(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc

fff

LỜI ĐOAN CAM

Tòi xin cam đoan dề tài Luận vãn này là sân phẩm nghiên cứu của riêng cá nhân tôi. Các số liệu và kết quá trong luận văn là hoàn loàn đúng với thực tế và chua được ai còng bố trong tất cá các công trinh nước nào trước dây. Tất cả các trích dẫn dà được ghi rò nguôn góc.

Hà Nội. ngày tháng 08 năm 2018 Tác già luận vãn

Nguyen Vãn Kiên

LỜI CẢM ƠN

Luận vãn thạc sĩ chuyên ngành Quán lý xây dựng với dề tài: “Nghiên cứu giãi pháp quăn lý chấy lượng thi công bê tông ASPHALT với các công trình thủy lợi kết hợp giao thông cho khu vục (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc hạ du và các tinh miền núi phía Bắc ” dược hoàn thành vói sự giúp đờ cùa Phòng đào tạo Dại học và Sau Dại học, Khoa công trình Trường Dại học Thúy Lợi. củng các thầy cò giáo, bạn bè. dồng nghiệp và gia đinh.

IIọc viên xin gưi lời cám ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Trọng Ttr dà trực tiếp hướng dẫn, giúp đờ tận tình và cung cấp các kiến thúc khoa học cần thiết trong quá trinh thực hiện luận (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc vãn. Xin chân thành cám ơn các thầy, cô giáo thuộc khoa Còng trình, phòng đào lạo Dại học và Sau đại học trường Dại học I hủy l.ợi đà tạo mọi điêu kiện thuận viện cho học viên hoãn thành tốt luận vãn thạc sỳ cua minh.

Nliừng lời sau cùng xin dành cho gia dinh, cùng các dồng nghiệp dà chia se khó khăn và lạo điêu kiện lôl nhầl đê lòi hoàn thành được luận văn lòl nghiệp này.

VÓI thòi gian (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc và trình dộ còn hạn chế. luận vãn không thè tránh khói nliừng thiểu sót và rai mong được hướng dần và đóng góp ý kiến cúa các thây cô giáo, cúa đồng nghiệp.

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2018 Tác giá luận vãn

Nguyễn Văn Kiên

MỤC LỤC

LỜI ĐOAN CAM

LỜI CẤM ON

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC BÀNG

DANH MỤC CẤC CHỮ VIÉT TẤT

PHÀN MỜ ĐÀU (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thô ng Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc

C HƯƠNG I: TONG QUAN VẺ CHAT LƯỢNG QUẢN LÝ CHAT LƯỢNG

CÔNG TRÌNH

 • 1.1.2. Quan lý chất lượng còng trinh

  1.2. (‘ông lác quàn lý chất (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc lượng thi công


công trinh bê tồng asphalt hiện nay

 • 1.2.1. Kiềm tra hiện trường trước kill thi còng, bao gồm việc kiêm tra các hạng

mục sau:

1.2.4…………………………………………………………………………………………..

Kiêm tra trong khi thi còng: theo quy định lại Bảng 1.3

 • 1.2.5. Kiêm tra khi nghiệm thu mật dường bê tòng nhựa

 • 1.2.6. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc Hồ sơ nghiệm thu bao gồm nhừng nội dung sau: 19

 • 1.3. Nhu cầu kết họp công trình thúy lọi vói công trình giao thông hiện nay20

KÉT LUẬN (’HƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: CÁC cơ SỚ KHOA HỌC TRONG ọ VÁN’ LÝ CHẤT LƯỢNG

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KÉT Hựp GIAO THÔNG

 • 2.2.1. Cơ sỡ nghiên cứu bê tòng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản

Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc Asphalt

 • 2.3. Các nhân tố ánh hướng tới chất lượng thi công công Bê tông Asphalt . 30

 • 2.4. Cư sờ pháp lý trong quàn lý chât lượng thi cóng công trinh thủy iựi kêt

họp giao thông

KÉT I. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc UẬN ChươnG 2

CHƯƠNG 3: GIAI PII.ỶP QUẤN LÝ CHAT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH

I HI CÔNG CỦA Dự ÁN: CÀI TẠO NẤNG CÁP TUYỂN DÊ MINH KHÁNH,

IIVYẸN BA VÌ, TP. IIÀ NỌI

 • 3.1 Giứi thiệu về dự án: cài lạo, nâng cấp luyến đê .Minh Khánh, huyện Ba

Vi, TP. Hà Nội

 • 3.1.1 Giới thiệu dự án: Cai tạo. nâng cấp tuyến dè Minh Khánh, huyện Ba (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc Vi. TP.

Hà Nội

Trạm do Son Tây

3.2. Các yêu cầu về chất hrọug thi công tuyến dê Minh Khánh, huyện Ba Vì,

TP. Hà Nội

 • 3.2.1. Đánh giá hiện trạng

  3.2.2. Lựa chọn quy mô tiêuchuẩn kỳ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp


Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc thuật

 • 3.3. Đánh giá thực trạng cồng lác quàn lý chất lượng thi công tuyển đê Minh

Khánh

 • 33.2.  Công tác quản lý chất lượng thi công cái tạo nâng cấp tuyến đè Minh

Khánh

 • 3.3.3. Đánh giá thực trạng công tác quàn lý, thiết bị thi công của Ban quán lý dự án dối với nhà thầu tại công trường………………………………………………………………

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc 49

3.4 . Giâi pháp quân lý chất lượng thi công cóng trình tuyến dê kết họp giao thông

 • 3.4.3. Hoãn thiện giãi pháp quan lý an toàn lao dộng trên còng trường xây dựng75

 • 3.4.5. Hoàn thiện công lác quân lý hợp đông trong (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc hoạt

động xây dựng

KÉT LUẬN VÀ KIÉ.N NGHỊ

 • 1. Rà soát, sữa đôi, bồ sung các văn bán quy phạm        pháp luậtnhăm lăng

cường công lác quân lý châl lượng công trình xây dựng

 • 2. Nghicn cứu ban hãnh các chính sách lien quan nhăm nâng cao chât lượng công

trinh xây dựng

TÀI LIẸU THAM KHẢO

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1: Mô hình các yếu tố của chất lượng tông hợp………………………………………..5

Hình 3.1: Hệ thống kiêm soát lien độ………………………………………………………………71

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Bê Tông Asphalt Cho Các Công Trình Thủy Lợi Kết Hợp Giao Thông Cho Khu Vực Hạ Du Và Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart