(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư

fff

LỜI CAM DOAN CỦA TẤC GIA

TÔI xin cam đoan bán luận vãn là công trình nghiên círu khoa học, độc Lập. Các số liệu, lài liệu, các trích dẫn và kết quã nêu trong luận văn có nguồn gốc, xuất xử rô ràng, chua dược công bố ơ nhùng nghiên cứu khác.

TÒI xin chịu trách nhiệm về còng trinh nghiên cửu cua mình.

l ác giã

Dồ Dáng Dùng

LỜI CẤM ƠN

Trong quá trình (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư học tập. nghiên cửu và làm luận vãn tốt nghiệp cao hoc. được sự giúp đừ của các thầy, cò giáo trường Đại học Thúy Lợi và sự nỏ lực của hãn thân. Đen nay, tác gia dà hoãn thánh luận văn thạc sì với de tài “Nghiên cứu, dề xuất một sổ giai pháp nâng cao chất lượng công tác thâm định các dự án dầu tư xây dựng do Ban quan lý dầu tư và xây dựng thúy lợi 3 quan lý dầu tư”. chuyên (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư ngành Quán lý xây dựng.

rác giá bày ló lòng bicl ơn sâu sac lói thầy giáo BGS.TS Nguyền Hừu Hue đà hưởng dần. chí bao tận tình vã cung cấp các kiến thức khoa học cằn thiết trong quá trinh thực hiện luận vân. xin chân thành câm om các thây, cồ giáo thuộc Bộ môn (’ông nghệ và Quan lý xây dựng – Khoa Công trình cùng các thầy, cò giáo thuộc các bộ mòn khoa Kinh lê và Quàn lý, phòng Dào (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư lạo Dại học & Sau đại học I rưòng Dại học Thủy lọi đà tạo mọi diều kiện thuận lợi cho tác giã hoàn thành Luận vãn Thạc sĩ cua minh.

Do trinh dộ tông họp. kinh nghiệm cũng như thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên Luận vãn khó tránh klioi nhùng thiếu sót. tãc già rất mong nhận dược nhùng kiến đóng góp cùa quý độc giá.

Xin Irân Irọng cám ơn!

Thanh Hóa, ngày……..tháng….năm 2016

Tác (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư giá

Đỗ Đãng Dũng

MỤC LỤC

MỞ ĐẤU

NỘI DUNG LUẬN VĂN……………………………….  …………………

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÉ Dự ẤN ĐẲU Tư VÀ CÒNG TẤC THẢM ĐỊNH

Dự ÁN DÀU Tư XÂY DƯNG

  • 1.4. Công tác thẩm định dự án dầu tư xây (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư dựng ỏ nước ta

hiện nay

Kết luận chuông 1

CHƯƠNG 2. cơ SỜ KHOA HỌC VẢ I HƯC TIỄN ví: CÔNG I Ác THẢM

ĐỊNH Dự ẤN ĐẤU Tư

  • 2.3. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng

Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư Các nhân tổ ành hưừng đến công tác thâm định

Kết luận chưưng 2

CHƯƠNG 3. THựC TRẠNG VÀ ĐẺ XUẤT MỌT SỠ GIÃI PIIAP NÂNG CAO CHẤT (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công

Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư Ll ỢNGCÔNG TẤC THẢM DỊNH CÁC DựÁN DẪU TƯ XÂY DỰNG IX) BAN QUẤN LÝ ĐẤU TÙ’VÀ XÂY DỤNG THÚY LỢI 3 QUẢN LÝ ĐÀU TÙ’.

…………………………………………………………………………………………………………………………….44

Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư trình thầm định của Ban 3

  • 3.3.  Tình hình quan lý dầu tư các dự án dầu tư xây dựng do Ban 3 làm chu dầu

  • 3.4.  Đánh giá công tác thầm dinh các dự án dầu tư xây dựng do Ban 3 làm chu

đẩu tư

  • 3.4.3.  Nguyen nhân (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao

Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư

  • 3.5.  Dê xuât một sô giài pháp đê hoãn thiện công tác thầm định các dự án đâu

tu xây dụng do Ban 3 làm chú dầu tu

  • 3.5.5.  Giãi pháp (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư về xây dựng một quy trình thẩm dịnli hợp lý tại Ban 3 71

Kốt luận chương 3

KÉT LUẬN VÀ KI ÉN NGHỊ

DANTI MỤC TÀI LIỆU THAM KIIAO

DANH MỤC HÌNH ÁNH

Hình 1.1.   Trinh tự đầu tư xây dựng

Hình 2.1.   Quỵ trinh thâm định chung

Hình 3.1. Mồ hình cơ cấu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư tổ chức của Ban 3

Hình 3.2.   Trinh tụ tố chúc thấm định hổ sơ thiết kế tại Ban 3

Hình 3.3.   Qui trình thâm định hò sơ thiềl ke tại Ban 3

Hình 3.4.   Để xuất mô hĩnh cơ cấu tồ chức cùa Ban 3

Hình 3.5.   De xuâl quy trinh thâm định lại Ban 3

DANH MỤC BANG BIÊU

Bang 2 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư .1. Bang tóm tắt nlùmg nội dung cơ ban cằn thâm định dự án 25

Bâng 2.2. Bâng tóm tât nhũng nội dung cơ bân cân thâm định thièl kê        xây dựng…27

Bang 3.1. Bang tông hợp trinh dộ chuyên mòn cán bộ. vc cua Ban 3…………………………….45

Bâng 3.2. Bâng tông hợp thành phân hô sơ trình thâm định dự án đâu         tư………….49

Bang 3.3. Thánh phần (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư hồ sơ trinh thiết kế và dự toán xây dụng công

trình…………………………………………………………………………………………………………………51

Bâng 3.4. rông hợp một sờ công trình vòn TPCP dơ Ban 3 thâm định…………………………..61


vii

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 3 Quản Lý Đầu Tư
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart