(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động

fff

LỜI CẤM ƠN

Trong quá trinh học tập và làm luận vàn tốt nghiệp cao học. được sự giúp đừ cua các thầy, cỏ giáo trường Dại học Thủy Lợi và sự nồ lực cùa ban thân. Đen nay, tác giã dà hoàn thành luận vàn thạc sĩ với đề tài “Nghiên cứu, dê xuâĩ một sô giài pháp nâng cao chât lượng công tác thâm dịnh các công trình đau tu xây (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động dụng cơ han thuộc nguồn von ngân sách trên địa hàn huyện Sơn Dộng, tinh Bắc Giang”, chuyên ngành Quản lý xây dựng.

Tác gia bày lo lòng biết on sâu sac lới ihầy giáo PGS.TS Nguyễn Hiìu Huế IS. Hoàng Bắc An dã hướng dần, chi bào tận tình và cung cấp cãc kiến thức khoa học cân ihicl Irong quá trinh thực hiện luận văn. Xin chân thành cám on các thầy, cỏ giáo thuộc Bộ môn (‘ông nghệ và Quân (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động lý xây dựng – khoa Công trinh cùng các thầy, cò giáo thuộc các bộ mòn khoa Kinh le và Quản lý, phòng Đào tạo Đại học & Sau dại học Trường Đại học ì hủy lợi dà tạo mọi điều kiện (huân lựi cho lác gia hoàn thành Luận văn Thạc sĩ cùa mình.

Do trinh dộ, kinh nghiệm cũng như thòi gian nghiên cứu còn hạn che nên Luận văn khó Iránh khói những thiếu SÓI. tác gia rai mong nhận được nhùng ý kiến đóng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động góp cua quý độc giã.

Xin trân trọng câm om!

Ilà Nội, thảng 3 năm 2015

l ác giá


Hoàng Thu Hà


BẢN CAM KẼT

Tôi xin cam đoan đê tài luận van này là san phâm nghiền cứu cua ricng cá nhân tôi. Kết quá trong luận van là trung thục và chưa từng được ai công bố trong tất cả các công trinh nào trước dây.

I ác giá

Hoàng Thu Híì

MỤC LỤC

MÔ ĐÀU (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động 1

CHƯƠNG 1. TÔNG QUAN VẺ CÓNG TẤC THẢM ĐỊNH CÁC CÔNG

TRÌNH XÂY DỤNG

 • 1.2.2. I rình lự ihâm định phê duyệt dự án đâu tư (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên

Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động xây dựng cơ hán

C HƯƠNG 2. NHƯNG NHÂN TO ANH HƯỞNG ĐÉN C ÔNG TÁC THẤM

DỊNH Dự ẤN

 • 2.3.1. Phương pháp chung dể thầm dinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động dự án 27

 • 2.3.2. Một số phương pháp thâm định được áp dụng hiện nay…………………..27

  • 2.4. Thông tin phục vụ cho công tác thầm định…………………………………….34

CHƯƠNG 3. THựC TRẠNG VÀ ĐẺ XUẤT MỌT SÓ GIÃI PHẤP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÒNG TẤC THẤM ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN ĐỌNG, TÍNH BẤC GIANG

 • 3.1.   (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động Kỉìái quát về tình hình kinh tế, xã hội huyện Sơn Động, tỉnh Bắc

Giang

 • 3.1.2. Vê tinh hình kinh lê, xà hội huyện Sơn Dộng nhừng năm gân đây 40

 • 3.3.1. Sơ lược về Phòng kinh tề – hạ tầng thực hiện công tác thâm dịnli các công (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động trình đâu tư XDCB trên địa bàn huyện

……………………………………………………………………………………………………………42

 • 3.5.1. Giai pháp về nâng cao trình dộ cho cán bộ thâm dịnli

 • 3.5.2. (hái pháp VC các thủ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động lục hành

chính

3.6. kết luận chương 3

DANH MỤC BANG

Bâng 1.1. Báng tóm tat nhưng nội dung cơ bân can thâm định………………………..12

Bảng 3.1. Báng tòng hợp trinh độ chuyên môn cán bộ Phỏng K.T -lIT……………..44

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động Bang 3.2. Thành phân hô sư trinh thâm định……………………………………………………………………………………………………….53

Bâng 3.3. l ong hợp so hrợng các dự án dược thâm dinh tại Phòng K1-11T.. 59

DANH MỤC HÌNH VẼ

I linh 2.1.  Quy trinh thâm định chung

Hình 3.1.  Cư cấu tố chức Phòng KT-HT huyện Sơn Dộng

ỉ linh 3.2.  Các bước tiên hành thâm định

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động Hình 3.3…. Qui trinh thâm định dự án lại

phừng KT-HT huyện…………………………………………………………………………………52

1 linh 3.4. Đe xuất quy trinh thâm định………………………………………………………..66


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Công Rình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Nguồn Vốn Ngân Sách Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart