(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập

fff

LỜI CAM ĐOAN

Đe tài luận vãn cao học “Nghiên cứu, đánh giá thiệt hại (lo ngập lụt vùng hạ (lu liên hồ chứa lưu vực sông Tà Rục theo các kịch bán lũ và vỡ dập” cùa học viên dà được Nhà trường giao nghiên cửu theo quyết định so 1249/QĐ-ĐHTL ngày 18 tháng 05 năm 2016 cua Hiệu trường trường Đại học Thủy Lợi.

Trong thời gian học tập tại trường VỚI sự giúp dờ cùa các thầy cô giáo và dặc biệt Lã cô giáo PGS. TS Phạm Illi Hương Lan. học viền đà tự nghicn cửu và thực hiện dề tài nãy. Đày lã thành quà lao dộng, là sự tố hợp cùa các yếu tố mang tinh nghề nghiệp của học viên, (’ác (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập kết quà nghiên cứu và các kềl luận trong luận vàn là trung thực, không sao chép từ bất kỳ một nguồn não và dtrới bất kỳ hình thức nào.Việc tham khão các nguôn lài liệu (nêu có) đà được thực hiện trích dan và ghi nguồn lãi liệu tham kháo dũng quy dinh.

l ác già luận văn

Nguyễn Thành Đạt

LỜI CẤM ƠN

Với lầl cá sự kính trọng và biêt ơn sâu sắc nhât, Tôi xin chân (hành hây tó (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập lòng biêt ơn của mình tới cô giáo PGS. TS Phạm Thị Htrưng Lan dà hướng dần tận tinh chu đáo, dành ràt nhiêu thời gian và tâm huyêt hướng dan, nghiên cứu và giúp tòi hoàn thành luận vãn tốt nghiệp này.

Tòi cũng xin cam ơn Ban giám hiệu trường Đại học Thủy Lợi, các thầy cờ giáo trong Khoa rhúy Vàn đà chi báo, dạy dỏ trong suôi thời gian học lập lại trường.

Cuôi cùng, l ôi xin chân thành câm (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập on nhùng người thân trong gia đinh, bạn be dồng nghiệp dà giúp dờ. dộng viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập và hoãn thành luận vãn.

Mặc dù luận vãn dã hoàn thiện với tất ca sự cố gang, nhiệt tinh cùng như năng lực của minh, tuy nhiên không thè tránh khói nhùng thiêu sót. Vì vậy, rồi râl mong nhận dược sự góp ý, chi bao cua quý thầy cô vã dồng nghiệp, dó chính lã sự giúp (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập đờ quý báu mà lôi mong muốn nhầl đề cò gàng hoàn thiện hem trong quá trình nghiên cứu và còng tác sau này.

Xin chân thảnh cam ơn/.

Ilà Nội. 20 tháng 08 năm 2016

IIọc viên

Nguyễn Thành Đạt

MỤC LỤC

MỞ ĐẤU

  • 4.  Nội dung nghiên cứu

    5. (’ách tiếp cận (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập


và phương pháp               nghicn cứu

6. Các kết quà đạt được

CHƯƠNG 1: TONG QUAN VẺ MỎ IIÌNII NGHIÊN cửu vỡ ĐẠP VÀ ĐÁNH GIÁ

THIỆT HẠI………………………………………………………………………..’.

  • 1.1.4 Giới thiệu VC các (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và

Vỡ Đập mô hình thúy vãn, thúy lực mò phóng vờ đập


  • 2.1.4 Đặc diêm kinh tế. xà hội (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đạp 34

CHƯƠNG 3: ƯNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE FLOOD MÔ PHÒNG CÁC KỊCH BÁN VÀ XÂY DựNG BÁN ĐÓ NGẠP LỤT

  • 3.1 Dừ liệu đâu vào sừ dụng trong (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các

Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập tinh toán

  • 3.4 Mô (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng

Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập phóng các kịch hàn vử đập và xây dựng bàn đô ngập lụt

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ TIHẸT HẠI DO NGẬP LỤT VÙNG HẠ LƯU IIÓ CHỨA THEO CẤC KỊCH BấN lũ và vỡ đẠp …………………..‘.

  • 4.1 Dãnh giã thiệt hại hạ du hồ l ã Rục – Suối Hành theo các kịch hàn ngập

lụt………………………. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do

Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ và Vỡ Đập ’ …. 83

KÉT LUẬN VÀ KI ÉN NGHỊ

TÀI LIẸỨ THAM KHÁO

PHỤ lỤc

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 0.1 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập : Sơ dồ khu

vực nghiên cứu

Hình 1.1: Vờ đập Machchu 2, Án Độ do mưa lớn

Hình 1.2: Đập Gleno với phần vở ở giữa vẫn còn dến ngày nay

Hình 1.3: Dập Dầm Hà được khắc phục gia cố sau sự cồ

Hình 1.4: Toàn cánh đập Khc Mơ sau sự cố vò đập

Hình 1.5: Đoạn thân dập bị (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập vờ

Hình 1.6: Dập vò tại vị trí còng lây nước

Hình 1.7: Các nguyên nhân vờ dập

Hình 1.8: Hình ành vờ đập Teton năm 1976

Hình 1.9: Hình thức trân dinh (a) và xói ngầm (b)

Hình 1.10: Quá trinh vờ trân đinh Hình 1.11: Quá trinh vở xói ngâm

Hình 1; (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập 12: Hình dạng và cơ chế hình thành vết vờ

Hình 2.1: Vị trí nghiên cứu vùng dự án

Hình 2.2: Quá truth lù dền hồ Tà Rục

Hình 2.3: Dường quá trình lù đèn hô Suối Hành

Hình 3.1: Diêu dồ mưa ứng với các kịch ban

Hình 3.2: Diêu dồ trận mưa lớn nhất năm 2010

Hình 3. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập 3: Biểu đồ trận mưa lừ ngày 6-12/11/2013

Hình 3.4: Diều dồ lượng mưa từ ngày 27/12/2014 – 6 01’2015

Hình 3.5: Dường quá trình mực nước triều úng với các lân suất

Ilinli 3.6: Mực nước triều Cam Ranh tữ ngày 28 10 – 5/11 nãm 2010

Hình 3.7: Mực nước triều Cam Ranh từ ngày 6 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đạp – 12 11 nàm 2013………………………..’.

Hình 3.8: Mực nước triều Cam Ranh từ ngày 01 – 7/4 năm 2014

Hình 3.9: Mực nước triều Cam Ranh từ ngày 27 12 2014 – 6 01 2015

Hình 3.10: Dan dồ DEM khu vực nghiên cứu

Hình 3.11: Bàn đô vị trí mặt cắt ngang sông

Hình 3.12: Biên lập mặt cat ngang sông (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập 58

Hình 3.13: Sơ dồ thủy lực mạng lưới sông

Hình 3.14: Bàn đô mô hình sô độ cao (DEM) khư vực lính toán

Ilinlì 3.15: Clúa lưới phi cấu trúc miền tinh

Hình 3.16: Lưới chia chi tiêt các công trinh

Hình 3.17: Kết nối cơ sờ dừ liệu trong MIKE 21FM

Hình 3.18: Hệ sô nhám manning (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ


Và Vỡ Đập M miên tính

Hình 3.19: Liên kết  mò hình một và hai chiều

Hình 3.20: Ket quả hiệu chinh tại trạm thủy văn Tà Rục

Hình 3.21: Ket quả kiêm định đựl 1 tại trạm thủy văn Tà Rục

Hình 3.22: Kết qua  kiếm định đợt 2 tại trạm thủy văn Tà Rục

Hình 3.23: VỊ tri vết lũ điều tra (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và VỠ Đập năm 2010……………………………………………………..’

Hình 3.24: Hệ số nhám của mò hình Mike21

Hình 3.25: Đường quá trình vờ đập ừng VỚI lũ kiếm tra 0.2%, hồ Tà Rục

Hình 3.26: Bân dồ ngập lụt hạ du sòng Tã Rục khi xà lũ kiếm tra. tần suất 0.2%

Hình 3.27: Bàn đô ngập lụt hạ du sông Tà Rục khi xá lù (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập cực đại, tần suất 0,01%

Hình 3.28: Bán dồ ngập lụt hạ du sòng Tã Rục khi vờ dập Tã Rục

V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thiệt Hại Do Ngập Lụt Vùng Hạ Du Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Tà Rục Theo Các Kịch Bản Lũ Và Vỡ Đập
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart