(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu

fff

LỜI C AM ĐOAN

TÔI xin cam đoan đây Là công trình nghiên cứu độc Lap cúa bán thân, với sự giúp đờ cùa giáo viên hướng đản. Nhùng thông tin. dừ liệu, số liệu đưa ra trong luận vãn được trích dẫn rõ ràng, đầy đũ về nguồn gốc. Các số liệu thu thập và tòng hợp của các nhân đám báo tính khách quan, trung thực.Việc tham khâo các (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu nguồn tài liêu được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham kháo đúng quy định.

Tác già luận văn

Ho«àng Văn Tuấn

LỞI ( AM ON

Luận vãn thạc sì chuyên ngành Quan lý kinh tế VỚI dề tài "Hoàn thiện công tác Quàn lý nguồn nhún lực tại công Ọ’ T.XHH MTV quàn lý và kinh (loanh (lịch vụ Sl)l ” là kèl quà của quá trình cò gang không ngừng của bàn thân và được sự (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu giúp dờ. dộng viên khích lệ cua các thầy cỏ. bạn bè dồng nghiệp và người thân. Qua trang vicl này, tôi xin gứi lời câm om l(’n nhùng người đà giứp đờ lói trong thời gian học tập nghiên cứu vừa qua.

Với lòng kính trọng và biết ơn. tôi xin dược bây tỏ lời cám ơn tới TS. Lê Vãn (‘hình, người đà khuyến khích, chi dần lận tình cho tôi trong suốt thòi gian thực hiện luận văn này (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu .

Xin chân thành cám ơn Ban lẵnh dạơ trường Đại học Thủy Lợi: Khoa Kinh tế và Quàn lý; Phòng Đạo đạo đại học và sau đại học đà tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt dề tâi của mình.

Cuối củng tòi xin căm ơn Ban Lãnh dạo. các Phòng. Ban tại Còng ty TNHH MTV quan lý và kinh doanh dịch vụ SDƯ đà nhiệt tinh giúp đờ. tạo điều kiện giúp tôi hoàn thiên luận vãn.

l ác già luận (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ

Sdu văn

Hoàng Văn luân

.MỤC LỤC

DANH MỰC HÌNH

DANH MỤC BÁNG BIÊU

MỚ ĐÀU

CHƯƠNG 1 Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN VÉ QUẢN LÝ NGUỐN NHÀN

Lực

  • 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản

Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu lực và phân tích công việc

  • 1.3.1 …………………………………………………………………………………………

Nhân tố thuộc môi trường bên trong

1 4 Một số chi tiêu đánh giá hiệu quá còng tác quan lý nguồn nhân lực26 (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu

  • 1.5 Kinh nghiệm về quân lý nguồn nhân lực ờ một sổ doanh nghiệp và bài học

cho Công tỵ TNHH MTV quản lý và kinh doanh dịch vụ SDƯ

Ket luận chương 1

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỚN NHÂN Lực TẠI

CÒNG TY TNHH MTV (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu quàn Lý và kinh doanh dịch vụ SDU …………….

  • 2.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển tại Còng ty TNHH MTV

Quân lý và kinh doanh dịch vụ SDU……………………………………………………..33

  • 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động chinh…………………………………………………………..34

2.2 Thực trạng còng tác quan lý nguồn nhàn (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu lực tại Công ty TNIIII MTV Quan

lý và kinh doanh dịch vụ SDU giai đoạn 2016-2017

  • 2.3 Đánh giá chung về còng tác Quân lý nguồn nhân lực lại Công ly TNHH MTV Quân lý và (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu kinh doanh dịch vụ SDU

Ket luận chương 2

CHƯƠNG 3 ĐE XUẤT GIAI PHÁP HOÀN THIẸN CÓNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỎN NHÂN Lực TẠI CÔNG TY TNHH MTV QUÀN LÝ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ SDƯ

  • 3.2 MỘI sò giãi pháp (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu nhám hoàn ihiện công lác Quân lý nguôn nhàn lực tại Cồng

ty TNIIII MTV Quan lý vã kinh doanh dịch vụ SDƯ

Kết luận chương 3

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu KET

LUẬN VÀ KILN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1 Sơ đồ quy trinh tuyển dụng nhân sự

Hình 1.2 Sơ đồ quy trinh đánh giá thành tích công tác

Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức tại Còng ty TNHH MTV Quân lý và kinh doanh dịch VẠI

SDƯ

Hình 3.1 Sơ đồ qui trinh phân tích còng việc

DANH MỤC (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu BANG BIÉi;

Bang 2.1 Kết qua hoạt dộng tài chinh 2 nãm tử 2016-2017

Bâng 2.2 Biên động nhân sự của (’ông ly lừ nâni 2016 đèn năm 2017

Bang 2.3 Cơ cấu lao dộng theo nhiệm vụ

Biêu đô 2.1 Cơ cầu nhân sự iheo chức năng nhiệm vụ

Bang 2.4 Cơ cấu lao dộng theo hình thúc hợp dồng

Biêu 2.2 (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu Cơ câu lao động theo hình ihúc hợp đông

Bang 2.5 Co cấu lao dộng theo trinh dộ lao dộng

Biêu 2.3 Cơ câu lao động theo trinh độ lao động

Bang 2.6 Cơ cấu lao dộng theo dộ tuổi lao dộng

Biêu đồ 2.4 Cơ cấu lao động theo độ tuổi

Bang 2.7 Kế hoạch tuyển dụng của Còng ty từ năm 2016 đến năm 2017

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu Bang 2.8 Thực       trạng tuyên dụng cúa Công ty từ năm 2016 đến năm 2017

Băng 2.9 Thực trạng công tác đào tạo cũa Còng ty tử năm 2016 đến năm 2017 …47 Bang 2.10 Thu nhập bình quân cua CBCNV giai đoạn 2016 – 2017

Biêu 2.5 Thu nhập bình quân của CBNV qua các năm (đon vị tinh: đồng):

Bang 2.11 Mức thương từ năm 2016 (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu đến năm 2017

Biểu 2.6 Mức thưởng thành lích qua các năm 2016, 2017

Bang 3.2 Thòng tin kế hoạch dào tạo

vi

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu
(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Sdu
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart