(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế

98.000

Category:

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế

fff

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế

fff

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế

fff

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế

fff

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế

fff

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Hl É TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ

HUỲNH Đửc VIỆTVIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHONAO ĐỌNG NÒNG

THÔN HUYỆN PHÚ

HUÉ1 ] VANG ỪA THIÊN


DỊCH VỤ VIÊT THUÊ ĐÊ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU -ATRANGI l WAAN.COM

LUẬN VĂN )HẠC Sĩ KHOA HỌC KINH TÉ

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC PGS. (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế TS. MAI VÀN XI ÂN

HUẺ – 2022

LỜI CAM DOAN

TÔI xin cam đoan luận văn thạc sì khoa học kinh tế “ I ĩệc làm và thu nhập cùa lao động nông thôn ờ huyện Phú I ‘ang, tình Thừa Thiên Huế" đà được triền

khai nghiền cứu tại huyên Phú Vang, tinh Thừa Thiên Huế là công trịnh nghiên cứu độc lập. Để tải đà sử dụng nhiều nguồn thông tin liên quan khác                              2? phục vụ

cho phần (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế viết luận vãn. các nguồn thòng tin đà được chi rò       n       15A1

én        . Ngoài

ra.

nguồn sổ liệu điều ưa thực te ưên địa bàn đà được xư lý.              ‘ong lun văn là hoàn

Tôi xin cam đoan răng: số liệu và kết quá nghiẻi toàn lỏNhọc vị não khác.

trung thực và chưa hể được sdụng cho bt           AYAiẽc thực hiên luận văn đà được

TÔI xin cam đoan rãng mọi sự giú] cám ơn và ngun gốc

các thòng tin trích dẫn đã đưcuì

Phú Vang, ngày 20 tháng 05 năm 2022.


Học (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế Viên


Huỳnh Đức Việt

LỜI CẤM ƠN

Đe hoàn thành luận vãn tốt nghiệp này. tôi đà nhận được rất nhiều sự giúp đờ tận tình cùa các tò chức, tập thê. cá nhân trong và ngoài trường

Trước tiên, tòi xin bày tò lòng biết ơn chân thành tới các thầy cò giáo đã dạy bào và tạo mọi điểu kiện giúp đờ trong quá trình học tập và thực hiệnAề tài này.

Đặc biệt tòi xin bây tó lòng cám (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế ơn sâu sắc tói giang viên VGS. TS. Mai Văn Xuân – giăng viên Trường Đai Học kinh tế Huế. người dLirin; fiep hướng dần và tận tinh chi bão cho tôi trong suốt thời gian nghiên cmKThoan thành đề tài luận văn này.

Tôi cũng xin chân thành cam ơn các cgnWK chuyên viên Chi Cục Thống kè huyện Phú Vang. ƯBND huyên Phú VangtjjanAJio huyện Phú Vang. .. đà giúp đờ và tạo mọi điều thuận lợi cho tôi trong quá (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế Ijiiih nghiên cứu đề tài.

Tôi cùng đặc biệt xin gùi lời cám ơn tói nhùng người dân – nơi đề tài được triển khai, đà tận tinh ưã lời bAngnAiue tôi có thể hoàn thành tốt đề tài.

Qua đây tôi cùng xin bàjuò lõng biết ơn tới gia đinh, bạn bè và người thân đà giúp đờ và động viên lói UongAuốt quá trinh học tập và nghiên cứu.

Phú Vang ngày 20 tháng 05 năm 2018.


(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế Học Viên

Huỳnh Đức Việt

TÓM LƯỢC LUẬN VÃN THẠC’ sĩ KHOA HỌC KINH TÉ

Họ và tên học viên: HUỲNH ĐỨC VIỆT

Chuyên ngành: Quán lý kinh tế Niên khóa: 2016-2018

Người hưóng dần khoa học: PGS. TS. Mai Văn Xuân

Tên đê tài: Việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện Phú Vang, tinh Thừa Thiên Huế


1. Tính cấp thiết đề tài

Việc làm cho người lao động lã một vấn (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế đề kinh tếALà họnAang tính thời sự ở mọi quốc gia, Lã mối quan tàm cũa nhiều nước trên to ới, Lã một trong nhửng yếu tố cơ bàn cho sự phát triên bên "ững.

Hiện nay. LĐNT huyện Phủ Vang, 11111 trạng ira rhicn Huế cùng năm ữong thực nng ven chung cùa đất nước Là một huyện đoi biên và đầm phá cùa tinh

Thừa Thiên Huế. Bơivậy. việc đưa ra cácCỏi pháp đế giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho LĐNT ở huyện Phủ i*wtg, tinh Thừa Thiên Huế Là một (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế van đè đòi hôi cấp thiết và mang ý nghĩa thìa ihựN

2. Phương pháp nghiên cứu a và thu thập số liệu

Phương pháp plrân tổ thống kê

Phương pháp so sánh


đề liên quan.


qua nghiên cứu và những đóng góp khoa học cua luận vãn

Đưa ra cơ sờ lý luận vé việc làm. thu nhập, lao động nòng thôn và những vân

Đánh giá thực trạng việc Lãm và thu nhập cũng như lãm rò các nhân tố (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế ánh hướng dên việc làm và thu nhập cúa lao động nông thôn ờ huyện Phủ Vang, tinh Thừa Thiên Huế

DANH MỤC CẤC CHỪ MÉT TÁT

Bình quân                             BQ

Bình quân chung                         BQC

Cao đẳng                             CĐ

Công nghiệp hóa. hiện đại hóa

Còng nghiệp xây dựng Chuyên mòn kỳ’ thuật Đại học

Khoa học còng nghệ Khoa học kỳ thuật

Kinh tế – xà hội

Lao động

Lực lượng lao động

Lao động nông thôn

Lao (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế động thương binh và xà ♦

Nông lâm thúy sân Số lượng Tiling học chuyê Tiling học cơA

Tiling học phồ mông

Thp Bffim bình quân Tốt nghiệp

tiêu học

Tiếu thu công nghiệp


Tiling tâm giới thiệu việc làm ủy ban nhân dân Xuất khấu lao động

CNH.HĐH

CNXD

LĐTB&XH

NLTS

SL

THCN

THCS

THPT

TNBQ

TNTH

TTCN

TTGTVL

UBND

XKLE)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LÒI CÂM ƠN

TÓM Lươc LUÁN VÁN THẠC sì KHOA HOC KINH TẺ

DANH MUC CÁC CHỪ VIST TÁT

Mực (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế Lưc….

DANH Mưc BANG BIEU DANH ___

MỤC HÌNH VẼ………………….

PHAN ĩ: DAT VÂN DE………. ………

  • 1.  Tính cấp thiết đề tài

  • 2.  Muc tiêu nghiên cứu……… ………

  • 3.  ĐÔI tirơne và phạm vi nghiên cứu

  • 4.  Phương pháp nghiên cửu………………..

  • 5. Cấu tróc luân văn……………….

PHAN_II._NỢI_DƯNG_NGHIÊN CỨƯ. .W .


CHƯƠNG 1: Cơ Sơ LÝ LUMAẢ THƯC TIẺN VÈ VIỆC LÀM VÀ THƯ NHẬP CỦA LAO ĐỌNG

NỡagVhÒN……………………………………………………………………………………………………..5

IEC LÀM VÀ THU NHAP CHO LAO ĐONG NÔNG

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc

sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế

  • 1.1. CỜ Sơ LÝ LUÃMATẼC LÀM VÀ THƯ NHÁP CHO LAO ĐÓNG NÒNG

THÔN.

1.1.1.


1.1.2.


Môt số    i

Dác điềmVk


làm thu nhập cũa Ịạọ động nông thôn


J4


1.1.3MJe thống chi tiêu đánh giá viêc làm vã thu nhâp………………………………

21


j4Aọhlung giãi quyết việc làm cho lao dộng nông thôn………………………………

1.1.5. Các nhãn tố anh hương đên vice lãm và thu nhàp cua lao đóng.

  • 1.2. Cơ SƠTHƯC TIẼN VIÉC LÀM VÀ THƯ (Luận văn thạc sĩ) ‘ luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế NHÁP CHO LAO ĐONG NÔNG

THỐN…………………………………………………………………………………………………………………..30

1.2.1. Kinh nghiêm của mòt số nước về tao việc làm và thu nhâp cho lao đông nông thôn 30

0

0

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart