Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf

50.000

Category:

Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf

Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf

fff

Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf

fff

Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf

fff

Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf

fff

Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf

fff

Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf

fff

LÒI CAM DOAN

l ôi đà đọc vã hiêu vê các hành vi VI phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bang danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này Lã do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu câu vê sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày thảng năm 2016

XÁC NHẬN CÌ’A

IIọc viên

GIÁO MÊN HƯỚNG DÃN

Truông Thị Thúy

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC BÁNG BIÊU, HÌNH, sơ DÒ

LỜI CAM ĐOAN

MỤC Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC BÀNG BIẾU, HÌNH, so DỒ

DANH MỤC BANG

DANH MỤC HÌNH VÀ so DÒ

MÒ DẪU

  • 4. Đối tượng, khách the và Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực

Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf phạm vi nghiên cứu

Cơ SỞ LÝ LUẬN CỦA TẠO VIỆC LÀM CHO LAO DỘNG KHU vực Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận

Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf PHI

CHÍNH THỨC

  • 1.3

dung Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf cùa tạo việc làm cho lao dộng khu vực phi chính thức

  • 1.4 …………………………………………………………………………………………………………….

Các yếu tố ánh hường dến tạo việc làm cho lao dộng phi chinh thức25 PIIÂN TÍCH Tllực TRẠNG TẠO VIẸC LÀM CHO LAO ĐỌNG KIIU vực PHI CHÍNH THÚC TRÊN DỊA BÀN CÁC QUẬN NỘI THÀNH HÀ NỘ1….33

  • 2.1.3.  Xu hướng Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên

Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf biển dộng dân số

  • 2.2.  Phàn tích thực trạng tạo việc Làm cho lao dộng khu vực phi chính thức trên dịa

bàn các quận nội thành Hà Nội

  • 2.2.2.  Thực trạng lạo việc làm cho lao động phi chính thúc Iren địa bàn các

quận nội thành Hà Nội

  • 2.2.3.  1 hực trạng vê sự bicn đôi việc lãm. dịch chuyên việc làm và thu nhập cũa Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf

lao dộng phi chinh thức trên dịa bân các quận nội thành Ilà Nội

  • 2.3.  Phân tích các yếu tố anh hương đến tạo việc làm cho lao dộng khu vực phi

chính thức Iren địa bàn các quận nội thành Hà Nội

  • 2.3.3.  Nhóm các yêu lô thuộc vê môi trường Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao

Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf bên

ngoài

2.4. Nhận xét chung về thực trạng tạo việc làm cho lao động khu vực phi chinh thức tại các quận nội thành Hà Nội

GIAI PHẤP tHúC đấy tạo việc làm cho lao đọng khu vực PHI chính thức trên địa bàn các quận nội thành hà nội đến năm

2020

3.1…………………………………………………………………………………………………………

Định hướng phái triển của thành phố Hà Nội đen năm 2020

3.2.1

với chính quyên Trung l Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf mg và thành phò Hà Nội . 84

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ lục

PHỤ lục

<<<123>>>

GDP

Tổng sàn phẩm quốc nội

11.o

Tô chức lao động quòc tỏ

KT-XII

Kinh tế – xã Luận Văn

. .. .                     T „

NLĐ

PCI

Người lao động Phi chính thức

CN-XI)

(‘ồng nghiệp Xây dụng

TB

Trung binli

II)

TP

l.ao động Thành phố

KI

Kinh tế

PVS

Phong vấn sâu

DTDT

Dồi lượng điều ira

TIICS

Tiling học cơ sờ

THPT

Trung học phô thông

ĐT

Đào tạo

TTDC

LV

SXKD

Luận Văn Tạo Việc Làm

Cho Lao Động Khu Vực Phi

Làm việc

Sán xuất l.-.ì- doanh

sx

Sản xuất

TCN

Thủ còng nghiệp

TW

Tiling Ương

DANH MỤC BANG

Báng 01: Phân hố mầu định lượng………………………………………………………………………….10

Băng 2.1: rốc độ lăng trường GDP và nhóm ngành của Hà Nội, giai đoạn 2011- 201?…………

………………………………………… 37

Bâng 2.2: Mật độ dân số Hà Nội Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính

Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf và 3 quận dược khão sát,

2011-2015

Bâng 2.3: Các kết quá về lao dộng việc lâm cùa Ilà Nội, 2013-2015

Báng 2.4: Tỳ lệ thất nghiệp thành thị cua Ilà Nội và cá nước, 2013-2015

Báng 2.5: số lao dộng trong các co sờ sàn xuất kinh doanh phi chính thức

Bâng 2.6: Việc làm hiện tại của các đối tượng Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf điều tra

(1)11)1)

Bâng 2.7: Phân bô 1)11)1 theo nhóm tuôi và giới linh của các lĩnh vực

Bâng 2.8: Phân bô I)TI) I theo linh Irạng hôn nhân cúa các lình vực

Bâng 2.9: Phân bô 1)11)1 theo lành độ học Víìn cùa các lình vực

Báng 2.10: Phân bồ I) I Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf 1)1 theo trình độ chuyên mòn kỹ ihuậl cứa các lình Vực ….50 Báng 2.11: Phân bó I) I 1)1 ihco cách ihức lim việc làm của các

lĩnh Vực

Báng 2.12: Nhùng khó khàn Irong quá Irình xin việc cứa các I) I l)T

Bâng 2.13: Dánh giá cùa chú sù dụng lao động VC việc tuyên dụng lao động

Bâng 2.14: Phân bô Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf I) 11)1 theo số ngày làm việc cứa

các lình vực

Bâng 2.15: Phân bô I) 11)1 ihco hình thức vã then gian làm việc cùa các lĩnh vực .56 Bang 2.16: Đánh giá cua ĐTĐT về sự hài lõng với việc lâm hiện tại

Bang 2.17: Lý do hài lòng và không hãi lòng với công việc hiện tại cua các ĐTĐT….58 Bang

2.18: Đánh giá cua Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf chu sư dụng lao dộng về sự hài lõng với chất lượng nhân viên

Bâng 2.19: Lý do hài lòng và không hài lòng của chù sữ dụng lao động vê châl lượng nhân viên

Bảng 2.20: Thu nhập bình quân cùa các ĐTĐT qua các năm

Bang 2.21: Thu nhập binh quân cùa các ĐTĐT qua các năm cua từng lình vực

Bảng 2.22: Phân bố ĐTĐT theo tinh trạng Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf ồn định việc

Lãm cua các lĩnh                                                    vực

Bâng 2.23: Lý do lựa chọn một công việc khác của các ĐTĐT (N-49)

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf
Luận Văn Tạo Việc Làm Cho Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Trên Địa Bàn Các Quận Nội Thành Hà Nội Đến Năm 2020.Pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart