Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam

Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam

fff

Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam

fff

Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam

fff

Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam

fff

Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam

fff

NHẠN XÉT CỦA GIÁO MÊN HƯỚNG DÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÂN THƠ KHÓ A LUẬT Bộ MÔN HÀNH CHÍNH

cgQĩo


H ẠN VÃN TÓT NGHIỆP cừ NHÂN LƯẶT KHÓA 33(2007-2011)

Đề tài:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỎI VỚI LUẬT sư

VẢ NGHÊ Ll ẠT Sư Ờ MỆT NAM

Giàng viên hướng dân: Th.s Võ Duy Nam Bộ môn hành chính Sinh viên thực hiện:

Trần Vũ Nguyên

MSSV: 5075050

Lóp luật thưoiìg mại 1

Cân Thơ, tháng 04’2011

MỤC LỤC

LÕI MÔ DẤU

 • 1.  1Ũ1Ỉ1 Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt

nam cáp lliiêl cùa đề lãi

CHƯƠNG 1

NHƯNG VÁN DẺ LÝ LUẬN CHƯNG VÈ LUẬT sư VÀ

NGHÊ LUẬT Sư

 • 1.2.  Vai trô, đặc (tiêm và Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề

luật sư ở việt nam linh chat cùa nghê hiậl sư

 • 1.2.1.1.  Vai trô cũa luặl sir (rong việc bao vệ quyền cùa bị can. bị cáo và

các đương sự trước Toã

 • 1.2.1.2.  Vai trò của luật sư trong hoạt động lư van pháp luặl góp phân bao

vệ quyền, lợi ích cùa cá nhân, rổ chức

I -s I 0                   .-À            1..Ẳ*                     ..;ÌA                                                     ..UÃ

Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam 22 CHƯƠNG II

NHƯNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT V È QƯẲN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÓI VỚI LI ẠT Sư VÀ NGHÊ LUẬT sư – THựC TRẠNG VÀ GI AI PHẤP HOÀN THIỆN

 • 2.1.  Thâm quyển quàn lý Nhà nước và điều kiện, tiêu chuân hành nghề đối

vói luật sư ờ Việt Nam

 • 2.1.2.1

u chuẩn trớ Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam thành luật sư

 • 2.2.  Pháp luật về những nội dung Ctf ban Nhà nước quan lý về nghề luật sư

ờ Việt Nam.

 • 2.2.1. Quàn lý Nhà nước dơi vói nghề luật sư Việt Nam thông qua việc

2.2.5. Phối họp han hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư và kiêm tra

kết quà tập sự hành Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam 50

2.2.51. Gia nhập Đoàn luật sư

 • 2.2.5.2 ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………… Tậ p sự hành nghề luật sư

 • 2.2.   Ó.2. Cấp. giấy đãng ký hoạt động, giẫy đãng ký hãnh nghề luật sư…. 58

2.2.7. Quy định về kiêm tra, thanh tra về tô chức luật sư và hành nghề luật sư: xứ lý kỳ luật, Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam xư lý vi phạm giãi quyết khiếu nại về luật sư

60

2.2.7.1

ẻm ưa. thanh ưa tó chức luật sư và hành nghề luật sư

73

 • 2.3.1.  Tinh hình rỗ chức và hoạt Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật

sư và nghề luật sư ở việt nam động hành nghề cùa luật sư……………………………………………73

 • 2.3.2.  Những thành tim đạt được trong còng tãc quàn lý đổi với nghề luật sir

ở Việt Nam………………………………………………………………………………………………..75

 • 2.3.3.    Những hạn chế còn ton tại trong cóng tác quân lý Nhã nước đối VỚI Luận văn tất nghiệp Quàn lý Nhà nước đổi vói luật sư và nghề luật sư Việt Nam

LỜI MỜ ĐÀU

 • 1. Tinh cấp thiết cùa để tài

Từ thực tể khách quan cùa một quốc gia đang không ngừng phát triền, cùa một đất Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam nước luôn hướng đến nền dân chu vừng mạnh và cùa một dàn tộc ngày ngày vươn minh ra với bè bạn năm châu, thi sir mệnh bão vệ còng lý. dam bào cóng bảng xà hội được đề cao là tat yen và chính đáng. Không có giai đoạn não trong lịch sử phát triền của đảt nước tnrớc đây, vị thế và vai trỏ của nghe luật sư lại được COI trọng như hiện nay. Có thẻ nói, đây là thời điềm mã xà hội Việt Nam Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam đã dan nhìn nhận sãt gan hon đối VỚI vai trò của nghề luật sư theo đúng chồ đứng mà nghề này xứng đáng có dược. Người dân ngày càng tim dến luật sư như một nhu cầu thiết thân, số lượng luật sư. tố chức hành nghề luật sư ngày một phát triền, nền tư pháp nước nhà đá tạo diều kiện nhiều hơn dè luật sư thê hiện tầm quan trọng cùa mình.

Nghề luật sư với một vị thế và tầm quan trọng như thế thi Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam quàn lý Nhà nước đoi với nghề luật sư lã một điều rat can thiết và không kém phân quan trọng trong việc định hướng vã phát triền bền vững nghề luật sư ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập như hiện nay. Đây chính lã lý do mã người viết chọn đề tâi “ Quăn lý Nhà nước đối VỚI luật sư và nghe luật sư ớ Việt Nam” làm luận vãn tỗt nghiệp cử nhân luật.

 • 2. Lịch sừ nghiên cứu để tài

Chủ đe về “ luật Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam sư” vã “ nghề luật sư” đã được nghiên cứu rat nhiều bôi các nhà nghiên cứu luật học nói chung và cùng như của sinh viên nói riêng, như lã tác phàm “Van đề hoãn thiện pháp luật về luật sư ớ Việt Nam” của Tiến sì Phan Trung Hoài được nhà xuất băn Chinh trị Quốc gia. Hà NỘI. xuất băn năm 2009. NỘI diuig cùa tác phẩm này xoay quanh vấn đề vai trò cùa pháp luật dối với nghề luật sư. những Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam hạn chế và tồn tại trong pháp luật thực định về nghề luật sư dồng thời cũng nêu lèn phương hướng hoàn thiên pháp luật về nghề luật sư…. Bèn cạnh dó cũng có một số tác phàm nghiên cứu cùa sinh viên như là Luận văn cư nhân luật "Luật sư và hãnh nghe luật sư ở Việt Nam" của sinh viên Nguyền Ngọc Huệ lóp luật hành chinh khóa 32 của trường Đ«ại học càn Thơ. NỘI diuig của luận văn này bân về điều kiện, Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam tiêu chuẩn đẽ hành nghe luật sư và những van đề pháp lý cơ băn về hành nghe luật GVHD: Th.s Vỗ Duy Nam        1 SVTH: Trần Vữ Nguyên

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn thành phốthái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam
Luận văn tất nghiệp quản lý nhà nước đối vói luật sư và nghề luật sư ở việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart