(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long

fff

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

DANH MỤC CÁC BÂNG BIỂƯ

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỪ VIỂT TẤT

MỜ DÃƯ

CHƯƠNG 1 : TÔNG QUAN VÉ KỂ HOẠCH TIÉN DỘ

 • 1.1.1.  Khái niệm về kế hoạch (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản

Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long liến độL8J

 • 1.2.4.  Thực trạng công tác quăn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp

Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long lý tiến dộ hiện nay

KẺT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2 : Cơ Sơ KHOA HỌC LẬP KE HOẠCH TIÊN ĐỘ VẢ CẤC BÀI TOÁN ĐIẺƯ KHIÊN TIÉN BỘ TRÊN sơ ĐÓ MẠNG ….

 • 2.1.  Phương pháp tò chức xây dựng và trình tự lập ke hoạch tiến độ……………….

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long 25

 • 2.3.1.  Điều chinh sơ do mạng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản

Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long theo thời gian vã nhân lực

 • 2.3.2.  Phân phoi và sử dụng tài nguyên tối ưu trong lập kế hoạch và chi

đạo sàn xuất

 • 2.3.3.  Tôi ưu phân bỏ lài nguyên thu hỏi khi thời hạn xây dựng còng trinh

xác định

 • 2.4.1.  Phương pháp dường tích phân dùng dế kiêm tra từng công việc … 47

 • 2.4.2.  (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai

Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long Phương pháp đường phân trăm

KÉT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3 : GIÃI PHẤP QUÀN LÝ TIÊN DỘ VẢ DIÊU KHIÊN TIÊN ĐỘ Tin (‘ÔNG HOÀN THIỆN NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG TÒA 103 – cil – KI IU DÔ THỊ MỚI VAN KHÊ

 • 3.1. Thực Irạng còng lác quan lý lien độ tại công ty cô phan Sông Dà Thang

Long

 • 3.1.1. Giời thiệu ve công ty cô phần Sông Đà Ihãng 1 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long .ong…………….52

 • 3.3.2.  về nhân (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ

Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long lực

 • 3.5.  Diều kliicn lien độ thi công hoàn thiện nhà chung cư cao lâng 103-CT1

Khu dô thị mới Vãn Khè. ứng dụng phần mềm MS project 2010

 • 3.5.2.  Tính loan các thông số thời gian Iren sư đồ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên

Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long mạng

KÉT LUẬN CHƯƠNG 3

KÉT LUẬN VẢ KIÊN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Tien độ cap von theo thời gian

Hình 1.2. Chu trình quan lý dự án

Hĩnh 1.3. Biêu do moi quan hệ giừa chi phi và các giai đoạn thực hiện dự (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long án 15 1

linh 2.1. Phương pháp thi công tuần ựr

Hình 2.2. Phương pháp thi công song song

1 linh 2.3. Phương pháp thi còng goi tiếp

Hình 2.4. SƯ đồ các bước lập kế hoạch lien độ

I linh 2.5. Phàn câp theo phương pháp VVBS

I linh 2.6. Sơ dô dường thăng

Hình 2- (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng

Long 8: Môi quan hệ giửa cung và tiêu thụ tài nguyên

ỉ linh 2-9: Moi quan hệ chi phi và thời gian thi công

Hình 2.10. Kiêm tra lien độ bang đường lích phân

I linh 2.11. Kiêm tra tiến dộ thi công bang dường phan trăm

Hình 2.12. Biêu đô nhại ký công việc

Hình 3.1. Dự án Usilkcity

Hình (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng

Long 3.2. Dự án Bãi dưưng-Nha trang

I linh 3.3. Dự án chung cư Usilk Apartment – l ân quy-Q.7-1 ICM

Hình 3.4. Dự án Usilk city nãm 2014

I linh 3.5. Quy trình kiếm soát kế hoạch tiến độ thi cônglsJ

Hình 3.6. Giãi pháp quàn lý dòng tiền lại công ly cô phan Sông Dà Thăng I.ong (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công

Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long .( Nguồn biên bản cuộc họp khách hàng quỷ 1- 2013)

I linh 3.7. Sơ dồ dường thang kế hoạch tiến dộ ban dầu

I linh 3.8. Sơ dồ mạng bàn kế hoạch tiến độ ban dầu

I linh 3.9. Sơ dồ mạng diều chinh lần 1

Hình 3.10 Sơ do mạng điêu chinh lần 2

DANH MỤC BẢNG

Bàng 3.1 Khối lượng và (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long thời gian thực hiện cùa lang điền hình…………………….67

Bàng 3.2 Khôi lượng, chi phi thực hiện công việc theo thời gian binh thường ….. …………………………………….’. ……..’.  ………………

Bảng 3.3 (‘ác thông số thời gian theo sơ dồ mạng của bân tiến dộ ban dầu .. 73

Bang 3.4 : Bang thời gian và chi phí hoàn thành công việc khàn trương

Bâng 3.5 Chi phí bừ cho công việc…..79 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp

Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long

Bang 3.6 Thông số sư đồ mạng điểu khiên lần 1

Bang 3.7 Thông so sư đô mạng điều khicn lân 2

DANH MỤC CẤC KỲ HIỆU, CẤC CHỮ VIẾT TẤT

ATrr1-»iAi-» r’ 1V11       Dl->™ O11ỎM T /r TĨÁm nA Trnnrr CAi o

<<<123>>>

DV

: Dem vị.

BQI – DA vNd

: Ban quản lý dự án.

: Việt Nam đổng ( đem vị lien tệ).

WBS

: Cơ cấu phàn tích công việc.

AO A

: Sư đồ hoạt động trên mũi ten


CẤC CHỮ VIẾT TẤT:

<<<123>>>

MP2010

SDM

: Ms Project 2010 : Sư đổ mạng.

KI n ỉ)

: Kế hoạch tiến độ.

MP

DM

: Microsoil project.

: Định mức (Luận Văn Thạc Sĩ)

KDT           :Khu đô thị

CẤC KÝ HIẸU:

<<<123>>>

Kv

: Công suất máy.

L

: Đơn vị do lít (Luận Văn Thạc Sĩ)


XTrr1-»iAi-» r’ 1V11 í^iỏi Dl-An íìnnn T /r TĨÁm nA Trnnrr CAi o

<<<123>>>

T

: Dem vị ẽto lấn.

m2

: Đon vị do diện tích.

m3

: Dưn vị đo the lích.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Trong Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện Nhà Chung Cư Cao Tầng Của Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart