Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính

Add your review

Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính

Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính

fff

Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính

fff

Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính

fff

Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính

fff

Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính

fff

Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính

fff

LÒI CẢM DOAN

Tôi đà đọc và hiếu về các hãnh vi vi phạm sự tiling thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhàn ràng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng nủm 2011

Tác gia luận vãn

Vũ Xuân Tủ

LÒI CẢM ƠN

Đê hoàn thành luận văn này. trước hết em xin bày tó lòng biết ơn đến lành đạo Khoa Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính Ke hoạch vả Phát triển, trường Đại học Kinh tế quốc dân cũng các thầy cô giáo đă tận tinh giăng dạy, chi bào. tạo điều kiện cho em trong suốt thời gian học tập.

Em xin chân thành câm ơn cô giáo TS. Đặng Thị Lệ Xuân đã tận tinh hướng dẫn, tạo điếu kiện thuận lợi và có những ý kiến quý báu trong quá trình thực hiện luận vãn.

Đề tài này em hoàn thành trên cơ sờ nồ lực nghiên cứu cua Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính ban thân, còn có sự kế thửa, tỏng hợp tài liệu cùa các nhà nghiên cứu đi trước. Nhưng do tinh chất phức tạp cùa đề tài, trinh độ cùa băn thân còn hạn chế nên luận văn không tránh khói nhùng thiếu sót. Kinh mong sự giúp đờ và góp ý cua các thầy cô đế luận vàn hoàn thiện hon.

Em xin trân trọng câm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 20 ỉ 7

Tác giã luận văn

Vũ Xuân Tủ Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính

MỤC LỤC

LỜI CẤM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

D ANH MỤC CHỮ VIẾT TÁT

DANH MỤC BẢNG, HÌNH

TÓM TÁT LUẶN VẢN

MỎ ĐÀU

CHƯƠNG 1 C ơ SỞ LÝ LUẬN VÉ TẠO DỘNG Lực LÀM VIỆC C HO

NGUÔI LAO ĐỌNG

 • 1.1.3.  Sự cẩn thiết phải Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin

học và thống kê tài chính bộ tài chính tạo động lực lãm việc cho người lao dộng

1.3.1 Năng suất lao động

 • 1.3.2.  Mức độ hài lòng của người lao động trong Luận văn tạo động lực làm việc cho

người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính tô chức

 • 1.4.  Các nhân tố ánh hưởng đến tạo dộng lực làm việc của người lao dộng… 16

 • 1.4.4.  Yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài 19 Luận văn tạo động lực làm việc cho

người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính

1.5.2…………………………………………………………………………………………………..

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hai quan

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG Lực LÀM VIỆC CHO NGƯỜI

LAO ĐỌNG TẠI cục TIN HỌC VÀ THÓNG KÉ TÀI CHÍNH

 • 2.1.  Giới thiệu về Cục Tin học vã Thống kê tài chinh Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính 23

 • 2.1.1.  Quá ưinh hình thành và phát triên cùa Cục Tin học và Thống kê tài chinh ..23

 • 2.2.  Thực trạng động lục làm việc tại Cục Tin học và Thống kê tài chính:..28

 • 2.2.3.   Tính chủ động, Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin

học và thống kê tài chính bộ tài chính sáng tạo trong công việc

 • 2.3.  Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động tại Cục Tin học vã

Thống kê tài chính

 • 2.4.  Các nhân tố ánh hướng đến công tác tạo động lực lao động tại Cục Tin

học và Thống kê tài Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính chính

 • 2.5.  Đánh giá kết quà tạo động lực làm việc cho cán bộ, người lao dộng tại

Cục Tin học và Thống kê tãi chinh

CHƯƠNG 3 MỌT Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính SỠ GIẢI PHẤP NHẤM TẠO DỌNG Lực LÀM VIỆC

CHO NGƯỜI LAO DỌNG TẠI cục TIN HỌC VÀ THÕNG KÊ TÀI CHÍNH

 • 3.1.  Định hướng phát triển và quan diêm tạo động lực lao động tại Cục Tin

học và Thống kê tài chính

 • 3.1.2.   Định hướng trong công tác tạo động lực lâm việc tại Cục Tin học và

Thống kê tài chinh

 • 3.2.  Một số giài pháp cụ thê Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại

cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính

KÉT LƯẶN

DANH MỤC TÀI LIẸƯ THAM KHÃO

PHỊ LỤC

DANH MỤC C HỮ VIÉT TẤT

<<<123>>>

CBCNV

: Cán bộ công nhàn viên

CNTT

: Công Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài

Cục THTK

: Cục Tin học và Thống kê Tài chinh

ĐVT

: Đơn vị tinh

NLĐ

: Người lao động

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính
Luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động tại cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart