Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Bình.pdf

51.000

Category:

Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Bình.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Bình.pdf

Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Bình.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Bình.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Bình.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Bình.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Bình.pdf

fff

Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Bình.pdf

fff

1

MỜ DẪU

 • 1. linh cấp thiếl cùa đề lài.

Trong môi trường cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường hiện nay muốn hội nhập các nước trong khu vực và Iren thế giới, các doanh nghiệp và đặc biệt các nhã quản lý phải biết phát huy các nguồn lực của minh. Một doanh nghiệp có lire có cóng nghệ hiện đại. có chai lượng dịch vụ tối nhưng ncu thiếu lực lượng lao dộng lãm việc hiệu quá thi doanh nghiệp dó khó có thế tồn tại làu dãi và dạt được nhùng thành công lớn trong môi trường đang cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Nhận thức dược tẩm quan trọng cùa yếu tố con người làm nên sự thành còng cua doanh nghiệp mà các nhà quàn irị đà Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Binh.pdf cỏ nhùng biện pháp nham tạo nen động lực lao dộng cho nguồn lao dộng cúa minh và dó lã mỗi quan tàm hiện nay cùa các tố chức trong và ngoài nước về vấn đề công tác quân trị nhân lực sao cho có hiệu quã. Từ nhùng yếu tố trên các nhà quán trị nhân lực phái tim cách tạo được dộng lực cho người lao động lãm việc sao cho có hiệu quả trong công việc. Vì vậy, các doanh nghiệp luôn đưa ra những cách thức và giãi Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Binh.pdf pháp nhàm tạo động lực cho người lao động mang tinh khuyến khích, động viên người lao động đê họ có thẻ mang lại hết khâ nang cua họ cống hiến cho doanh nghiệp, họ có lông nhiệt linh, hãng hái. tích cực. cỏ tinh thần trách nhiệm cao trong còng việc và diều quan trọng nửa là luôn trung thành V ới lô chức dó.

Như vậy, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển củtìg vôi nền kinh tế thị trường như lìiện nay. Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Binh.pdf dôi hoi nhã quan Irị nhân lực phai bicl cách khai thác và sư dụng họp lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp minh. Muốn khai thác vã sủ dụng nguồn nhân lực hợp lý và có hiệu qua thì cần ihoa màn các nhu cau về lựi ích về ậl chất, lợi ích tinh thẩn cho người lao dộng. ĩ Tay nói cách khác, cần phải cỏ biện pháp lạo động lực cho người lao dộng trong công việc. Nhảm kích thích về mại vật chai, tinh Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Binh.pdf thằn cho người lao dộng cỏ thể phát huy dược hết nội lực cúa bán thân minh irong lao dộng và dem lại lựi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.

Công ty TNHH MDF Hòa Binh là còng ty Sàn suất các sản phầm từ gồ như gồ MDF, gồ ván sợi ép. gồ ván nhân tạo. dãm gồ. ván ghép thanh….bời đặc thù công việc khá vất vã vả tốn nhiều sức lực vi vậy để đâm bào việc giữ chân người lao động ờ lại Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Blnh.pdf lãm việc thi công ty cẩn nhũng chính sách về tạo động lực cho người lao động một cách họp lý nhàm giữ chân người lao động. Hiện tại công ty cũng rất quan tâm tới việc tạo động lực cho người lao động và đang thực hiện một cách có hiệu quá. Tuy nhiên trong quá trinh thực hiện vẫn côn tồn tại một số vấn đề chưa làm thỏa màn nhu cầu cần thiết của người lao động tại công ty cần được khắc phục.

Đó là lý do Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Blnh.pdf học viên lựa chọn đề tài Tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH MDF (Medium Density Fiber) Hòa Bình lãm đề tài luận vãn tốt nghiệp

 • 2.     Tông quan tình hình nghiên cứu

  • 2.1. Nghiên cứu ngoài nước

Tạo động lực lao động tại doanh nghiệp là rất quan trọng, ảnh hưởng trực liếp tới hiệu quà sân xuất kinh doanh cũa doanh nghiệp. Vì vậy, đây là vấn dề thu hút được sự quan tâm nghiên cứu cùa rất nhiều các nhà khoa học Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Binh.pdf .

Trên thế giói, các học già nổi tiếng đà có một số nghiên cứu về dộng lực lao động được công bố:

Nghiên cứu cùa Wallace D.Boeve (2007): Boeve dã tiến hành nghiên cứu các yếu tố tạo động lực của các giáng viên khoa đào tạo trợ lý bác sỳ ờ các trường dại học Y tại Mỳ. Nghiên cứu cua ông dựa trên co sờ lý thuyết hệ thống học thuyết hai nhóm yếu tố của F.Herzberg và đê bố sung Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Blnh.pdf thêm cho học thuyết của Herzberg về các yếu tố bèn trong và bên ngoài thi ông còn sứ dụng thêm trong nghiên cứu cua mình chi số mô tã công việc (JDI) của Smith. Kendall (1969). Theo đó nhân tố làm thỏa màn công việc được chia thành hai nhóm: nhóm nhân tổ bên trong bao gồm bân chất cóng việc và cơ hội tháng tiến và nhóm nhàn tố bên ngoài bao gồm tiền lương, sự hồ trợ giám sát cua cấp trên và mối quan Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Binh.pdf hệ với đồng nghiệp.

Nghiên cứu của Abby M.Brooks (2007): M.Brooks đà tiến hãnh nghiên cứu băng cách phóng vấn thông qua báng câu hòi dối với 181 người đang làm việc loàn thời gian hoặc đà (ừng làm việc toàn thời gian irên khăp nước Mỳ. Kết quá nghiên cứu đà chi ra rằng việc kết hợp giừa hai nhân tố thiết lập mục tiêu và sự hài lõng trong công việc là cách lốt nhất đế dự đoán động lực lao động cúa Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Blnh.pdf nhân viên và nhân tố ảnh hưởng nhiều đến sự hãi lòng của nhân viên lã: đánh giá hiệu quá công việc, đảo tạo, cấp trên và đông góp cho tố chức.

 • 2.2. Nghiên cứu trong nước

 • – Đè lài Tạo động lực cho lao động quàn lý trong các doanh nghiệp Nhà nước ớ Hà Nội đến nám 2020 của Vũ Thị Uỵên(2008). Đe tãi đà nêu tổng quan lý luận về tạo động lực lao động. Từ việc phân tích, đánh giá thực trạng Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Binh.pdf tạo động lực cho người lao động quân lý trong các doanh nghiệp Nhà nước ở Hà Nội. tác giã đà chì ra mặt tích cực và mặt hạn chế cua các doanh nghiệp đế lừ đó đưa ra nhữ ng giãi pháp nhằm hoàn thiện tạo động lực lao động trong các doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội.

 • – Đe tài Hoàn thiện công rác tạo dộng lực ớ Nhà nun- TNHH cửa sổ nhựa Châu Âu (Euro Window) cua Đồ Thị Thu(2008). Tác giã dã Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Binh.pdf đưa ra cơ sớ lý luận về công tác lạo động lực lao động trong doanh nghiệp một cách khá đầy đủ. Tuy nhiên dề lài chưa đi sâu phân tích các chinh sách đang thực hiện lại Nhà máy, chưa làm rò ành hường cùa các chinh sách, chế độ đó đến công tác tạo động lực lao động lại Nhà máy. Các giái pháp dề lạo động lực lao động mã tác giã dề xuất chú yếu còn mang tinh khái quát.

 • – Đê tải.’ Hoàn Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Binh.pdf thiện công tác tạo dộng lực lao dộng tại Tòng Nhà máy xì măng Việt Nam cùa Mai Quốc Bão- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân(2009). Tác già Mai Quốc Báo đà sư dụng các phương pháp định lượng vã định tinh đề phàn tích, đánh giá thực trạng tạo động lực tại Tòng Nhà máy xi mãng Việt Nam. Từ đó. lác giá đề xuất những giâi pháp hoàn thiện công tác tạo động lực lại dơn vị: giãi pháp về xác định nhu cẩu Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Binh.pdf của nhân viên, hoàn thiện báng tính lương cho các vị tri việc lảm trong Nhà máy, thông qua bố tri, sứ dụng hợp lý lao động, cài thiện điều kiện lãm việc đế tạo động lực lao động.

-Đồ lài Hoàn thiện tạo động lực cho càn bộ quàn lý cho các doanh nghiệp nhà nước ờ Việt Nam cùa ĩ.ê Tiling Thảnh (2015). Tác giá dà đánh giá công tác tạo động lực cán bộ cho các ĐN nhà nước ờ Việt Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Blnh.pdf Nam trong giai đoạn đôi mới. Luận án di sâu vào phàn tích, đánh giá các mô hình tạo dộng lực ccãn bộ quán lý DN hiện nay và đe xuấl giai pháp hoàn ihiện các mó hình này.

ĩ Tẩu hết các nhà nghiên cứu dều nhận thấy dược tẩm quan trọng cúa việc tạo động lực làm việc cho người lao động trong công lác quan Irị nhân lực bởi vậy việc nghiên cứu vả áp dụng những lý thuyết về tạo dộng lực vào thục tiền trong sán Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Blnh.pdf xuất, kinh doanh và các hoại động cua lô chức đà được nhiều lác gia quan lâm.

 • 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

  • 3.1. Mục đích nghiên cứu

Từ phân tích thực trạng tạo dộng lực lao dộng tại công ty trách nhiệm hữu hạn MDF Hỏa Bình đế đề xuất các giãi pháp hoàn thiện lạo động lực lao động lại công ty trách nhiệm hữu hạn MDF Hòa Binh

 • 3.2. Miiệm vụ nghiên cứu

 • – Hệ thống hóa cơ sờ lý luận về tạo động lực lao động Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Binh.pdf trong doanh nghiệp

– Phân tích thực trạng về hoạt động tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hừu hạn MDF Hòa Bình. Chi ra những lồ lại và nguyên nhân dẫn lới những tồn tại dó.

 • – Đe xuấl các giai pháp hoàn thiện lạo động lực lao động lại công ly irách nhiệm hữu hạn MDF Hòa Bình.

 • 4. Đối tượng vã phạm vi nghiên cứu

 • – Dối tượng nghiên cứu: Tạo dộng lực lao dộng cho người lao dộng tại công ly irách nhiệm hừu Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Binh.pdf hạn MDF Hòa Bình

 • – Phạm vi nghiên cửu:

không gian: irong công ly trách nhiệm hừu hạn MDF Hòa Bình

 • –  Thời gian: Giai doạn 2016-2018

 • 5. Phương pháp nghiên cứu

 • –  Phương pháp thu thập thòng tin

+ thòng tin thứ cấp: các tài liệu, báo cáo của vộ phận nhân sự của các phòng ban. các tạp chi. báo. internet, các kết quá nghiên cứu đà được công bố từ đó thống kê và phân tích các số liệu Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Blnh.pdf phục Ị1 cho việc phân tích, đánh giá và một số đề xuất

+ thòng tin sơ cấp: Điều tra

•Phương pháp điều tra: sứ dụng bàng hòi

•Đối tượng điều tra: Người lao động tại cóng ty trách nhiệm hữu hạn MDF Hòa Bình

•Nội dung bâng hỏi: Mức độ thỏa màn nhu cầu và các vấn đề liên quan đến tạo động lực lao dộng

•Địa diêm kháo sát: Tại công ty trách nhiệm hừu hạn MDF Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Bình.pdf Hòa

Binh

•Số lượng kháo sát: 100 phiếu được phát ra

-Phương pháp nghiên cứu:

Xử lý số liệu điều tra bằng phẩn mềm Excel. Sử dụng phương pháp phân tích hệ thống, so sánh, tỏng hợp và phân tích tài liệu, số liệu sử dụng cho nghiên cứu và phàn tích thực trạng tạo dộng lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn MDF Hòa Binh.Đê làm rò nội dung cơ bân cùa đề tãi và đâm bão tinh Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Binh.pdf khoa học. logic giửa các vấn đề dược đưa ra.

ó.Kết cấu cùa luận văn

Ngoài phần mờ đầu. danh mục từ viết út. danh mục tài liệu tham khao, danh mục bàng biếu, mục lục. kết luận, luận văn gồm 3 chương:

(‘hương 1: Cơ sớ lỷ luận về tạo động lực lao dộng trong doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng tạo động lực lao động tại cóng ty trách nhiệm hữu hạn MDF Hòa Binh Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Binh.pdf .

Chương 3: Giãi pháp hoàn thiện tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn MDF Hòa Bình.

CHƯƠNG 1 : Cơ SÔ LÝ LUẬN VẺ TẠO ĐỌNG Lực LAO ĐỌNG TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Một số khái niệm

 • 1.1.1. Như cầu

Nhu cầu là một hiện tuợng (âm lý cua con người, là đòi hói, mong muốn, nguyện vọng của con người về vật chất và tinh thẩn đề tồn tại và phát triển [8. lr.88 Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Blnh.pdf ].

Nhu cầu gắn liền với với sự tồn tại và phát triển của con người cùng như cộng đồng và tập (hề xà hội. Hệ thống nhu cầu cúa con người rất phức tạp, song cơ bân nó được chia thành 3 nhóm chinh là: nhu cầu vật chắt, nhu cẩu tinh thằn và nhu cầu xà hội.

Nhu cầu cúa con người luôn luôn biến đòi. Với mồi người cụ thê khác nhau trong xã hội. việc thực hiện các nhu cầu cũng Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Binh.pdf rất khác nhau tùy theo (ừng quan điềm cũa từng cá nhân. Nhu cầu chưa được thỏa màn tạo ra tâm lý căn g thang, khiến con người phái lìm cách để đáp úng. Người lao động cũng như vậy, họ bị thúc đầy bơi trạng thái mong muốn. Đê có thế thỏa màn được những mong muốn nãy, mong muốn càng lớn thi nỗ lực càng cao và ngược lại.

 • 1.1.2. Dộng cơ

Động cơ là những nỗ lực cá bên trong lần bên ngoài cua Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Binh.pdf một con người, có tác đụng khơi dậy lòng nhiệt tình và sự kiên tri theo đuối một cách thức hãnh động đã xác định nhăm đạt được các mục tiêu cúa tố chức và (hoa màn các nhu cầu cá nhân theo mức độ mong muốn

Là sự phán ánh thế giới khách quan vào con người, nó thúc đẩy con người hoạt động theo một tiêu chuẩn nhất định nhằm thoã màn các nhu cầu. tinh căm cùa con người. Động cơ rất trừu tượng và khó Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Bình.pdf xác định vi:

Mội ỉà: Nó thường được che dấu động cơ thực vì nhiều lý do khác nhau, do yếu tổ tâm lý. do quan điểm xà hội.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Bình.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Bình.pdf
Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Mdf (Medium Density Fiber) Hòa Bình.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart