(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan đày lã còng trinh nghiên cứu cùa riêng tòi. Các thòng tin. tài liệu trích dần trong luận vãn dà dược ghi rò nguồn gốc. Kết quà nêu trong luận vãn là trung thực và chưa dược ai công bố trong bất kỳ còng trinh não trước dày.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Văn Đãng Tuấn

LỜI CẢM ƠN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi Trong quá trinh nghiên cứu vả làm luận vãn thạc sĩ Tác gia dà nhận dược sự giúp dờ nhiệt tinh, sự dộng viên sâu sắc cùa nhiều cá nhân, cơ quan và nhà trưởng. Xin chân thành cảm ơn các cá nhân, cơ quan và Nhà trường đà tạơ điều kiện chơ tác giá hoàn thành luận vãn nãy.

Trước hết xin bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất dến Thầy giáo hướng dẫn khoa học Phó giáo sư, l ien sĩ Nguyen Quang Cường, (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi người đà giúp đờ và trực liếp hướng dần lác già trong quá trinh nghiên cứu và hoàn thành luận vãn nãy.

Xin chân thành cam ơn Ban giám hiệu trưởng Đại học Thuy lợi. Phòng Đào tạo dại học và Sau đại học, Ban chú nhiệm Khoa Kinh tê và Quân lý cùng các thầy cô giáo trong Khoa, Lănli dạo và các dồng nghiệp trong cơ quan dã dộng viên, tạo mọi diều kiện giúp đờ lác già về mọi mặt trong quá trình nghiên cứu và (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi hoàn thành luận vàn lốt nghiệp.

Do nhùng hạn chế về kiến thức, thời gian, kinh nghiệm và tài liệu tham khao nên luận văn thiêu xót là điêu không thê tránh khôi. Vì vậy, lác giã rầl mong nhận được sự góp ý. chi bao cùa các thầy cô giáo và dồng nghiệp. Đó chinh lã sự giúp dờ quý báu giúp tác giâ hoàn thiện hơn còng trình nghiên cứu cùa mình.

Em XUI chân thành cam ơn!

Vinh Phúc, (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi ngây 18 tháng 08 năm 2016

.Người viết luận văn

Vãn Đãng Tuấn

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BANG BIÉU

DANH MỤC CÁC CHỪ VIẾT TÁT

PHẦN MỜ ĐẦU

CHƯƠNG 1 TÓNG QUAN VẺ Dự ÁN DẢU Tư VÀ QUẢN LÝ Dự ÁN DÂU

Tư ……………………,,.„.?………………………………………………………….

 • 1.1.1  T inh hình dầu tư (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công T ác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây

Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi xây dựng trong nước

 • 1.3   Một (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi số kinh nghiệm trong quân lý dự án cùa các nước

KÉT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2 Cơ SỠ LÝ LUẬN TRONG QUÁN LÝ (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi XÂY DựNG, DÂU ru’ XÂY

DỤNG CÕNG TRĨNH

 • 2.3.2  Các mô hình lổ (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây

Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi chức dự án

2 .4.2 Nhôm các nhân tố xuất phát từ bèn trong………………………………………………………..54

 • 2.5    Đặc thú cua loại hình công trinh ttạm bơm………………………………………………………56

  • 2.5.1  Gồm tô hợp các công trinh thủy còng và trang thiếtbị (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi cơ điện

56

KÈT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3 GIAI PHÁP HOÀN THIỆN CÒNG TÁC QUẢN LÝ Dự ÁN ĐÀƯ TƯ

XÂY DỰNG CHO Dự ẤN XÂY DỰNG trạm bơm tiêu xà sơn lôi

 • 3.1   Giói (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi thiệu chung vê công ty. dự án

 • 3.2.4  Còng (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi tác quàn lý chi phi

 • 3.3.5  Hoãn thiện còng tác (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư

Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi kiêm soát chất lượng còng trinh

 • 3.4 Để xuất một số nội dung hoãn thiện còng tác QLDA cho còng trinh Trạm bom

tiêu xà Son Lòi

KẼT LUẬN CHƯƠNG 3

TÀI LIẸU THAM KHAO

DANH MỤC HÌNH VÊ

Hình 1.1 Tống vốn đầu tư (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi toàn xà hội giai đoạn 2006-2015 …………..3

Hình 1.2   Cơ cấu tổng vốn đầu tư phát triền theo khu vực kinh tế (%)

Ilình 1.3   Vốn dầu tư thực hiện cùa khu vực nhà nước phân theo nguồn vốn

Hình 2.1   (‘ác lình vực quàn lý dự án

Ilinh 2.2   Quy trinh quan lý dấu thầu

Hình 2.3 Hình thức (‘hủ đâu (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi tư trực ticp quánlý        dự        án

45

Hình 2.4   Hình thức chia khỏa trao tay

Hĩnh 2.5   Hình thức (‘hũ nhiệm đicu hành dự án

Ilinh 2.6 Mô hình QLDA theo chức năng

Hình 2.7  Mô hình tổ chúc chuyên trách QI.DA

Ilinh 2.8   Mò hình tố chức dạng ma trận

Hình 3.1  Hình ánh (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây

Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi công ly Thủy lợi l am Dào

Ilinli 3.2   Sơ dồ tô chức bộ máy công ty TNIIII MTV Thủy lợi Tam Đao

Hình 3.3   Mô hình Ban QI.DA lại (‘ông ly Thủy lợi l am Dào

Hình 3.4   Quy trinh dấu thầu tại công ty Thuy lợi Tam Đao

Hình 3.5   Quy trình quân lý và thanh toán cùa cồng ly

Hình 3 (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi .6 Mô hình cua BQLDA dể xuất

Hình 3.7  Mô hình cũa phòng QI.N&CT

Hĩnh 3.8  Mô hình cua phòng KII-KT

Hình 3.9   Quy trinh lựa chọn nhà thâu

IIinh 3.10 Chu trinh quan lý tiến dộ thi công

DANH MỤC BÁNG BIẺl

Đảng 1.1 ICOR cùa một số nước trong khu vực

Báng 3. (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi 1 Một số công trinh của công tỵ trong thời gian qua

Băng 3.2 Thực trạng tiến độ một sổ còng trinh tại còng ty

Bâng 3.3  Mẩu báo cáo tiến độ thi còng

Bâng 3.4  Đo lường tiến độ thõng qua chi số SPĨ

Being 3.5 Chi so hiệu quả thực hiện chi phi CPĨ

Bâng 3.6 Đo lường chi so SPĨ cho dự án Trạm (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi bơm tiêuSơn ĩ.òi [ 12J

98

Bâng 3.7 Biêu báo cáo tiên dộ hạng mục San nên Ikè dá [ 12J…………………………………..99

VI1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi
(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo, Đề Xuất Cho Dự Án Xây Dựng Trạm Bơm Tiêu Xã Sơn Lôi
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart