(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỞNG đẠi hỌc thủy lợi

t l rrrrr

PHAN TÂN CANH

NGHIÊN cửu, ĐÈ XUẤT GIẲI PHÁP TĂNG CƯỜNG ( ÔNG TÁC QI AN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DựNG CỒNG TRÌNH GIAI ĐOẠN THỰC HIẸN ĐẢU Tư Dự ÁN ĐƯỜNG ĐÔI PHÍA NAM VÀO THÀNH PHÓ PHAN RANG – THẤP ( HÀM, TỈNH NINH THUẬN

LUẬN VĂN THẠC sĩ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     BỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HọC thủy lợi

PHAN TÁN CÁNH

NGHIÊN cứu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi , ĐẺ XUÁT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG C ÔNG TÁC

QUẢN LÝ C HÁT LƯỢNG XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH GIAI ĐOẠN THỰC HIẸN ĐẢƯ Tư Dự ÁN ĐƯỜNG DÔI PHÍA NAM VÀO THÀNH PHÓ PHAN RANG – THÁP C HÀM, TỈNH NINH THUẬN

Chuyên ngành: QUÀN LÝ XÂY DựNG

Mà số: 60.58.03.02

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC PGS.TS. ĐÓ VÃN LƯỢNG

LỜI CAM DOAN

Tòi xin cam đoan rằng nội dung cua Luận văn này (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi chua dược nộp cho bất kỳ một chương trinh câp băng cao học nào cũng như bât kỳ một chưong trinh đào tạo câp bằng nào khác.

Tòi cùng xin cam doan các số liệu và kết quà trong luận vãn lã hoàn toàn trung thực và chưa lừng được ai công bô trong lầl cá các còng trình nào trước đây.

Tâl cã các trích dan đà được ghi rò ngưôn gốc.

Tác giá luận văn

Phan Tần cành

LÒI CÁM ƠN

Trong quá trình (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi học tập và nghiên cứu luận vãn đề tài “NGHIẾN cưu, ĐÈ XUÁT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DựNG CÒNG TRĨNH GIAI ĐOẠN THựC HIÊN ĐẤU Tư Dự ÁN ĐƯỜNG ĐỎI PHÍ A NAM VÀO THÀNH PHÓ PHAN RANG – THẤP CHẤM, TÌNH NINH THUẬN”, tác giã đã nhận được sự hướng dần và giúp đờ tận lình, chu đáo của các Thầy Cô giáo (rong Bộ mòn công nghệ và quân lý xây dựng – Trường Đại học Thúy lợi cùng như (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi sự giúp đờ cùa các chuyên gia và các đồng nghiệp trong và ngoài ngành xây dưng. Tác giã xin chân thành câm ơn các Thầy Cô giáo trong Trường Đại học Thúy lợi. đặc biệt Là PGS TS. Đồ Văn Lương người đà dành nhiều thời gian, còng sức, tận tâm. tận lực hướng dần giúp tác giã cỏ được kiến thức dê hoàn thành Luận văn này.

Do thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên Luận văn có thê còn thiếu sót. lác (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi giã rat mong nhận được nhùng kiến đóng góp chân thành đê Luận vãn được hoàn thiện hơn

Xin trân trong câm ơn’

Ninh Thuận, ngày thảng 5 năm 20 ỉ 7

Học viên

Phan Tấn Cánh

MỤC LỤC

DANH Mực CÁC HĨNH ÁNH

DANH MỰC BÁNG BIÊU

DANH MỤC CÁC TÙ’ VIÉT TÀT

Mơ ĐAU

CHƯƠNG 1 TÔNG QUAN VẼ C ỐNG TÁC QUAN LÝ Dự ÁN ĐẰƯ Tư VÀ

QUÁN LÝ CHÁ ‘ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng, Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi I LƯỢNG CÔNG TRINH XÂY DỤNG…………………………………………’….5

 • 1.2      Còng tác Quán lý dự án. quán lý chất lượng còng trinh xây dựng ở một số

nước trên the giới

 • 1.4     Còng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường

Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi tác QLCL xây dựng công trinh ớ giai đoạn thực hiện đầu tư

KÉT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2J’HẢ TÍCH CÁC cơ SỚ KHOA HOC. PHÁP LÝ VÀTHỰC

TIỀN VÊ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHAT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ….23

 • 2.1.1  Các cơ sờ khoa học về quán lý chắt (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề

Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi lượng xây dựng còng trinh

Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi hường đên QI .CI. xây dựng còng trình 45

Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi nước

 • 2.4.2  Nhân lò vê các Chủ thè tham gia Quán lý chât lượng công trinh Hạ tâng

kỳ thuật đò thị

 • 2.4.3  Nhân tố về năng lực cưa các Chư thể tham gia quàn lý chắt lượng công

trình Hạ lâng kỹ thuật đô thị

KHT LUẬN CHƯƠNG2

CHƯƠNG 3 NGHIÊN cứu, ĐẺ XƯAT MỘT SÓ GIẢI PIIAP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUÁN LÝ (’HÁ I LƯỢNG XÂY DựNG (’ÔNG TRÌNH GIAI ĐOẠN THỰC IIIẸN ĐAU TƯ ÁP DỰNG (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện


Đầu Tư Dự Án Đường Đôi CHO Dự ÁN ĐƯỜNG ĐÔI PHÍA NAM………………..’…66

 • 3.3      Giới thiệu chung về dự án Đường đôi phía Nam vào Thành phố Phan

Rang – Tháp Chàm

 • 3.3.1  (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác

Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi Mục tiêu đau tư. vị tri và quy mò dự án. CĐT và đơn vị thực hiện

 • 3.4      Chức năng, nhiêm vụ và cơ cấu tố chức Ban Quàn lý dự án xây dựng hạ

tàng đô thị thuộc Sờ Xây dựng linh Ninh Thuận

 • 3.5      Công tác quán lý châl lượng còng trình Hạ lâng kỳ thuật (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi đồ thi giai đoạn

thực hiện dầu tư ờ tinli Ninh Thuận

 • 3.5.2  Nội dung VC công lác QI.CL công trình H I K I đô thị giai đoạn thục hiện

dầu tư ở Ninh Thuận

 • 3.5.3  Nhùng tôn lại trong công lác QI.CL công trình xây dựng HTKT đô thị

giai đoạn thực hiện dầu tư ờ Ninh Thuận

 • 3.6      Nghiên cứu. dề xuất một số giãi pháp (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi tăng cưỡng quàn lý chất lượng

XDCT giai đoạn thực hiện đâu lu cho dự án Dường đôi phía Nam vào Thành phô Phan Rang – Tháp Chàm, tinh Ninh Thuận

in

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Đường Đôi
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart