(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỌ NÔNG NGHI ẸP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Hồ Thanh Cường

NGHIÊN cứu GIÃI PHẤP TÓI Ưu HÓA PHÈN SÁT (FeCh) VÀ POLYMER TRONG xử LÝ NƯỚC TẠI C ÔNG TY c p. ĐẰU TƯ VÀ KINH DOANH NƯỚC SẠCH SÀI GÒN

LUẬN VĂN THẠC sĩ

Chuyên ngành : Kỹ thuật cấp thoát nước

Mã số ~       :     8580213

Người hướng dẫn khoa học : TS. Vô Anh Tuấn

TP.HO CHÍ MINH – 2019

LỜI C ẢM ƠN

Em xin chân thành gứi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Vò Anh Tuấn lã người đà (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn tận tình hướng dẫn và giúp đờ cho em hoàn thành được đe tài này; xin chân thành cám ơn Quý Thay Cô trong Bộ mòn Cap Thoát Nước vả Khoa Kỳ thuật – Tài nguyên nước . Trưởng Đại học Thúy lợi. đà truyền đạt những kiến thức quỷ báu cho em trong suốt quá trình học tập tại trường.

Bên cạnh đó. em Cling xin chân thành gửi lời càm ơn đến Ban Lành đạo và tập thể cán bộ nhân viên Còng ty cô phần Đau tư (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn đà cung cấp tài liệu và tạo điểu kiện cho em thu thập những dử liệu và so liệu quan trọng can thiết, cũng như những thòng tin hữu ích đê em có thê hoàn thành đề tài nãy.

Với những nỗ lực vã cố gắng của bân thân trong quá trình thực hiện đề tải chắc chắn sè không tránh khói nhưng sai sót và khuyết diêm trong quá trình thực hiện luận văn. Tuy nhiên, với nhùng ý kiến đóng góp (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn chân thành từ quý Thầy Cò và nhùng kiến thức được trang bị trong quá trinh học tập tại Trường sè là nền tang, hành trang quỷ báu giúp em hoãn thiện hơn kỳ năng chuyên mòn nghiệp vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sàn xuất, cung cấp nước sạch an toàn, liên lục. chất lượng, phục vụ ngày câng tốt hơn cho nhàn dân thành phố Hồ Chí Minh .

Trân trọng.

Tp.HỒ Chi Minh, ngây 06 tháng 01 năm 2019 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh

Doanh Nước Sạch Sài Gòn

Học viên thực hiện

Hồ Thanh Cường

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC HĨNH ẢNH

DANH MỤC CÁC BÁNG BIỂU

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT

LỜI MỞ ĐÀU

CHƯƠNG I. TÔNG QUAN

 • 1.1.  Sơ lược về Nhà máy nước trực thuộc Còng ty CP Đầu tư và Kinh doanh I nước sạch Sài Gòn

 • 1.1.1.  Quy mô. công suất của Nhà máy (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu

Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn

 • 1.2.  Quy trinh công nghệ của các nhà máy nước tương tự. So sánh và phân tích _ ưu nhược điểm

 • 1.2.1.  Quy trình công nghệ cùa các nhà máy nước tương tự tại khu vưc Thành phố Hồ Chí Minh

1.2.1.1                                                               Nhà

máy nước Thủ Đức trực thuộc Tổng Còng ty cấp nước                         –

Sài Gòn – Trách nhiệm hừu hạn một thành viên (SAWACO)

 • 1.2.1.2.  Nhà máy nước trực thuộc Công ty CP BOO Thu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên

Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn Đức

 • 1.2.1.3.  Nhà máy nước Tân Hiệp trực thuộc Tòng Còng ty cấp nước

Sài Gòn – Trách nhiệm hừu hạn một thành viên (SAWACO)

 • 1.2.1.4.  Nhà máy nước Tân Hiệp 2 trưc thuộc Công ty CP Đầu tư nước Tân Hiệp

 • 1.2.2.1,  Nhà máy xử lý nước Auchel (CHLB Đức)                      28

 • 1.2.2.2.                                                                       Nhà

máy xử lý nước Biebesheim (CHLB Đức)                                       29

 • 1.2.3. Phân tích ưu nhược điểm (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn cua các quy trinh còng nghệ mà Nhà máy đang áp dụng với quy trình công nghệ cùa các nhà máy nước tương tự tại khu 30 vưc Thành phố Hổ Chí Minh

 • 1.2.3.2.

Nhược điếm

CHƯƠNG 2. Cơ Sơ LÝ THỤYÉT VÀ cơ sỏ DỪ LIỆỰ NGHIÊN cứu GIÚP TÓI ƯU HÓA QUY TRĨNH CHÀM HÓA CHÁT PHÈN SÁT (FECL3) 33 VÀ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn POLYMER

 • 2.1.  Các quy định về tiêu chuẩn chất lượng nước thô. chất lượng nước sau khi 33 xử lý vả trước khi hòa vào mạng lưới cấp nước của Thành phố

 • 2.2.  Cơ sở lý thuyết quá trinh keo tụ. tạo bông và lắng trong hệ thống xử lý 33 nguồn nước mặt

 • 2.3.  Hiện trạng quá trinh vận hành nhà (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa

Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn máy xử lý nước SWIC

CHƯƠNG III. NGHIẾN CỨU. ĐỂ XƯẨT GIÃI PHÁP TÚI ưu CHO QUỴ

TRÌNH CHÂM HÓA CHÁT PHÈN SÁT (FeC13) VÀ POLYMER TẠI NHÀ 50 MÁY NƯỚC

TRỰC THUỘC SWIC

 • 3.1. Mô tã quy trinh, trang thiết bị sử dụng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn cho việc nghiên cứu                                          50

50

 • 3.1.2. Mò tả quy trình và trang thiết bị dùng cho việc nghiên cứu và phân -4 tích dừ liệu

trang thiết bị dùng cho việc nghiên cứu

 • 3.2.1.  Phân tích diễn biến độ đục nước thò (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn trên sông Đồng Nai và so sánh

độ dục nước thô binh quân giữa mùa khò và mùa mưa qua các năm 2016.2017.

2018

 • 3.2.4.1.

tích phương sai cho biến sổ “FeCB”

 • 3.2.4.2.  Tương tự cho việc phàn tích phương sai và hậu định phương

sai đòi (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn với biến sổ độ đục nước thò “nv.ntu" qua các năm 2016. 2017.                                      70

2018

 • 3.2.5.  Phân tích mô hình hồi quy tuyến tính cho biến số “FeC13” có tinh

đến yếu tố ảnh hưởng tương tác giừa các biến số “rw.ntu” vả bien so “seasons” 72 và các giãi đinh

KÉT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn TÀI LIÊU THAM KHAO

PHỤ LỤC Sỏ 1 . CÁC K£T QUẢ THỪ NGHIỆM JARTEST

PHỤ LỤC SÓ 2 . CÁC CÀU LỆNH DỪNG TRONG PHÂN TÍCH DỪ LIỆU BẢNG R

Học vlén Hồ Thanh Cường. Lớp CH25CTNU-CS2

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Giải Pháp Tối Ưu Hóa Phèn Sắt (Fecl3) Và Polymer Trong Xử Lý Nước Tại Công Ty Cp. Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart