(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng - Sơn La

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng - Sơn La

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng - Sơn La

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng - Sơn La

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng - Sơn La

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng - Sơn La

fff

1

LƠI C ÃM ƠN

Luận van thạc sĩ kỳ thuật chuyên ngành công trinh thủy lợi với đề tài “Nghiên cứu giãi pháp tiêu nâng hợp lý cho tràn xã lù Bàn Mòng – tinh Son La" được hoàn thành với sụ cô găng nô lục cua ban thân cùng với sự giúp dờ nhiệt tinh của Phỏng dào tạo dại học & sau dại (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La học, khoa Công trinh, các thây cò giáo trường Dại học Thúy lợi. Ban lành đạo Trung tâm Nghiên cứu Ihủy lực và các phòng ban khác của Phông thi nghiệm trọng diêm Quốc gia VC động lực học Sông biên Viện khoa học Thúy lọi Việt Nam đà tạo diều kiện và dộng viên giúp dờ về mọi mặt. l ác giả xin chân thành câm ơn các cư quan đon vị và cá nhàn nói Iren.

Đặc biệt tãc già xin bày tô lòng biết on sâu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La sac tới thay giảo hướng dần TS. Nguyen Ngọc Nam đà trục tiếp hướng dan chi bao lận lình trong suốt quá trình thực hiện luận vãn.

Tác gia xin chân thành cam ưn Trung tâm Nghiên cứu Thuy lực Phòng thí nghiệm trọng diem Quốc gia VC động lực học Sông biên (nơi lác gia làm việc) dà dộng viên, tạo mọi diêu kiện thuận lợi trong quá trinh học tập, công lác và hoàn thành phần nghiên cứu thực nghiệm cua luận văn.

Sau (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La cùng tôi xin cám ơn những người thân, gia dinh, bạn l)è và dong nghiệp đà giúp đờ cô vù động viền, khích lệ lôi trong quá trinh làm luận vãn.

Trong khuôn khổ luận vãn thạc sĩ, do diều kiện luận vãn có hạn nên không thê tránh khói những khiếm khuyết, rất mong được sự giúp đờ chân thành của các thay cô giáo, các anh chị và bạn bẽ dồng nghiệp.

Xin chần thành cam ưn ‘

I là (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

TÁC GIẢ

BẢN C AM DOAN

Họ và tên học viên:     Nguyễn Thanh Khới

Lớp cao học:           21C11

Chuvên ngành:         Xây dựng công trinh thúy

Tên dề tài luận vãn: “Nghiên cứu giai pháp tiêu nàng hợp lý cho tràn xa lù Hùn Mòng – Tĩnh Son La”.

l ôi xin cam đoan đê lài luận vãn của lôi hoàn loàn là do tôi lâm. Nhừng kết qua nghiên cứu. tính toán lã trung thực, không sao chép từ bẩt kỹ nguồn thòng lin nào khác. Nêu vi phạm lôi xin hoàn loàn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La chịu trách nhiệm và chịu bât kỳ hình thức ky luật não cua Khoa vã Nhà tnrờng.

Hà Nội, ngày 10 thủng 3 năm 2015

Học viên cao học

Nguyền ‘Thanh Khởi

MỤC LỤC

MỜ ĐÀU ……………………..

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mong – Sơn La CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN Về I RAN XẢ LÙ…………………………………………………………

 • 1.1. TỎNG QUAN VẼ TỈNH HÌNH XÂY DỤNG BẬP I RAN TRONG

CÔNG TRÌNH THỦY 1.01, THỦY BIỆN Ỡ VIỆT NAM VÀ 1REN THỂ GIÓI ……………………………………………………….*……

 • 1.2. TỎNG QUAN VÊ TRÀN XA LU co HỈNH THỬC TIÊU NĂNG

PHÓNG XA DẠNG MÙI PHUN (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La LIÊN TỤC, MÙI PHUN

KHÔNG LIÊN rục VÀ CÁC KET QUÀ NGHIÊN cửu

 • 1.2.1.  l òng quan về trân xá lù cỏ hình thức tiêu năng phóng xa dạng

mũi phun liên tục, mũi phun không hên tục

1.3. THÕNG KẺ MỘT SÔ CÔNG TRĨNH TRÀN XÁ LÙ có HÌNH


THỨC TIÊU NÀNG PHÓNG XA DẠNG MÙI PHUN KHÔNG LIÊN rục Ờ VIỆT NAM VÀ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý


Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La TRÊN THỂ GIÓI

CHƯƠNG 2: cơ SỞ LÝ LUÂN VẺ TIÊU NĂNG BẢNG DÒNG

PHUN XA C HO DẬP TRÀN XA Lũ

 • 2.1. Cơ SỚ LÝ LUẬN Tính toán THƯY Lực DÒNG PHUN XA… 35

 • 2.2. TÍNH TOÁN LựA CHỌN CẤC THÒNG SỎ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La CỦA MŨI PHUN

LIÊN TỤC

 • 2.3. TÍNH TOÁN LựA CHỌN CÁC THÔNG SÓ CỦA MÙI PHUN

KHÔNG LIÊN TỤC

dạng mũi phun không liên tục

 • 2.4. KÉT LUẬN CHƯƠNG……………………………………….7. (Luận Văn Thạc Sĩ)

Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La 49

CHƯƠNG 3: NGHIÊN cứu THựC NGHIỆM MÔ HÌNH

THỦY Lực TRÀN BẢN MÒNG – SƠN LA….’

 • 3.2.1

ke mô hĩnh

 • 3.3. GIÓI TIIIẸU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM VÀ CÁC TRƯỜNG

HỢP (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La THÍ NGHIỆM TRÀN XÃ LỪ BAN MÒNG

 • 3.4. KÉT QUA THI NGHIỆM VÉ CÁC DẠNG HÌNH THỬC TIÊU

NĂNG PHÓNG XA VỚI MỦI PHUN LIÊN 1 ục VÀ MÙI PHUN KHÔNG

LIÊN rục………………………………………………………….’

 • 3.4.1.  Ket quả thí nghiệm về cảc dạng hình thức tiêu năng phỏng xa

với mũi phun liên tục

 • 3.4.2.  Kèl qua thí nghiệm VC các dạng hình thức lieu nàng phóng xa

với (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La mùi phun không liên tục

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIẢ KẾT QUÀ THÍ NGHIÊM

4.3. PHÂN TÍCH. NHẠN XÉT CÁC KÉT QUA

KẾT LUÂN VÀ KIỀN NGHỊ

 • 1.  (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ

Bản Mòng – Sơn La NHƯNG KỂT QUÁ ĐẠT ĐƯỢC………….

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỊ LỤC

DANH MỤC CẤC HÌNH VẼ

Hình 2-1: Sơ dồ tinh toán thủy lực dòng phun xa

Hình 2-2: Sơ dồ tinh toán tiêu năng

Hình 2-3: Một số hình thức mùi hất

Hình 2- (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La 4: Đập vòm Lưu Khê

Hình 2-5: Các thông số cua mùi phun không liên tục

I lình 3-1: VỊ trí các mặt cat vã thúy trực do

Hình 3-2: Bò trí 3 mò nguyên ờ vị trí sát mép mùi cuối phun liền lục

Hình 3-3: Bo tri 3 mo nguyên ỡ vị trí cách mép cuối mùi phun liên tục 1 -5m

HÌIII13- 4 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La : Bo tri 2 mo nguyên và 2 mo bán phàn ớ vị tri cách mép cuối mũi phun liên lục 1.5111

I lình 3-5: Ket quá thi nghiệm 3 phương án vói Q ~ 614 (nr/s)

DANH MỤC C ẤC BÁNG BIÊU

Bảng 1 -1:     lính chiều dài dõng phun

Bảng 1.2:       1 inh toán chiều sâu xói

Bâng 1-3: Thống (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La kê một số đập có quy mô lớn trên the……………giới

Bảng 1- 4:    lliống kẻ một so công trinhxả nước có quy mô lớn ớ Việt Nam 33

Bàng 3-1: Ket quà thí nghiệm về vận tốc dòng chay phương án mũi phun liên tục .61 Bâng 3-2: Ket qua thí nghiệm về chiều dài phun xa cùa phương án mùi phun liên tục ……………………………………………………………………………………………………………..63 Bàng 3-3: Ket qua thi nghiệm (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La về góc tới cua luồng phun xa của phương án mùi phun liên tục………………………………………………………………………………….63

Bàng 3-4: Kct quà thi nghiệm về diện tích phu lòng sông cua phương án mùi phun liên tục………………………………………………………………………………………………………….63

Bàng 3-5: Kết quả thi nghiệm về vận tốc dòng chày 3 phương án mùi phun không lien tục………………………………………………………………………………………………………….66

Báng 3-6: Ket quả thi nghiệm về tình hĩnh thúy lực ỡ hạ lưu của 3 phương án mùi phun không lien tục67 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La

Báng 3-7: Ket quà thi nghiệm về chiều dài phun xa của 3 phương án mùi phun không

liên tục

Bảng 3-8: Ket quá thí nghiệm về góc tới của luồng phun xa cúa 3 phương án mùi phun không liên tục

Báng 3-9: Ket quả thí nghiệm về diện tích phủ lỏng sông của 3 phương án mùi phun không liên tục

Bảng 3-10: Ket quá thi nghiệm xói lớn nhắt của (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La 3 phương án

Bàng 4-1:   Kcl quả lính toán cột nước trên tràn Ho

Bàng 4-2:   Kết quà lính toán cột nước trên tràn H1

Bàng 4-3:   Kết quà linh lưu lốc và CỘI nước Iren Iran lại mặt cal 2-2

Bàng 4-4:   Kcl quà tính lưu lốc và CỘI nước lại mặt cal 3-3

Mòng – Sơn La Bảng 4-5: Ket quả tinh lưu tốc và cột     nước trên tràn tại .. mặt

cat C-C

Bàng 4-6:   Kcl quà lính lưu lốc và CỘI nước Iren tràn lại mặt cai 4-4

Bảng 4-7:   Ket quá tinh toán chiều dải phóng xa

Bàng 4-8:   Kcl quà linh loán góc đò vào mặt nước hạ lưu cùa lia dòng………….

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản

Mòng – Sơn La 75

Bảng 4-9:   Ket quả tinh toán chiều sâu hố xói

Bàng 4-10: Kcl qua lính khoảng cách lừ mũi phóng đen chồ xói sâu nhất…. 75 Bảng 411:          Ket quá tinh chiều dọc hố xói Bx

Bàng 4-12:   Bang so  sánh lưu lốc Q- 718 (m3/s)

Bâng 4-13:   Bàng so  sảnh lưu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu

Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La tốc Q= 614 (m3/s)

Bàng 4-14:   Bàng so  sánh lưu tốc Q= 227 (m3/s)

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Năng Hợp Lý Cho Tràn Xả Lũ Bản Mòng – Sơn La
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart