(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

fff

rBỢ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NONG^j NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

LÊ THANH TỨ

NGHIÊN CỨU, ĐÈ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP LựA CHỌN NHÀ THÀU XÂY LẮP CHO Dự ÁN sử DỤNG VÓN CỦA NGÂN HÀNG THẺ GIỚI (WB) DO SỜ NÔNg NGHIẸP và phát TRIẺN nông thÔn Tỉnh phú yên làm Chủ đàu Tlí

LUẬN VÁN THẠC sì (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp

Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn


BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÔNG NGHIẸP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI


LÊ THANH TỦ

NGHIÊN cứu, ĐÈ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP LựA CHỌN NHÀ THẦU XÂY LẮP CHO Dự ÁN sử DỤNG VÓN CỦA NGÂN HẢNG THÉ GIÓI (WB) DO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIẼN NÔNG THÔN TỈNH PHÚ YÊN LÀM CHỦ ĐẢU TƯ

Chuyên ngành; Quán lý xây dựng

Mã số: 60 – 58 – 03 – 02

NGƯỜI HƯỚNG DÃN KHOA HOC


1 PGS.TS Nguyền Trọng Tư

2. TS. Ngô Minh Hải

HÀ NỘI. NÁM 2016


LỜI CAM DOAN


Tác già xin cam (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn đoan đây là công trình nghiên cứu cua ban thân tác giã. Các kết qua nghiên cứu và các kcl luận trong luận vãn là trung thực, không sao chóp từ hât kỳ một nguồn nào vã dưới bất kỷ hình thức não.Việc tham kháo các nguồn tài liệu (nếu có) dã dược thực hiện trích dần vã ghi nguồn tài liệu tham kliào dứng quỵ dịnlì.

Tác giá luận văn

Lê Thanh Tú

LÒI CÁM ƠN

Trong quá trinh nghiên cứu và thực (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn hiện luận văn, tác giã đà nhân được sự hướng dẫn tận tinh của PGS.TS Nguyền Trọng Tư và TS Ngô Minh Hải. những V kiến về chuyên môn quý báu cùa các thay cô giáo trong Bộ mòn Công nghệ và Quan lý xây dựng. Khoa Công trinh – Trường Đọi học Thúy lợi cùng như sư giúp đờ cua Ban quan lý dự án Nguồn lợi ven biên vi sự phát triển bên vừng linh Phú Yên.

Tác giả xin chân thành cảm ơn các thay (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn cô trong Trường Đại học Thúy lợi dà chi bao và hướng dần khoa học và cơ quan cung cấp số liệu trong quá trinh học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận văn này.

Do trình độ. kinh nghiệm cũng như thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót. tác giã rất mong nhận được những ý kiến đóng góp cùa quý thay cò và đọc giá.

Xin trân trọng câm ơn!

Hà Nội. ngày tháng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do

Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn năm 2016

Tác già luận văn

Lê Thanh Tú

MỤC LỤC


DANH MỰC CÁC HĨNH ẢNH

DANH MỰC BANG BIÉƯ

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT

MÓ DÂU

CHƯƠNG 1 TỎNG QUAN VÈ DỤ ÁN ĐÀU TU XÀY DỰNG cóng trĩnh sữ DỤNG VÓN VB VÀ CÔNG TẤC l.ựA CHỌN NHÀ THÂU XÂY LAP (‘ỦA DỰ ÁN 4

 • 1.1 Tổng quan về dự án dầu rư xây dựng công trinh sư dụng vốn VB (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

4

 • 1.1.2   ròng quan VC dự án đâu lư xây dựng công trình sứ dụng vòn cùa WB ….6

 • 1.2.2   Khó khăn 1.3 Tình hình thực hiện còng tác lựa chọn nhà thầu xây lắp các công trình sữ dụng von WB ờ Sơ Nông nghiệp và Phát triển (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn nòng thôn tình Phú Yên .. 18

 • 1.3.1   Giói thiệu Sở Nòng nghiệp vã Phát triên nòng thôn tinh Phủ Y ên và dự án Nguồn lợi ven biển biển vi sự phát triển bèn vừng (CRSD) sứ dụng vốn WB 18

 • 1.3.2   Công lác lựa chọn nhà thầu xây lap các còng trình sử dụng vốn của WB ờ

  Sơ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn tinh Phú Yên…………………………………21

  Kết luận chương 1………………………………………………………………………………………..25


CHƯƠNG 2 cơ SỠ NGHIÊN CỨU CÔNG 1 Ác LựA CHỌN NHÀ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn THÁU XÂY LÁP CHO Dự ÁN SỨ DỰNG vón WB……………………………. 26

 • 2.1 Cơ sờ pháp lý…………………………………………………………………………………..26

  • 2.1.1   Các văn bán pháp lý vê công lác lựa chọn nhà thâu xây làp chơ dự án sù

dụng vốn VB………………………………………………………………………………………26

 • 2.1.2  Các quy định VC công lác lụa chọn nhà thâu xây làp chơ dự án sữ dụng vốn WB26

 • 2.2    Nội dung vã trinh tự thực hiện lựa chọn các nhà thầu xây lắp cùa dự án sư dụng

vốn của VB

 • 2.2.1   Dấu thầu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa

Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn cạnh tranh quốc tc (ICB)

 • 2.3    Các yêu cầu kỹ thuật và tài chinh dược sứ dụng dề lựa chọn nhã thầu xây lap

cua dự án sư dụng vồn cùa WB

 • 2.3.2   Yêu câu VC năng lực lài chính [7] (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề

Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

 • 2.4    Đặc diêm các yếu tổ anh hường tới dầu thầu xây lắp cho dự án sư dụng vốn

WB ớ Sờ Nồng nghiệp và Phát triền nông thôn linh Phú Yen

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3 HIỆN TRẠNG VÀ GIÁI PHÁP LỰA chọn nhà thâu xây lap cho Dự ÁN CANG CÀ ĐÒNG TẤC TIIƯỌC Dự (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn ÁN NGƯỎN LỢI ven BIÊN vì Sự PHÁT TRIỂN BẻN vững tình PHỨ yến…………………………………59

 • 3.1 Giới thiệu về dự án Cáng cá Đông Tác và Ban quản lý dự án Nguồn lợi ven biên vì sự phát tnên bền vừng thuộc Sừ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tinh Phú Yên 59

 • 3.1.1   Tồng quan về tiếu dự án Càng cá Đòng Tác thuộc dư án Nguồn lợi ven

biên vì sự phát triển ben vừng tính Phú Yên………………………………………………59

 • 3.1.2   Giói thiệu về Ban quân lý dự án Nguồn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn lợi ven biên vi sự phát triển bền

vừng thuộc Sơ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tinh Phú Yên…………………62

 • 3.2 Nghiên cứu hiện trạng công tác lựa chọn nhà thầu xây lap ớ dự án Câng cá Dông Tác thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vừng tinh Phú Yên ….66

 • 3.2.1 Quá trinh tổ chức lựa chọn Gói thầu số 10-XL CRSD-PY………………..66

 • 3.2.2   Quá trinh lựa chọn nhà thầu Gỡi thầu số 11 -XL CRSD- (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn PY

73

 • 3.3.1   Kê hoạch triền khai dự án Nguồn lợi vcn biên vi sự phát Iricn bên vừng

tinh Phú Yên trong thời gian tới

 • 3.3.2   Dê xuâl các giãi pháp lựa chọn nhà thâu xây lăp cho dự án Nguồn lọi vcn biên (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu

Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn vì sự phát triển bền vững tinh Phú Yên trong thời gian tới 83

Kết luận chương 3

KET LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ

Kct luận

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Cho Dự Án Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thế Giới (Wb) Do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart