Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam

50.000

Category:

Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam

Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam

fff

Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam

fff

Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam

fff

Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam

fff

Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam

fff

Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DẤN

LẠI THỊ HƯỜNG

TẠO ĐỘNG Lực LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN BAN QUẢN LÝ DỤ ÁN ĐIỆN 1 – CHI -NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỤC VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIÉN

Hà Nội, năm 2020

Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi

nhánh tập đoàn điện lực việt nam BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

LẠI THỊ HƯỜNG

TẠO ĐỌNG LỤ C LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN B AN QUẢN LÝ Dự ÁN ĐIỆN 1 – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mà số: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIÉN

Người hướng dân khoa học: TS. LÊ HUỲNH MAI

Hà Nội, năm 2020

ìl


íf

LỜ1 C Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam AM DOAN

Tác giã dà dọc và hiểu về các hãnh vi vi phạm sự trung thực trong học thuật, l ác giã cam kết bang danh dự cá nhân rang nghiên cứu này do lác gia lự thục hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Tác giả

Lại Thị ĨTiròng

LỜI C ẤM ON

Trước tiên, tòi xin bây tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới TS. Lê Huỳnh Mai đã lận linh chi bao và lạo Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam mọi điều kiện đê lôi có thể hoàn thành luận văn một cách lốl nhất.

l ôi xin giri lời câm ơn lới lập ihê cân bộ. giiing vicn khoa Sau Đại học trường Dại học Kinh tế Quốc Dãn dã có những giúp dờ. dóng góp chân tinh trong suốt thời gian lôi iham gia học lập lại trường, đặc biệt là Irong giai đoạn làm luận Văn lối nghiệp.

Trong quá trinh thực hiện, do hạn chế về mặt lý luận, kinh nghiệm cùng Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam như thời gian nghiên cứu côn hạn chế. luận văn không thè tránh khôi nhưng sai sót. Tôi rất mong nhận dược những kiến dóng góp cúa các Thầy, Cô giáo và các bạn dẻ luận văn được hoàn thiện hon.

Trân trọng cám ơn!

Tác già

Lại Thi ĩĩưòng

MỤC LỤC

LỜI CAM DOAN

D ANH MỤC TỪ VIẾT TẤT

D ANH MỤC BÀNG

DANTT MỤC ĨĨÌNĨI VẼ

TÓM TẤT LUẶNVĂN

MỜ DẤU

Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam CHƯƠNG 1: KĨTUNG TÁ’ THUYẾT VẼ TẠO DỌNG Lực LÀM VTẸC CIIO NIĨÂNVTÊN

ỉ.ỉ.l. Khái niệm động /ực làm việc, tạo động /ực làm việc cho nhân viên

/. 1.2. Vai trò của tạo dộng lực làm việc

 • 1.2.1. ĩỉọc thuyết nhu cầu của Maslow Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên

ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam

Ị.2.3. ỉĩọc thuyết táng cường sự lích cực của ĨÌ.F Skinner:

ỉ. 2.4. Hục thuyết câng hàng cùa Stacy Adam

ì.3.2. Biện pháp tạo dộng lực làm việc cho nhàn viên: Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam

CHƯƠNG 2: Tĩĩực TRẠNG VẼ TẠO DỌNG Lực LÀM VĨẸC CHO NHÂN VTF.N BAN QUÀN LÝ Dự ÁN DTẸN 1 – Cĩĩĩ NHÁNH TẠP DOÀN DTFN Lực VTẸT NAM…………

………………………………………… 34

 • 2.1. Giói thiệu chung Ban Quán lý dự án Diện 1 – Chi nhánh Tập Đoàn diện

lực Việt Nam………………………………………………………………………………………………..34 Luận

văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt

nam

 • 2.2.  Thực trạng tạo dộng lực làm việc cho nhân viên Ban Quán lý dự án Diện

1 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 • 2.2.2.  Thực trạng các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên Ban Quân

lý dự án Điện ỉ – chi nhánh Tập Đoàn điện Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam lực Tiệt Nam

 • 2.2.2.  Thực trạng kết quá tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Ban Quân lý

dự àn Điện ỉ qua các tiêu chi đánh giá

 • 2.3.  Phân tích thực trạng các nhân tố tác dộng dến tạo dộng lực làm việc cho nhân viên Ban Quản lý dự án Diện 1 – Chi nhánh Tập Đoàn diện lực Việt

Nam

2.3……………………………………………………………………………………………………ỉ. Các

nhân rồ thuộc về ban thân người lao động

 • 2.3.2.  Các nhãn lò thuộc vê lô Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban

quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam chức, doanh nghiệp

CHƯƠNG 3: MỌT SỎ K1ÉN NGHỊ VẢ G1Ấ1 PHÁP TẠO ĐỘNG Lực LẤM VIỆC CHO NHÂN VIÊN BAN QUẢN LÝ Dự ÁN DIỆN 1 – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DIỆN Lực VIỆT NAM

 • 3.1.  Mục liêu phái Iriễn cùa Ban Quàn lý dự án Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân

viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam Diện 1

 • 3.3.1.  ỉỉoàn íhiện xác định nhu càu và phàn loại nhu can cúa CBCNV lại

EVNPMBỈ.

 • 3.3.2.  Đôi mới công tác đánh giá thực hiện công việc

 • 3.3.3.  Hoàn thiện công rác tiền lương gắn với kết quà thực hiện công việc… 75

 • 3.3.4.  Hoàn thiện công tác tạo dộng ì ực làm việc thông qua hệ Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam rhổng phúc

lợi hấp dần

KÉT LUẬN

TÀTLIẸI’THAM KHẢO

PHỊ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam
Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên ban quản lý dự án điện 1 chi nhánh tập đoàn điện lực việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart