(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4

fff

LỜI CẤM ƠN

Sau thời gian nghiên cứu, đền nay luận ván thạc sĩ “Nghiên cứu, dê xuãt ìììột sô giãi pháp tảng cường công túc quàn lý chi phỉ sàn xuât trong thi công xây dựng tụi Công ty có phân Sông Đà 4 ” dà hoàn thành và dam hão đầy đú các yêu cầu đật ra.

Trước hết tác gia xin dược gừi lời cam ơn chân thành tới thầy giáo (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4 PGS.TS. Phạm Hùng đỗ dành nhiều thời gian, tận tình giúp đờ tác giã hoàn thành luận ván này.

l ác giỏ xin được hây tó lòng câm ơn chân thành đen các thầy, cỏ giảo Trường Đại học Thủy lọi dà tận lình giang dạy. truyền dạt nhỉnig kiến thức chuyên môn quỹ hâu trong suot quá trình học tập, góp phần cho tác giá hoàn thành ban luận vấn này.

Xin cám ơn tới San lãnh đạo cùng tập the cán hộ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4 nhân viên (‘ông ty cò phán Sông Dà 4 dà nhiệt tình giúp đờ trong suổt quả trinh triển khai và áp dụng nghiền cứu cua mình lại Cóng ly.

Xin câm ơn nhừng người thân trong gia đinh, hạn hè đà động viên tạo diều kiện thuận lọi trong quả trình học lập và hoàn thành luận ván này.

7 rong quá trình nghiên cửu dè hoàn thành luận vãn chắc chăn khô tránh khói nhừng thiếu SÓI nhai định. lác giã rai mong muon dược sự (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4 dóng góp ý kiến chân rình của các thay cô giáo và cán hộ khoa học dồng nghiệp de luận vàn dạt chat lượng cao.

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Tác già luận văn

ỉ ’ũ Đình Man

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan để tài luận văn này là san phâm nghiên cứu cua ricng cá nhân tôi. Các số liệu và kết quả trong luận vãn là hoàn toàn tiling thực và chưa được ai công bô trong tai ca các còng trình nào (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4 trước đây. Tât cà các trích dần dà dược ghi rõ nguồn gốc.

Hà Nội, ngày ’ í háng năm 2015

ỉ ác giá luận vãn

177 Dinh Mần

MỤC LỤC

MỜ DẦU

CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN VẺ QUÀN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẨT TRONG

THI CÔNG XÂY DựNG

 • 1.3. Tỏng quan về thi công xây dựng công trinh9 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong

Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4

 • 1.4.  l ong quan chi phí sán xuất vã quân lý chi phi sản xuất trong thi công xây

dựng

 • 1.5.  Một so bài học kinh nghiệm trong quán lý chi phi sán xuất thi công xây

dựng công trình

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: Cơ SỞ LÝ LUẠN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUÁN LÝ CHI PHÍ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4 SẤN XUẤT TRONG 1III CÔNG

XÂY DỤNG

4 xây dựng

 • 2.3.5.  Tý lệ chi phi xây dựng/ chi (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số

Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4 phi sàn xuất kinh doanh

 • 2.4.  (‘ác nhàn tổ ảnh hướng đen công tàc quân lý chi phi trong thi công xây

dựng công trinh

 • 2.5.  Một so giãi pháp chung tàng cường công tác quân lý chi phí sản xuất… (Luận

Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4 34

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: THựC TRẠNG TRONG CÔNG TẤC QUẤN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẢT TRONG I 111 CÔNG XÂY DỤNG TẠI CÔNG TY CÒ PHẤN

SÔNG DÀ 4

 • 3.1. Giới thiệu chung về (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng

Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4 Công ty cô phan Sông Dà 4

 • 3.1.2.  Phạm vi hoạt động và ngành nghe kinh doanh cua Công ty cô phan

Sông Đà 4

 • 3.2.   Tinh hình hoạt động xây dựng cua Công ly thời gian vừa qua

 • 3.3.  Phần lích, đánh giá các yếu tố ãnli hướng đen thi công xây dựng và quan lý chi phí san xuất trong thi công xây dựng tại Công ty cô phan Sông Dà 4.43

 • 3.4.  (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông

Đà 4 Thực trạng công tác quan lý chi phí sàn xuất trong thi công xây dựng công trinh tại Công ty cố phần Sông Đà 4

 • 3.4.2.  Mò hình tò chức hoạt động và phân cấp quản lý tại Công ty cò phần

Sông Dà 4

 • 3.4.3.  Thực trạng công lác quân lỷ chi phi sân xuất trong thi công xây dựng

còng trình tại công ty

 • 3.5. Dánh giá (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4 công tác quan lý chi phí san xuất trong thi công xây dựng còng

trình tại Công ty co phan Sông Đả 4

 • 3.5.2.  Nhũng ton tại trong công tác quân lý chi phi sản xuất trong thi công

xây dựng công trình và nguyên nhân cua nó

Kêt luận chương 3

CHƯƠNG 4: DẺ XUẮT MỌT SÓ GIẢI PHÁP TĂNG C ƯỜNG C ÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SÀN XUẢT TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công

Ty Cổ Phần Sông Đà 4 TẠI CÔNG TY CÔ PHĂN SÔNG DÀ 4

 • 4.1.  Dịnh hướng nghe nghiệp và chiên lược phát triền cua Công ly cô phần

Sông Dà 4 trong thời gian tới

 • 4.2. De xuất một so giai pháp làng cường công lác quan lý chi phí san xuất trong thi công xây dựng tại Còng ty co phẩn Sông Dà 4 trong thời gian tới.. 74

 • 4.2.2.  (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4 Một số giãi pháp tăng cường công tác quàn lý chi phí sán xuất trong thi

công xây dựng tại Công ly cô phan Sông Dà 4 trong thời gian tới

Kết luận chương 4

KÉT LƯẶN VÃ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1 Giá trị san lượng thực hiện xây lap cua công ty qua các nam

1 linh 3.2 Giá trị doanh thu xây lap của (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4 công ty qua các năm

Hình 3.3 đố tô chức công ly

1 linh 3.4 Sơ do tò chức các chi nhánh

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Trong Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart