(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á

fff

LÒI CẤM ƠN

Trong quá trinh nghiên cửu vả thực hiện luận vãn. tác giã dà nhận dược sự hướng dần tận tình cùa thầy giáo PGS-TS Nguyền Xuân Phú và những ý kiến về chuyên mòn quý báu cùa các thầy cô giáo trong khoa Công trinh – Trường Đại học Thúy lợi cùng như sự giúp đờ cùa (‘ông ly cố phần quốc tế tập đoàn Đông Á. rác già xin chân thành câm ơn các thầy cô trong ITường Đại học I húy lợi đà chi hào hướng dần khoa học tận tinh và các cơ quan cung cấp số liệu trong quá trình học lập, nghicn cứu hoàn thành luận ván nãy.

Do thời gian ngliiên cửu còn hạn chế nên Luận vãn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á khó tránh khỏi những thiếu sót, tác giá râl mong nhạn được nhùng ý kiến đóng góp cúa quý thây cô và các bạn.

Xin tràn trọng câm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 20 ỉ 5

rác già luận vàn

Đặng Phưưng Lãm

LỜI CAM ĐOAN

l ôi xin cam đoan đề tài luận văn này là sàn phầm nghiên cứu cùa riêng cá nhàn tòi. Các số liệu vả kết qua trong luận vãn là hoàn toàn trung thực vả chưa dược (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á ai cống hố trong tất cá các công trình nào trước đầy. I ắt cá các trích dẫn đà được ghi rò nguồn gốc.

Hà Nội. ngày tháng nãm20J5

Tác già luận văn

Dặng Phương Lâm

MỤC LỤC

MỞ DÀU

CHƯƠNG 1: TỒNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁU THẤU TRONG XÂY DỰNG

 • 1.1.2.  Sự (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng

Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á cần thiết phái thực hiện dấu thầu trong xây dựng

 • 1.2.1 ……………………………………………………………………………………………………….

(’ác văn bân lien quan tới đàu thâu

 • 1.2.2 ……………………………………………………………………………………………………….

Phạm vi áp dụng luật đâu thâu

 • 1.3.  Thục trạng còng tác dấu thầu trong hoạt dộng xây dựng ớ nước ta trong giai

doạn hiện nay

 • 1.3.1……………………………………………………………………………………………………….

Quán lý Nhà nước ve công lác đâu thâu trong xây dựng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á………………………………………………………..10

 • 1.3.2……………………………………………………………………………………………………….

Trinh lự thực hiện đâu thâu trong xây dựng

 • 1.3.3.  T inh hĩnh áp dụng quy trình dầu thầu trong xây dựng nhừng tổn tại và hạn

chế

1.3.5……………………………………………………………………………………………………….

Nhùng nhân lô ánh hướng đèn hoạt động đâu thâu trong xây dụng

inh nghiệm dấu thầu xây dựng cua (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp

Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập

Đoàn Quốc Tế Đông Á một số nước trên thế giới vã tồ chức quốc tế:

 • 1.4.2. So sánh quá trinh đâu thâu theo quy chè đâu thâu quốc gia và các tò chức quốc te 17

Kết luận chương 1

(‘HƯƠNG 2: CO SỜ LỶ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NẢNG Lực C ẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẤU XÂY LẤP CỦA DOANH NGIIIẸP XÂY DỰNG

 • 2.2.  Khả năng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao

Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á cạnh tranh trong đâu thâu của doanh nghiệp xây dựng

2 .4.2 Cạnh tranh bang chất lượng còng trinh

 • 2.4.5  Cạnh tranh bâng máy móc ihicl bị, công (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất

Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á nghệ thi còng

 • 2.4.6  Cạnh tranh bang biện pháp tô chức thi còng, báo đàm an toán cho người lao

dộng và giừ gìn vệ sinh môi trường

 • 2.5. Nhùng chi liêu đánh giá năng lực cạnh tranh trong đâu thâu cùa doanh nghiệp

xây dựng

 • 2.5.4  Cơ sớ vật chất, kỳ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm

Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á thuật công nghệ

 • 2.7.  Nhưng nhân tố anh hưởng dến năng lực cạnh tranh trong dấu thầu cua doanh

nghiệp xây dựng

2.7.1………………………………………………………………………………………………………

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp

Kểt luận chương 2

CHI Ong 3: DÀNH GIÁ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á NĂNG Lực CẠNH TRANH VÀ DÈ XI,’ÁT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CẠNH TRANH TRONG ĐẤU TIIẢU XÂY

LẤP CỦA CÔNG TY CO PHẤN TẠP ĐOÀN ỌUÓC TÉ ĐÓNG Á

3.1 Giới thiệu về công ty cố phần tập đoàn quốc tế Đông Á

 • 3.1.2.  Cơ cẩu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cùa các phòng ban. bộ phận trực thuộc

công ty

 • 3.1.3. Định hướng phát triển của còng ty trong giai đoạn 2015- (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp

Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á 2020

.3.3.2. Năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực

 • 3.3.3  Nâng lực cạnh tranh về tài chinh

 • 3.3.4 Năng lực cạnh tranh về máy móc thiết bị thi còng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á 51

 • 3.3.5. Nâng lực cạnh tranh về chất lượng, biện pháp kỹ thuật thi còng, áp dụng kỳ thuật lien lien

trong thi công

.3.3.6. Năng lực cạnh tranh VC lien độ thi công

còng ty

 • 3.4.1.  Nhũng tôn lại và hạn che (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp

Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á

3.4.2 Nguyên nhàn cúa nhùng tôn lại. hạn chề trên:

 • 3.5. Đề xuất một số giai pháp nàng cao năng lực cạnh tranh cua Công ty trong dầu

thâu xây lăp

 • 3.5.2.  Nhóm giai pháp về phương thức (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải

Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á cạnh tranh. hồ trợ cạnh tranh

Kết luận chương 3

KÉT LUẶN VÀ KIÉN NGHỊ

TÀI LIẸU THAM KHẢO

DANH MỤC BÀNG BIỂU

Bâng 3.1: Doanh thu và lợi nhuận của công ty

Báng 3.2 : Thu nhập binh quân đầu người

Bâng 3.3: sô lượng các công trình dự thâu và trúng thâu giai đoạn 2012- 2014

Bang 3.4: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á Tý lệ các công trinh trứng thầu giai đoạn 2012- 2014

Báng 3.5: Sồ nâm kinh nghiệm cùa công ly:

Bàng 3.6: Các công trình công ty dà thi công:

Báng 3.7: Cơ câu lao động cùa công ty

Bàng 3.8: Cơ cấu lao dộng cùa công ty

Báng 3.9: Báng báo cáo tài chính cùa công ly

Báng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á 3.10: Danh sách thiết bị thi công cua còng ty

Báng 3.11: Bâng thông kê một sô công trình trượt thầu và nguyên nhàn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đông Á
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart