(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

fff

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC NÒNG LÂM

CHU THỊ HÒNG NHUNGNGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐÁT NÔNG NGHIẸP TRÊN ĐỊA BÀN

HUYẸN CAO LỌCTỈNH LẠNG SƠN

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ ĐÁT ĐAI

Thái Nguyên – 2017 LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của thầy giáo PGS.TS. Nguyền Ngọc Nông

Các sổ liệu và kêt quà nghiên cứu trong luận vãn này của tôi hoàn toàn trung thực và chưa hề công bố hoặc sử dụng đê bão vệ học vị nào.

Các thông tin. tài liệu trình bày trong luận văn này đã được chi rõ nguồn gốc (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn .

Nếu sai tôi xin hoàn toàn chiu trách nhiệm.

Lạng Sơn. ngày 20 tháng 9 năm 20ì 7

Tác giã luận văn

Chu Thị Hồng Nhung

LỜI CẤM ƠN

Trước hết tôi xin bày to lòng cám ơn sâu sắc tới Người hướng dần khoa học -PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông và Th.s. Nguyền Văn Hiểu đã tận tình hướng dần và giúp đờ tôi trong quá trình thực hiện luận văn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn Ban giám hiệu trưởng Đại học Nông lâm Thái Nguyên và các quý Thầy, cô giáo, viên chức trong phòng Đào tạo trưởng Đại học Nông lâm Thái Nguyên đà tận tình giáng dạy. hướng dần và quan tâm. tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Tôi xin gứi lời câm ơn đến các đồng chí lành đạo. cán bộ phòng TN&MT huyện Cao Lộc đà tạo điểu kiện hồ trợ tôi cà về vật chất cũng như tinh thần (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn . Xin chân thành cam ơn các đong chí lành đạo UBND huyện Cao Lộc. cán bộ và nhân dán trên địa bàn xã huyện Cao Lộc đã giúp đờ tôi trong quá trình điều tra và thu thập số liệu thực hiện để tài.

Cảm ơn tất cả bạn bè. đong nghiệp và gia đình đã động viên giúp đờ tôi rất nhiêu trong quá trình thực hiện đề tài.

Mặc dù đã có rat nhiều cổ găng, nhưng do thời gian và trình độ có hạn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn nên để tài không thê tránh khôi nhưng thiếu sót. Tôi rất mong nhận được ý kiên đóng góp quý báu của các thây cô. quý vị và bạn bè đê luận văn này được hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cam ơn!

Lạng Sơn. ngày 20 ĩháng 9 nứm 20 ỉ 7

Tác già luận văn

Chu Thị Hồng Nhung

MỤC LỤC

LỎI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

MỞ ĐÀU

Chương 1: TÔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN cửu

LI. Cơ sở khoa học

I. I. I. Các quan điêm về thoái hóa đất

  • 1.1.2.  Thế (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp

Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn nào là thoái hóa đất

1.3.1………………………………………………………………………………………………..

Tinh hình thoái hóa đất trên the giới

  • 1.3.2.  Thoái hóa đất ờ Việt Nam (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái

Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

ỉ .3.4. Anh hương cưa thoái hóa đất dai đến khá nâng san xuất

Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHUONG PHÁP NGHIÊN cứu

  • 2.2.  Nội dung nghicn cứu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất

Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Chương 3: KẾT (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn QUÀ NGHIÊN cửu VÀ THÀO lUậN………….………………………………………………………

3.2.1

bị xói mòn dơ mưa

  • 3.2.4.  Đất bị kết von

    3.3. Thực trạng thoái (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn hóa đâl nông nghiệp trên địa bàn


huyện Cao ĩ.ộc

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đánh Giá Thoái Hóa Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart