(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 – 2016

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 – 2016

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 – 2016

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 - 2016

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 - 2016

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 - 2016

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 - 2016

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 - 2016

fff

ĐAI HOC THÁI NGUYÊN A TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

VY THÀNH TRƯNGNGHIÊN cứụ, ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ CHUYÊN QUYÈN Sử DỤNG ĐÁT TRÊN ĐỊA BÃN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, ’ TỈNH LẠNG SơN giai ĐOẠN 2014 – 2016

LUẬN VÃN THẠC sĩ QUẢN LÝ ĐÁT ĐAI

Thái Nguyền – 2017

LỜI CAM DOAN

  • –  Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quâ nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa được sử dụng đê bão vệ một học vị nào.

  • –  Tôi xin cam đoan răng, mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận văn đã được cảm ơn và các thông tin (rích dẫn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 – 2016 trong luận văn đều được chi rõ nguồn gốc.

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 06 năm 20ỉ 7

Tác giã luận văn

Vy Thành Trung

LỜI CẤM ƠN

Đê hoàn thành luận vãn này ngoài sự nồ lực cúa ban thân tôi đà nhận được sự giúp đờ nhiệt tình của cơ quan, các thầy cô. bạn bè đồng nghiệp và gia đình.

Trước tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyền Thanh Hãi người đã tận tình (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 – 2016 hướng dần và đóng góp những ý kiến quý báu trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn.

Tôi xin chân thành câm ơn các thay cô giáo Khoa Quan lý tài nguyên đà giúp đờ tôi trong quá trình học tập và thực hiện để tài.

Tôi xin chân thành câm ơn tới tất cã các đồng nghiệp, bạn bè và người than đà luôn động viên và tạo điều kiên thuận lợi cho tôi hoàn thành luận vãn này.

Thãi Nguyên. ngày 22 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 -2016 lining 06 nãnt 2017

Tác gỉá luận văn

Vy Thành Trung

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẤT

<<<123>>>

Kí hiệu

CHND

Chú giãi

: Cộng hòa nhân dân

CNH-HĐH

: Còng nghiệp hoá – Hiện đại hoá

GCNỌSDĐ

ỌSDĐ

THCN

: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

: Quyển sử dụng đất

: Trung học chuyên nghiệp

THCS

: Trung học cơ sờ

THPT

: Trung học phô thông

TNMT

: Tài nguyên Môi trường

TP

: Thành phố

ƯBND

: ưỷ ban nhân dân

VPĐKQSDĐ

: Vãn phòng Đăng ký Quyền (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên

XHCN

Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 – 2016 sử dung đất

: Xà hôi chú nghía

DANH MỤC CÁC BÀNG

Bâng 3.1: Một sô chi tiêu phát triền kinh tè – xã hội huyện Tràng Dinh… 34

Bâng 3.2: Hiện trạng sử dụng đầl cùa huyện Tràng Dinh năm 2016………………….. 38

Bâng 3.3: Kêt quả chuyên nhượng quyên sữ dụng đâl thông kê theo xà/thị trấn cùa huyện Tràng Định giai doạn 2014-2016……………………………………………… 42

Bang 3.4: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 -2016 rống hợp kết quá chuyến nhượng quyển sư dụng trên dịa bàn huyên Tràng Dinh giai đoạn 2014-2016……………………………………………… 42

Bâng 3.5: Kêt quá thừa kê quyển sứ dụng đàl thông kê theo xã/lhị trân cũa huyện Tràng Định giai doạn 2014-2016………………………………………………………. 47

Bang 3.6: Tống hợp kết qua thửa kể quyền sư dụng dất trên dịa bàn huyện Tràng Dinh giai đoạn 2014 – 2016………………………………….  ..’………….. 47

Báng 3.7: Kct quã lặng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 – 2016 cho quyền sứ dụng đất thống ke theo xà/thị tran cùa huyện Tràng Dịnh giai đoạn 2014 – 2016…………………………………… 50

Bang 3.8: Tổng hợp tặng cho quyền sừ dụng dất trên dịa bàn huyện

Tràng Định giai đoạn 2014-2016

Báng 3.9: Kết quà thế chấp bằng giá tri quyền sư dụng đất trên địa bàn huyện Tràng Đinh giai đoạn 2014-2016

Bâng 3.10: So sánh các hình thức (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 – 2016 chuyên quyền sứ dụng đất tại huyện

Tràng Định giai đoạn 2014-2016

Bâng 3.11: Sự hiểu biết của cán bộ và người dân huyện Trànạ Định về nhũng quy đinh chung cua chuyên quyên sứ dụng đât

Bang 3.12: Sụ hiểu biết cùa cán bộ và người dân huyện Tràng Đinh về hình thức chuyển đôi quyền sử dụng đất

Bâng 3.13: Sự hiểu biết của cán bộ và người dân (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 – 2016 huyện Tràng Dinh về chuyển nhượng quyền sữ dụng dất……………………………………………. 62

Bang 3.14: Sự hiểu biết cùa cán bộ và người dân huyện Tràng Định về hình thức cho thuê, cho thuê lại quyên sữ dụng đàl…………………………………………. 63

Bâng 3.15: Sự hiêu biêt của cán bộ và người dãn huyện Tràng Dinh VC hình thức thừa kê quyên sừ dụng đâl……………………………………………………………… 65

Bang 3.16: Sự hiểu biết cùa cán bộ và người dân huyện Tràng Định (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 – 2016 về hình thức tặng cho quyền sư dụng dắt………………………………………………. 67

Báng 3.17: Sự hiếu bicl cúa cán bộ và người dân huyện Tràng Dịnh về hĩnh thức thê chàp báng giá trị quyên sứ dụng đâl………………………………………….. 68

Bang 3.18: Sự hiếu biết cùa cán bộ và người dân huyện Tràng Định về hình thức góp vốn bằng giá trị quyền sữ dụng dất…………………………………………… 69

Báng 3.19: Tổng hợp sự hiểu biết của cán bộ huyện Trùng Dinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 – 2016 về chuyên quyên sử dụng đâl…………………………………………………………………. 70

Báng 3.20: Tổng hợp sự hiếu biết cúa người dân huyện Tràng Dịnh về chuyển quyền sử dụng dẩt………………………………………………………………………………. 71

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 – 2016”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 – 2016
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Kết Quả Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn 2014 – 2016
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart