(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan đề tài luận văn này lá san phàm nghiên cứu cua riêng cá nhân tôi. Các số liệu vả kết quà trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa được ai công bố trong tất câ các còng trinh nào trước đây. Tất ca các trích dần dà dược ghi rò nguồn gốc.

ỉ là Nội, ngày… thảng… nam 2017

l ác già luận văn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn I rân Thị Trang

LỜI CAM ƠN

Tác già xin chân thành cam ơn quỷ thầy cô đà tận tinh giang dạy trang bị cho tác giá những kiến thức về chuyên môn. những cơ sỡ lý luận phục vụ cho công tác chuyên môn và quá trình nghiên cửu dề tài cùng như hoãn thiện bân thân trong cuộc sống. Tác già củng xin chân thành câm ơn các anh chị trong ban quân lý dự án Phát Iriên cư sớ hạ lâng nòng thôn phục vụ san xất các (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn tinh Tây Nguyên, tinh Lâm Đổng (14. Hùng Vương. Phường 10. Thành Phô Dà Lạt, ‘l inh Lâm Dông, Tp. Dà Lạt), các anh chị Irong Viện Khoa học Thúy Lợi Việt Nam đà lận linh giúp đừ, cung câp sô liệu đê lác giá hoàn thành luận vãn.

Dặc biệt lác giá xin chân ihành câm ơn GS.TS Vũ Thanh Te đà Irực liếp hướng dản. giúp dờ tác gia tận tinh trong suốt quá trinh tác gia thực (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn hiện dề tãi nghiên cứu và hoàn thành I .uận vàn. Den nay, lác giã đà hoàn thành luận vàn ihạc sỷ với đề lài: “Nghiên cứu giãi pháp sừ dụng hiệu quả nguồn vốn Aỉ)lỉ chơ dự Ún phát triển cư sừ hạ tầng nông thôn", chuyền ngành Quán lý xây dựng.

Các kêl qũa đạl được là nhùng đóng góp nhó vê mặt khoa học trong quá irinh nghiền cứu và dề xuất các giai pháp nàng cao năng lực quan lý dự (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn án phát triển cơ sơ hạ tằng nông thôn sứ dụng vỏn ADR. l uy nhiên trong khuôn khô luận vàn, do điêu kiện ihời gian ngẩn, dịa lý cách trơ vã trình dộ có hạn nên không thè tránh khỏi những thiếu sót. Tác giã rắl mong nhận được những nhận xét và góp cùa các thầy, cô giáo và các bạn đồng nghiệp.

rác giá xin chân thành câm <m các bạn bè đông nghiệp và gia đinh đà động viên, khích lệ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn trong quá trình học tập vã thực hiện luận vãn.

Xin trân trọng cam ơn!

Hà Nội. ngày… tháng… năm 2017

Tác giã luận vãn

Trần Thị Trang

MỤC LỤC

PHÀN MỜ ĐÀU

CHƯƠN G 1: TONG QUAN VÉ QUẢN LÝ Dự ẤN PHẤT TRIÉN cơ SỞ HẠ I ẢNG NÔNG THÔN VÀ HIỆU QUẢ Dự ÁN DẤU TƯ XÂY DựNG sư DỤNG NGUÕN VÕNADB

 • 1.1 – (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự

Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn ì (‘ác khái niệm cơ bàn về hạ tầng nông thôn

 • 1.2.3  Nhừng dặc diếm riêng cũa dầu ur xây dựng CSIIT nòng thôn vả quân lý dự án phát

Inên CSH I nòng thôn

 • 1.3   Các giai (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn doạn dầu tư cũa dự án. vai trò vã tầm quan trọng cũa giai doạn chuẩn bị dầu

lu trong một dự án xây dựng

trò và lâm quan trọng cùa giai đoạn chuân bị đâu lư trong một dự án

 • 1.5 …………………………………………………………………………………………………………….

Nhùng nhân lô ánh hướng đen quàn lý dự án đâu lư xây dựng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn

 • 1.5.2  (‘ác nhân lô khách quan cúa địa phương lác động đên hiệu quã công lác đâu lư… 16

 • 1.6  1 inh hình đâu lư xây dựng CSH 1 nông thôn ho trự thực hiện (’hương trinh mục

tiêu Quốc gia cua Chinh phú cho phát triển nông thôn mới trong thời gian qua

CHƯƠNG 2: Cơ SỚ KHOA (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn HỌC CÔNG TÁC QUẤN LÝ CỦA Dự ÁN PHÁT

TRIỀN cơ SỜ HẠ TẢNG NÔNG THÔN SƯ DỤNG NGUỒN VÓN ADB

 • 2.1  Đặc thù của dự án phát triền hạ tâng nông thôn thuộc chương trinh xây dựng nông

thôn mới

 • 2.1.4  Phát triền CSHT nòng thôn trong (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng

Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn chương trinh xây dựng nông thôn mới

 • 2.2.3  Nhùng quy định về quan lý và sư dụng ƠDA cua Chính phu Việt Nam và ADB .29

 • 2.3.1  Nguồn vốn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn

Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn

 • 2.4    Nội dung trong công tãc quán lý dự án dầu tư xây dựng công trinh sư dụng vốn

ADB

 • 2.4.1 ………………………………………………………………………………………………………….

Xác dịnh dự ãn vã đánh giá ban dầu

2.5 Tinh hình thu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn hút vốn và sư dụng nguồn vốn ADB ờ

Việt Nam

các tinh Tây Nguyên

 • 2.6 (‘ác nhân lô ánh hướng trong quán lý dự án dâu lư phát triền sử dụng von ADB .50

Kết luận (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn chương 2

C HƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ Tllực TRẠNG VÀ MỌT SỎ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG Lực QUÀN LÝ CÙA Dự ÁN PHÁT TRIỀN co SÒ HẠ TẦNG NÔNG THÔN PHỤC VỊT SẤN XUẤT CHO CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN, TĨNH

LẢM ĐÔNG

 • 3.1 Khái quát về Dự án phát triển CSHT nông thôn phục vụ sán xuất cho các linh Tầy

Nguyên tại tinh Lâm Đồng

 • 3.1.1 Thực trạng các công trinh phục vụ sàn xuất nông nghiệp cùa tinh Lâm Đồng…. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ

Sở Hạ Tầng Nông Thôn 54

3.1.2. Tổng quan về dự án

 • 3.3.1  Việc lựa (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb

Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn chọn đơn vị tư vấn thiết kế và

thầu thi công

.3.3.5 (’ông lác quân lý lài chính

 • 3.4    Đánh giá hiệu qua cùa dự án phát triền CSIIT nông thôn phục vụ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn san xuất các tinh

rây Nguycn ờ Làm Dông

 • 3.5  Nguyên tắc dề xuất các giai pháp nhẩm nâng cao năng lực quán lý các dự án phát

triền CSH I nòng thôn

.3.5.2 Ycu câu của các giãi pháp

 • 3.6  Đề xuất các giãi pháp nhẩm nâng cao năng lực quan lý các dự án có vốn vay ADB

phát triên CSHT nông thôn phục vụ sán xuàl tại (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn Làm Dóng

 • 3.7  Áp dụng giai pháp lựa chọn nhà thầu nr vấn vã nhà thầu thi còng vào dự án Sưa chừa, nâng càp CSHT nông thôn phục vụ sán xuâl khu vực xà Lạc Xuân và xà l u Tra, huyện

Đơn Dương

Ket luận chương 3

KÉ ỉ LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TẤI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn HÌNH VẼ, BIẺV ĐÒ

Hình 2.1. Sơ đồ quỵ trình quán lý dự án ODA của ADB

Biểu dồ 2.2. Tinh hĩnh cam kết ODA của ADB cho Việt nam giai đoạn 1993 – 2012

Biếu đồ 2.3. Tinh hình ki kết ODA của ADB dành cho Việt Nam giai đoạn 1993- 2015… 39 Biếu dồ 2.4. Tình hình giái ngân cùa ADB cho Việt Nam giai đoạn 1993 – 2015 44 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng

Nông Thôn

Biêu dô 2.5. Cơ câu sử dụng ODA cùa ADB theo ngành, lình vực……………………………………47

Hình 3.1. Sơ dồ ban quân lý ADB………………………………………………………………………………77

VI

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Vốn Adb Cho Dự Án Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart