(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng - Sơn La

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng - Sơn La

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng - Sơn La

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng - Sơn La

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng - Sơn La

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng - Sơn La

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO BỌ NÔNG NGHIẸP VÀ PTNT

TRƯỜNG dẠi học thủy’ lợi

DÃO MẠNH CƯỜNG

NGHIÊN CỬU GIẢI PHÁP TIÉT GIẢM CHI PHÍ XÂY DựNG CHO CÔNG TRÌNH HÒ ( HỨA NƯỚC BẢN MÒNG-SƠN LA

LUẬN VĂN THẠC SÌ DÀO mạnh Cưởng

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỞNG DẠI học thủy lợi

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TIÉT GIẢM CHI PHÍ XÂY DƯNG CHO CÔNG TRÌNH HÒ CHỨA NƯỚC BẢN MÒNG-SƠN LA

Ngành (chuyên ngành) : QUÁN l.Ỷ XÂY DỰNG

Mả sỗ: 60.85.03.02

NGƯỜI HƯÓNG DÁN 1. PGS.TS. NGUYHN HƯU HUẼ-HDC

2. TS. NGUYỀN MẠNH TƯẮN-IIDP

LỜI CAM DOAN

Tác giã xin cam đoan đây là Đe lài luận văn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La thạc sĩ “ Nghiên cứu giài pháp tiết giam chi phí xây (lựng cho công trinh hồ chứa nước Bán Mòng-Sơn La” cua bàn thân tác giã đà được nhà trưêmg giao nhiệm vụ nghiên cứu theo quyêl định sô: 3336 QĐ-ĐHTL ngày 26 tháng 12 năm 2016 cua Hiệu trường trường Đại học Thủy lọi.

Qua quá trình học lập lại trường Dại học Thủy len cùng với kinh nghiệm trực lièp nơi công tác, dược sự gúp dờ. tạo diều kiện cùa (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La dồng nghiệp trong cơ quan và các đem vị chuyên môn ven sự hưeVng dẩn chi bãe> lận lâm cùa các thày cồ trong bộ mòn Công nghệ và Quan lý xây dựng – Khoa Công trình trường Đại học Thuy lợi dặc biệt là PGS.TS. Nguyen Hừu Huê và I S. Nguyen Mạnh 1 uân. he.)C viên đà lự nghiên cứu và thực thiện dề tài trên.

Các kcl quá trong Dê lài luận vân ihạc sĩ “ Nghiên cứu giải pháp tiết giâm (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La chi phí xây dựng cho công trình hồ chứa nuóc Bán Mòng-Sơn La” này lã trung thực và chưa hề được sứ dụng đế bâe> về mộl học vị nào.

Tòi xin cam doan rằng mọi sự giúp dờ cho việc thực hiện luận vãn nãy dã dược cam em và các thông lin Inch dần trong luận văn đà được chi rô nguon gé)c. việc tham khâe> các nguồn tải liệu (nếu có) dà dược thực hiện trích dẫn vã ghi nguồn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La tài liệu tham kháo đúng quy định.

lỉà Nội. ngày…. tháng 4 năm 20 ì 7

Tác giá luận vãn

Dào Mạnh Cường

LỜI CẢM ON

Tôi xin bày tõ lòng biết ơn chán thành đến giáo viên hướng dẫn khoa học PGS. TS. Nguyền Hừu Huề: TS. Nguyền Mạnh Tuần – Trường Đại học Thủy lọi. Các thày đà dành nhiều tâm huyết, tận tinh hướng dan chi báo tòi trong suổt quá trình nghiên cứu đề tài.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La Tôi xin bày tớ lỏng biết ơn đển các thầy cô giáo bộ môn Cóng nghệ vá Quán lý xây dựng Khoa (‘ông trình trường Đại học Thúy lợi, Khoa sau đại học. đà tạo mọi diều kiện giúp dờ tôi thực hiện dề rái này.

Tôi xin chán thành câm ơn Ban Quán lý Dầu tư và Xây dựng Thuỹ lợi 1 – Bộ Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn đà lạo điều kiện giúp đờ tòi trong suốt quá trình thu thập tái liệu chớ dề tái (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La .

Trong suốt quá trinh học rập và thực hiện dề tài, rói dã nhận dược nhiều sự giúp đờ. động viên, khích lệ rất nhiều lù phía gia đỉnh và bạn bè. Tòi xin chăn thành cam ơn sự giúp dờ vã ghi nhận những rình cam qui báu dó.

Xin chán thành cam ơn!

Tác giá ỉuận vãn

Dào Mạnh Cưỡng

MỤC LỤC

MỞ ĐẢƯ

CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN VẺ QUAN LÝ CHI PHÍ ĐÁU Tư XÂY (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La DựNG CÒnG

TRÌNH

 • 1.2.1.  rình hình đâu lư xây dựng các công trình thúy lợi

 • 1.2.2.  Tinh hình quan lý chi phi (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La dầu tư xây dựng các công trinh thúy lợi 9

 • 1.2.3.  Nhưng nhân lò ánh hường đên công lác quán lý chi phi đâu lư xây dựng cồng

trinh thúy lợi

 • 1.3. Nâng cao kha nãng chuyên nghiệp trong quan lý chi phi dầu tư xây dựng cóng

trình thúy lợi

 • 1.3.1.  Kiêm soát chi phi xây dựng ớ giai doạn quyết sách dầutư (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La

19

 • 1.3.6.  Kiêm soái chi phi ở giai đoạn kêl thúc xây dựng, nghiệm thu đưa cồng trình vào

khai thác sứ dụng

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: cơ SỚ LÝ LUẬN VẼ QUÀN LÝ CHI PHÍ ĐÁU TƯ XÂY DựNG

CÔNG TRÌNH

 • 2.1. Nhùng văn bàn pháp quy có liên quan đen công lác quàn lý chi phi đầu lư và xây

dựng công trinh

 • 2.1  2 Các Nghi dinh, thông tư (Nghi đinh 59/2015/NĐ- (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La CP; Nghi định 46 2015 NĐ-

CP; Nghị định 32/2015/NĐ-CP; Thông lư 01/2017 TT-BXD…)

 • 2.2.3.  Nội dung quán lý chi phí (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí

Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La dầu tư xây dựng

 • 2.2.6.  Quyển và nghĩa V ụ quán lý chi phí đâu lư xây dựng công irinh cùa các chú lhê37

 • 2.3.2.  Nội (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công

Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La dung quanlý        chi        phi

giai            doạn thực hiện dự án 45

 • 2.5.1.  Quán lý về chi phi (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây

Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La nguyên vật liệu trực

51

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: LựA CHỌN CÁP PHỚI BÊ TÔNG CÁT NGHIÊN THAY THẾ BÈ TỎNG TRUYÈN THONG ẢP DỰNG cho công trình ho chứa nước bản

MÔNG, SƠN (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La LA

iii

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Giảm Chi Phí Xây Dựng Cho Công Trình Hồ Chứa Nước Bản Mòng – Sơn La
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart