM VIỆC CHO LAO ĐỘNG VÀN PHÒNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUÁN TRỊ NHÂN LỤC

HÀ NỘI, NÁM 2020

—————————*1

B Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf () GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TỂ QUỐC DÂN

———–"OX?*—————————–

NGUYÊN THỊ TIIÙY

TẠO ĐỘNG Lực LÀM VIỆC CHO LAO ĐỘNG VÀN PHÒNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

Chuyên ngành: Quân trị nhíìn lực

Mã ngành: 834.04.04

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUÀN TRỊ NHÂN LỤC

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: PGS.TS vủ THỊ MAI

HÀ NỘI, NÁM 2020

h                          —4

Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf LỜI C AM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kct bang danh dự cá nhầu rang nghicn cứu này này do tôi tụ thục hiện và không vi phạm yêu cầu về sự tiling thực trong học thuật.

Tôi xin cam đoan rằng luận văn Thạc sĩ: Để tài “Tạo dộng lực làm việc cho lao động văn phòng cùa trường Đại học Kinh tế Quốc dân” lã công trinh nghiên cửu khoa học Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf dộc lập của tôi dưới sự hướng dẫn tận tinh cúa PGS.TS Vũ Thị Mai.

Các thòng tin. số liệu và kết quá nghiên cửu của luận vãn này lã khách quan, trung thực và không tiling lập với các công trình nghicn cứu đà công bố. lôi cùng cam đoan rang mọi sự giúp đờ cho vice thực hiện luận văn này đều được trân trọng cám ơn.

ỉỉà Nội, ngày tháng nám 2020

Học viên

LỜI CÂM Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf ƠN

Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô Viện Dào tạo Sau đại học, Khoa Kinh tế và Quán lý nguồn nhân lực, Trường Dại học Kinh tế Quốc dân dà giúp tôi trang bị tri thức, tạo môi trường điển kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trinh học lập và thực hiện Luận văn thạc sĩ cùa mình.

Tôi xin bày tó lòng biết on sâu sắc tới PGS.TS Vũ Thị Mai – người dà tận tình hướng dản lôi VC mật Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf khoa học để lôi hoàn thành luận văn này.

rồi xin lõ lòng bicl ưn gia đinh, đồng nghiệp. nhùng người bạn thân ihicl đà thường xuyên dộng viên, tạo diều kiện giúp dờ tôi nhũng lúc khô khăn nhất dê tôi vượt qua và hoàn thành khóa học dào tạo thạc sỳ.

Hà Nội, ngày thảng năm 2020

ĨTọc viên

MỤC LỤC

LÒI CAM ĐOAN

LÒI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC TỪ V1ÉT TÁT Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf

DANĨI MỤC CÁC CHỨC DANH ÒTA.TRƯỜNG DII KINH TÉ QUỐC DÂN D

ANH SẤCĨĨ CÁC BÀNG

DANTT SÁCĨĨ CÁC ĨĨÌNĨI

TÓM TÁT Ll ẶN VÀN

MỜ DẤU

CHI ONG 1: CO SỎ LÝ LCẶN VẺ TẠO DỘNG Lực LÀM VIỆC CHO

NGƯỜI LAO DỘNG TRONG TỎ CHÚC

 • 1.1.1. Một số khái niệm cơ bân

 • 1.1.2.  Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf Vai trô cùa tạo dộng lục làm việc cho người lao dộng trong tồ chúc 13

1.2……………………………………………………………………………………………….. Một số

học thuyết về tạo dộng lực làm việc

 • 1.3.2.  Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf Các biện pháp kích thích về vật chất

 • 1.5. Các yếu tố tác dộng đến tạo dộng lực làm việc Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf của người lao dộng trong tô

chức

 • 1.6.1. Kinh nghiệm tạo dộng lục lảm việc cho lao dộng vãn phòng cúa Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf một sỗ

trường Đại học ở Việt Nam

CHƯƠNG 2: Tĩĩực TRẠNG TẠO DỌNG Lực LÀM VTẸC CĨĨO T AO DỌNG VÃN PTĨÒNG CÙA TRƯỜNG DẠT nọc KTNĨĨ TF. QUỐC D ÂN 40

 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức42 Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf

 • 2.1.5.  Cơ cấu. dặc diêm dội ngũ lao dộng vãn phông cũa trường Dại học Kinh tể

Quốc dân

 • 2.2. Phán (ích thực trạng lạo động lực làm việc cho lao động van phòng cùa

trường Dại học Kinh tế Quốc dân

 • 2.2.1.  Thực trạng xác định nhu cầu cua lao động vân phòng cua trường Đại học

Kinh le quốc dân

 • 2.2.2.  Thực trạng tạo dộng lực cho lao dộng văn phông thông qua Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf các biện pháp

kích thích về vật chất

 • 2.2.3.  Thực trạng tạo động lực cho lao động vãn phòng thông qua các biện pháp

kích thích về tinh thần

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf
Luận Văn Tạo Động Lực Làm Việc Cho Lao Động Văn Phòng Của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart