(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang

fff

LỜI CẤM ƠN

Trong quá trinh học tập và lãm luận vãn tốt nghiệp cao học. học viên đà được sự giúp dở của các thầy cô giáo trường Đại Học Thủy Lợi, đặc biệt là thầy giáo PGS.TS Nguyền Xuân Phú người đà tận tinh hướng dần luận vãn tốt nghiệp cho tác giâ. rác giã cùng xin chân thành cám on tốn ban lành đạo Ban quán lý dự án vùng căn cứ cách mạng tinh Tuyên Quang, dội ngù cán bộ Ban quan lý dự (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang án vũng cân cứ cách mạng đà giúp đờ lác giã trong quá trinh làm luận văn. Den nay. lác giá đà hoàn thành luận vân với đề lài: “Hoàn thiện công tác quán lý dự án trong giai doạn xây dựng tụi Ban quàn lý dự ủn vùng cân cứ cách mạng tinh Tuyên Quang", Chuyên ngành Quân lý xây dựng.

rác giá bày ló lòng biêl om sâu sac lới thây giáo PGS. I S Nguyen Xuân Phú dà hướng dần. chi bao tận (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang tình và cung cấp nhùng kiến thức khoa học cần thiết Irong quá trình làm luận vàn. xin chân thành câm um lới các thây cô giáo thuộc bộ môn Còng nghệ và quan lý xây dựng – Khoa còng trinh cùng các thầy cô giáo thuộc các bộ mòn khoa kinh lê và quán lý. phòng đào lạo đại học và sau đại học trường dại học Thúy Lợi dã tạo mọi diều kiện thuận lợi giúp học viên hoàn thành luận vãn lốt nghiệp.

Do trình dộ. kinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang nghiệm cũng như thời gian nghiên cửu còn hạn chế nên luận vân không tránh khói thiêu sót, lác giá rầl mong nhận được các ý kiên đóng góp cùa quỹ dộc gia.

Xin trân trọng câm om!

Tuyên Quang tháng 5 năm 2015

Tác giả luận vấn

Đào Văn Ngân


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đề tài luận văn nãy là sân phàm nghiên cứu của riềng cá nhân tôi. Các số liệu và kết qua trong luận văn lã hoán toàn (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang dũng VỚI thục tế và chưa được công bồ trong bâl cứ công trinh nào trước đây. Tàt cá các trích dan đà dược ghi rò nguồn gốc.

Tuyên Quang, tháng 5 năm 2015

l ác giả luận vãn

Bào Văn Ngân

MỤC LỤC

MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: TÒNG QUAN VÈ QUẢN LÝ Dự ÁN

KÉT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: co SÒ LÝ LUẬN, mực TIỀN CÙA QUẢN LÝ DỤ ÁN (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang TRONG GIAI DƠẠN XÂY DựNG VẢ HẸ THỎNG VĂN BÃN QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH …32

♦ ♦

  • 2.2. Tinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang hình quản lý dự án trong giai đoạn xây dựng còng trình trên địa bàn tinh Tuyên Quang

37

2.2.1

công tác thi công xây lap:

  • 2.4.1. Phân lích bất cập (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh

Tuyên Quang 47

KÉT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: PHẤN TÍCH , DẢNH GIÁ THựC TILING VÀ GIAI PHẤP HOÀN THIÊN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DƯ ÁN TRONG GIAI DOẠN XÂY DựNG TẠI BAN QUÁN LÝ Dự ẤN VÙNG CÃN cứ CẤC H MẠNG TÍNH TUYÊN QUANG ……………………………………………………………………………………………………………57

  • 3.1.  Giới thiệu về Ban quân lỷ dự án vùng căn cử cách mạng tinh luyẻn

Quang

  • 3.1.1.  Sự hình thảnh và phát triển của Ban quán lý dự án ‘vùng căn cử cách

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang mạng

linh Tuyền Quang

án 61

  • 3.3.   Phân tích, dánh giá công (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang tác quán lý dự án trong giai đoạn xây dựng tại

Ban quan lý dự án vùng cấn cứ cách mạng linh Tuyên Quang

  • 3.4.  Giải pháp hoàn thiện công tâc quàn lý dự án trong giai đoạn xây dựng tại

Ban quàn lý dự án vùng căn cứ cách mạng tinh Tuyên Quang

3.4

. Mục tiêu cua Ban QLDA vùng căn cử cách mạng trong còng tác (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang QLDA:

  • 3.4.3.  (‘ác giải pháp hoàn thiện công tác quàn lý tiến độ thi công xây dựng

công trình:

  • 3.4.5.  Các giãi pháp hoàn thiện công tác quan lý chất lượng thi công xây

dựng:

KÉT LUẬN CHƯƠNG 3

KỀ I LUẬN VÀ KIỀN NGHỊ (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang 88

TÀI LIỆU THAM KHẢO

93


DANH MỤC TỪ MÉT TÁ I

<<<123>>>

Ban QLDA:

Ban quản lý dự án

CLCT:

(’hắt lượng công trinh

QLDA:

Quán lý dự án

(‘Di:

(‘hú dầu tư

GPMB:

Giãi phóng mặt bang

TKKT:

Thiết kế kỳ thuật

DTXD (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án

Dầu lư xây dựng Tư van giám sát

QLCL;

QPPL:

Quan lý chất lượng

Quỵ phạm Pháp 1 .uật

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang
(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Vùng Căn Cứ Cách Mạng Tỉnh Tuyên Quang
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart