(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO     BỌ NÔNG NGHIỆP VẢ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Thủy lợi

NHƯ THỊ DUYÊN

HOÀN THIỆN C ÔNG TÁC QUÂN LÝ NHÀ NƯỚC VÉ DAT DAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM

LUẠN VĂN THẠC sĩ

Bộ GIÁO DỤC VÃ DÀO TẠO Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG DẠI HỌC THỦY LỢI

NHŨ’THỊ DUYÊN

HOÀN THIỆN CÒNG TẤC QUẤN LÝ NHÀ NƯỚC VÉ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM

Chuyên ngành: Quan lý Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường

Mà số: 60-85-01-01

NGƯỜI HƯỚNG DÁN (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam : PGS. TS NGO THỊ ThAnH vân

LỜI CAM ĐOAN

‘l ác giả xin cam đoan luận vàn này là còng trinh nghiên cứu của riêng tác giâ. (’ác sô liệu, kết quá trong luận vãn lã tiling thực. Nhừng kết luận khoa học cua luận vãn chưa lừng được công bô trong bâl kỳ công trình nào.

Tác giá luận văn

Nhừ Thị Duyên

LỜI CÁM ƠN

Với tinh cam trân trọng nhất, tác gia xin chân thành câm ơn (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam Ban giám hiệu, các Thầy. Cô của Trường Đại học thúy lợi – những người đã giành thời gian quý báu đế truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm giúp tác gia nâng cao nhận thức và khá năng ứng dụng vào thực tiễn công việc. Xin câm ơn lành đạo Khoa Kinh tế và toàn thè cán bộ. nhân viên cua Khoa đà tạo nhùng điểu kiện thuận lơi nhất cho tác giã trong thời gian học tâp. nghiên cửu và hoàn thành chương trinh cao học.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam Đặc biệt tác giã xin bây tỏ lời câm ơn chân thành, sâu sắc tới PGS. TS. Ngô Thị Thanh Vân vì sự tận tinh hướng dẫn giúp đờ tác gia trong quá trình thực hiện luận văn

Xin chân thành cám ơn các vị Lành đạo ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Liêm, bạn bè. đồng nghiệp đã quan tâm giúp đờ. tạo điều kiện đê tác già hoàn thành luận văn này.

Với những (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam cố gắng cúa ban thân, song kinh nghiệm và khá nâng còn hạn chế nên luận văn không thê tránh khỏi những thiếu sót. rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các Thầy, các Cô. bạn bè. đồng nghiệp cùng độc giâ đê giúp đờ tác gia có điều kiên hoãn thiện hơn nừa.

Xin trân trong câm ơn./.

Tác già luận văn

Nhữ Thị Duyên

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT

DANH MỤC CÁC HỈNH (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam ANH

DANH MỤC BẢNG BIẺU

MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1 TONG QUAN cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN CÒNG TÁC QUÁN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ Đát đai

 • 1.1.3  Vai trò cúa công (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà

Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam tác quàn lý nhà nước về dấĩ đai

đất đai

 • 1.3  Tinh hình quan lý nhà nước về đất đai ơ một số địa phương và bài học kinh

nghiệm

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam NHÀ Nước vê đát đai

TRÊN ĐIA BÀN HUYỆN THANH LIÊM. TÌNH HÀ NAM

 • 2.1 Điều kiện tự nhiên và tinh hình dân sinh, kinh tế của huyện Thanh Liêm, tinh

Hà Nam

 • 2.2.2  Phân tích biến động các loại đất trên (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện

Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam địa bàn

huyện những năm qua

 • 2.3  Thực trạng công tác quán lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Thanh

Liêm, tinh Hà Nam

 • 2.3.1  Tò chức quân lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Thanh Liêm …. 42

 • 2.3.3  Công tác tổ chức thực hiện quan lý nhà nước về đất đai

  (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

  • 2.3.4  Việc thanh tra. kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai

  ……………………………………….’…………………….  ‘………….. 57

  • 2.3.5  Xữ lý vi phạm đất đai và giãi quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất


đai

2.4 Nhũng kết quâ đạt được và những tồn tại can khắc phục

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3 ĐẺ XUÁT MỘT (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam SÓ GIAI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUAN LÝ NHA NƯỚC VÈ ĐÁT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN


HUYỆN THANH LIÊM, TINH HÀ NAM

 • 3.1.1  Định hướng phát triền kinh tế – xã hội và nhu cầu sir dụng đất của huyện

Thanh Liêm, tình Hà Nam

Thanh Liêm, tình Hà Nam

 • 3.3  Các giải pháp hoàn thiện công tác quân lý nhà nước về đất dai trên địa bản

huyện Thanh Liêm, tinh Hà Nam

3.3.1 về công tác Lập và (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam quan lý quy hoạch, kế


hoạch sử dụng đất

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam
(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Liêm, Hà Nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart