(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam doan Luận vãn thạc sĩ này là còng trinh nghiên cứu cùa ban thân. Các số liệu kết quà trình bày trong luận vãn này là đúng sự thật, có nguồn gốc rò ràng, và chưa dược công bố trong bất kỳ công trinh nghiên cửu não.

Tác (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng giã

Nguyễn Huy Vượng

LỜI CẢM ƠN

Luận vãn được hoàn thành, là thành quà cứa sự cố gắng, nồ lực het mình và sự giúp đờ tận tình của các thầy cô trong bộ môn Địa kỳ thuật trưởng Đại học Thúy Lợi Ilà Nội. đặc biệt dưới sự hướng đản khoa học cùa thầy PGS.TS Phạm Hừu Sy.

Tác gia xin bầy tó lòng biết ơn sâu sẳc tói thầy hướng dần. dà tận tâm hướng dần khoa học SUÔI quá trình (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng lù khi lựa chọn đê tài, xây dựng để cương đen khi hoãn thành luận vãn.

rác giá xin chân thành câm em các thây cô trong bộ môn Địa kỳ thuật, khoa Công trình dà giúp dờ và tạo diều kiện tác gia hoãn thành luận vãn này. Xin chân thành cam ơn các bạn đồng nghiệp tại phòng Dịa kỳ thuât – Viện Thủy công đà cung cắp nhùng Số liệu cần thiết và tạo diều kiện thuận lợi dê tác gia thi nghiệmtrong phòng và tác nghiệp (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng tại hiện trường, rác giá xin trần trọng cám ơn sự cho phép sử dụng sô liệu lừ đề lài câp Nhà nước mà số TN3/T30. thuộc chương trinh Tày Nguyên 3 cua Viện Hãn lâm Khoa học và (’ông nghệ việt Nam.

Hà Nội, ngày .3 tháng 10 nàm 2016

I ác già

Nguyễn Huy Vưọng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

MỤC’ LỤC

ĐANH MỤC’ HÌNH VÈ6 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng

DANH MỰC BANG BÊU

CHƯƠNG LTỎNGQUAN

 • 1.1 Nhũng kết quã nghiên cứu về tnrơng nơ cua dất trên thế giới

  • 1.1.1  Anh hưởng cùa khoáng vật sẽt:………………………………………………………………………..14

  • 1.1.2  Anh hướng cùa câu trúc của (lit………………………………………………………………………..16

  • 1.1.3 Anh hướng cùa (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng độ


âm ban đâu cúi (ill

 • 1.1.8 ..

lơại đất trương nớ:

1.1.9 (’ác giãi pháp xử lý đâl trương nớ:……………………………………………………………………21

1.2 Tình lìinli nghiên cứu và sir dụng dất loại sét cớ tinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở


Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng trương nơ vào công trình dắt dẩp ở

Việt Nam:

Kết luận chương ỉ

CHƯƠNG 2: TÀI NGUYÊN ĐÁT PHONG HÓA TỪ DÁ MAGMA AXIT,CƠ SỠ LÝ THUYÊT CỦA G1Ấ1 PHẤP CÁI TẠO TÍNH (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng TRƯỜNG NỠ CỦA CHÚNG BANG

PHƯƠNG PHÁP TRỌN VÔI…………………………………………………………………………………..29

 • 2.1.6  Mặt cắt (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa

Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng dặc trung cua võ phong hóa trên đá magma axit

 • 2.2.2 Một số tinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng chất cơ lý cua hồn hợp VỜI – dầt qua một số công trinh ở nước ngoài

Kcl luận chương 2

CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỦI; CÁI TẠO IÍNH I-RƯƠNG NỚCÚA DÁTPHƠNG HÓA Ỡ TÂY NGUYÊN BÂNG PHƯƠNG PHẤP I RỘN VÔI

 • 3.5   Kêl quả nghiên cứu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng 56

3.5. 5. Anh hướng cùa vôi đen linh thầm cúa đâl

Kcl luận chương 3

CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỬU QUY TRÌNH THI (‘ÔNG

 • 4.3.3  Nghiệm thu l<ýp đát đáp sau khi thi công

  (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng KÉT LUẬN VÀ KIÉN


NGHỊ

1    Nhùng kết quá dạt dược:

DANH MỤC HÌNH VẼ

I linh 1 Tính trương nơ và tan rà cưa đất đắp gây XỚI lớ thương lưư đập hồ Ea M’RÓ……………..10

I linh 2 Sạt lờ mái thượng lưu đập hổ Dak MT lang, và tỉiấin ơ hổ Suối Đá……………………………..10

Hình 3 Sựt lún (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng và lầy hóa mặt đập (hồ Cư Króa 2)…………………………………………………………………………………………..10

I linh 1.2 Quan hệ giừa độ âm tnrơng nơ cùa đất sét lấy từ mơ Nelidov và độ ẩm ứng với giới hạn

dẻo của đai

Hình 1.3 Sự thay đôi độ Irương nớtự dơ (đường liên) Và áp lực trương nỡ (đường đứt) <h dưng trụng khờ (c) của đai

I linh 1.4 Quan hệ giữa hãm lượng sét (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng và dộ trương nơ

Hình 2.1 Mạt câl điên hình của vớ phong hớa Irèn đá magma axĨL

I linh 2.2 Sơ dồ phân bố các lớp ờ mạng tinh thê khoáng vật sét:

I linh 2.2 Sự thay dối cưa dộ âm giới hạn chây khi trộn dấĩ với vôi

Hình 2.3 Sự thay đồi cùa độ âm giới hạn dẽơ khi trợn dill ven vôi

Hình 2.4 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng Sự thay đối cùa độ Irương nớ khi hàm lượng vôi thay đói

I linh 2.5 Sự thay dối cứa áp lực trương nơ khi hàm lượng vôi thay dôi

Hình 3.1 (‘hê bị mau và thí nghiệm Irưcrng nỡ

Hình 3.2 Vị lrí cứa hờ Sen Iren nên Kin đờ địa chill

I linh 3.3 Biếu dồ tông họp công tác xác dịnlì dộ chặt tốt nliầt vả dổ âm tối irư……………………….

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng 56

Hình 3.4 Sự thay đôi lính dèơ cứa đầl ihcơ hàm lượng vời

Hình .3.5 Quan hệ giũa độ trương nỡ, áp lực trương nỡ và ham lượng vời lại các ngày luời

I linh 3.6 Anh hương cua thời gian dền dộ nương nở. áp lực trương nỡ ờ các hàm lượng vôi khác

nhau

I linh 3.7 Ảnh hương của độ chặt đến tinh trương nở và áp lực trương nở (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng cưa hỗn họp vật liệu

I linh 3.8 Quan hệ giữa sửc kháng cẳt cùa dất và hàm lượng vôi ương diều kiện bằo hòa và chề bị

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Vôi Trộn Với Đất Phong Hóa Từ Đá Magma Axit Để Làm Giảm Tính Trương Nở Của Đất Phục Vụ Công Tác Xây Dựng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart